Szkolenie podstawowe dla doradców rolniczych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na szkolenie podstawowe dla kandydatów na doradców rolniczych pt. „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018, poz. 627) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. z 2015, poz. 1821 z późniejszymi zmianami).

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób spełniających określone poniżej kryteria dla kandydatów na doradców rolniczych, które po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu mogą być wpisane na listę doradców rolniczych prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie na stronie internetowej www.cdr.gov.pl.

 Na listę doradców rolniczych może być wpisana osoba, która:

  • Posiada wyższe wykształcenie rolnicze. Wykształcenie wyższe rolnicze to ukończone: studia wyższe na kierunku: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo, ekonomika rolnictwa lub inny kierunek studiów wyższych bądź studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS.
  • Posiada co najmniej roczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu rolnictwa lub złożyła wniosek o wpis na listę w okresie 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w ramach których zaliczyła zajęcia z doradztwa rolniczego i komunikacji społecznej, za które uzyskała co najmniej 5 pkt ECTS.
  • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Ukończyła „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”.
  • Zdała egzamin na doradcę rolniczego z zakresu wiedzy objętej szkoleniem.
  • Złożyła wniosek o wpis na listę doradców rolniczych.

Osoby, które znajdują się na liście doradców rolniczych prowadzonej przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie posiadają uprawnienia do świadczenia usług doradczych w zakresie określonym w art. 15 ust. 4 rozporządzenia 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Szkolenie składa się z dwóch części:

  1. Szkolenie e-learningowe. Każdy uczestnik będzie miał dostęp do kursu przez 5 dni. Do każdej osoby, wysłane zostaną na adres e-mail (podany w karcie zgłoszenia), szczegółowe informacje organizacyjne – login i hasło dostępu, dane kontaktowe do opiekuna merytorycznego z ramienia Centrum, wymagania sprzętowe i warunki zaliczenia części e-learningowej szkolenia. Część e-learningowa kończy się testem sprawdzającym, którego zaliczenie (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) stanowi warunek zakwalifikowania uczestnika do części stacjonarnej.
  2. Pięciodniowe szkolenie stacjonarne. Szkolenie realizowane będzie w Oddziale CDR w Radomiu.

Harmonogram szkolenia:
Część e-learningowa:
Termin: 02-06.09.2019 r.

Szkolenie stacjonarne:
Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 26.08.2019 r. faxem lub e-mailem (skan) do:

Jednostka organizacyjna- miejsce szkolenia

Termin szkolenia

Osoby do kontaktu w sprawie rekrutacji

Oddział Radom
ul. Chorzowska 16/18
26-600 Radom
tel. 48 365 69 00
fax 48 365 49 70
szkolenia.radom@cdr.gov.pl

 16-20.09.2019 r.

Emilia Grodzka

tel. 48 365 69 24

Justyna Fila
tel. 48 365 69 26

szkolenia.radom@cdr.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia e-learningowego:

Renata Koczkodaj – r.koczkodaj@cdr.gov.pl tel. 22 125 62 09, 22 729 66 34-38, wew. 209

 

Szkolenie stacjonarne rozpoczyna się o godzinie 10.00.

W przypadku dużej liczby zainteresowanych decyduje kolejność zgłoszeń.

O rezygnacji ze szkolenia należy powiadomić organizatora najpóźniej na 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia e-learningowego.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie, dokumenty potwierdzające co najmniej roczne doświadczenie w doradzaniu lub ukończenie studiów nie później niż 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Aktualne zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny należy przesłać/skan/ po zakwalifikowaniu na szkolenie, a oryginał przywieźć na szkolenie.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i zaświadczenia o zadaniu egzaminu jest odpowiednio: udział w szkoleniu mieszanym (części e-learningowej i części stacjonarnej) oraz zaliczenie testu sprawdzającego (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) na zakończenie części e-learningowej i zdanie egzaminu końcowego (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) na zakończenie szkolenia stacjonarnego.

Szkolenie stacjonarne kończy się egzaminem. Uczestnik może przystąpić do egzaminu po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, w ostatnim dniu szkolenia lub innym wyznaczonym terminie. O terminie przystąpienia do egzaminu należy powiadomić pisemnie organizatora najpóźniej w ostatnim dniu szkolenia.

Miejsce egzaminu

Data egzaminu

Data egzaminu

Data egzaminu

CDR O/Radom

20.09.2019*

04.10.2019

11.10.2019

Terminy egzaminów:
* Egzamin w ostatnim dniu szkolenia stacjonarnego - po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

Koszt szkolenia:

Koszt obowiązkowy udziału w szkoleniu wynosi 792 zł. Koszt noclegów i wyżywienia: śniadania, obiady, kolacje uczestnik ponosi według Cennika usług wykonywanych odpłatnie przez CDR O/Radom, zgodnie z zamówieniem zgłoszonym na karcie zgłoszenia uczestnictwa.
Cennik: https://www.cdr.gov.pl/pol/cennik_uslug.pdf

Do pobrania:

Karta zgłoszenia

Program szkolenia

 Źródło
 Centrum Doradztwa Rolniczego
 http://cdr.gov.pl/
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

125ml milk

TAGI: szkolenia; doradców; rolniczych; szkolenie; rozwoju; egzaminu; wiejskich; należy; obszarów; doradztwa; rolniczego; egzaminu; najmniej; zaświadczenia; sprawie; studiów; częśc;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »