Szkolenia podstawowe dla doradców rolniczych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na szkolenia podstawowe dla kandydatów na doradców rolniczych pt. „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018, poz. 627) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. z 2015, poz. 1821 z późniejszymi zmianami).

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób spełniających określone poniżej kryteria dla kandydatów na doradców rolniczych, które po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu mogą być wpisane na listę doradców prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie na stronie internetowej www.cdr.gov.pl.

Na listę doradców rolniczych może być wpisana osoba, która:

  • Posiada wyższe wykształcenie rolnicze. Wykształcenie wyższe rolnicze to ukończone: studia wyższe na kierunku: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo lub ekonomika rolnictwa lub inny kierunek studiów wyższych lub studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS.
  • Posiada co najmniej roczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu rolnictwa lub złożyła wniosek o wpis na listę w okresie 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w ramach których zaliczyła zajęcia z doradztwa rolniczego i komunikacji społecznej, za które uzyskała co najmniej 5 pkt ECTS.
  • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Ukończyła „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolniczych”.
  • Zdała egzamin na doradcę rolniczego z zakresu wiedzy objętej szkoleniem.
  • Złożyła wniosek o wpis na listę doradców rolniczych.

Osoby, które znajdują się na liście doradców rolniczych prowadzonej przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie posiadają uprawnienia do świadczenia usług doradczych w zakresie określonym w art. 15 ust. 4 rozporządzenia 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

 

Szkolenie składa się z dwóch części:

  1. Szkolenie e-learningowe. Każdy uczestnik będzie miał dostęp do kursu przez 5 dni. Do każdej osoby, wysłane zostaną na adres e-mailowy podany w karcie zgłoszenia, szczegółowe informacje organizacyjne – login i hasło dostępu, dane kontaktowe do opiekuna merytorycznego z ramienia Centrum, wymagania sprzętowe i warunki zaliczenia części e-learningowej szkolenia. Część e-learningowa kończy się testem sprawdzającym, którego zaliczenie (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) stanowi warunek zakwalifikowania uczestnika do części stacjonarnej.
  2. Pięciodniowe szkolenie stacjonarne. Szkolenie realizowane będzie w Oddziale CDR w Radomiu oraz w Oddziale CDR w Poznaniu

 

Harmonogram szkoleń:

Część e-learningowa:

Termin: 17-25.06.2019 r.

Szkolenia stacjonarne:

Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia  04.06.2019 r. faxem lub e-mailem (skan) do:

Jednostka organizacyjna- miejsce szkolenia

Terminy szkoleń

Osoby do kontaktu w sprawie rekrutacji

Oddział Radom
ul. Chorzowska 16/18
26-600 Radom
tel. 48 365 69 00
fax 48 365 49 70
szkolenia.radom@cdr.gov.pl

 

 

01-05.07.2019 r.

Anna Karwat
tel. 48 365 69 28

Emilia Grodzka
tel. 48 365 69 24

szkolenia.radom@cdr.gov.pl

Oddział Poznań
ul. Winogrady 63
61-659 Poznań
tel. 61 823 20 81
fax 61 820 19 71
poznan@cdr.gov.pl

 

 

01-05.07.2019 r.

Małgorzata Kossowska-Górecka
tel. 61 823 20 81 w.114

szkolenia.poznan@cdr.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia e-learningowego:

Renata Koczkodaj – r.koczkodaj@cdr.gov.pl tel. 22 125 62 09, 22 729 66 34-38 wew. 209

Szkolenie stacjonarne rozpoczyna się o godzinie 10.00.

W przypadku dużej liczby zainteresowanych decyduje kolejność zgłoszeń.

O rezygnacji ze szkolenia należy powiadomić organizatora najpóźniej na 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia e-learningowego.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie, dokumenty potwierdzające co najmniej roczne doświadczenie w doradzaniu lub ukończenie studiów nie później niż 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych. Aktualne zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny należy przesłać/skan/ po zakwalifikowaniu na szkolenie, a oryginał przywieźć na szkolenie.

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i zaświadczenia o zadaniu egzaminu jest odpowiednio: udział w szkoleniu mieszanym (części e-learningowej i części stacjonarnej) oraz zaliczenie testu sprawdzającego (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) na zakończenie części e-learningowej i zdanie egzaminu końcowego (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) na zakończenie szkolenia stacjonarnego.

Szkolenia stacjonarne kończą się egzaminem. Uczestnik może przystąpić do egzaminu po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, w ostatnim dniu szkolenia lub innym wyznaczonym terminie. O terminie przystąpienia do egzaminu należy powiadomić pisemnie organizatora najpóźniej w ostatnim dniu szkolenia.

Miejsce egzaminu

Data egzaminu

Data egzaminu

Data egzaminu

CDR O/Radom

05.07.2019*

12.07.2019

19.07.2019

CDR O/Poznań

05.07.2019*

12.07.2019

19.07.2019

 

Terminy egzaminów:

* Egzamin w ostatnim dniu szkolenia stacjonarnego - po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

 

Koszt szkolenia:

Koszt obowiązkowy udziału w szkoleniu wynosi 792,33 zł. Koszt noclegów i wyżywienia: śniadania, obiady, kolacje uczestnik ponosi według Cennika usług wykonywanych odpłatnie przez CDR (Radom, Poznań), zgodnie z zamówieniem zgłoszonym na karcie zgłoszenia uczestnictwa.

Cennik:  https://www.cdr.gov.pl/pol/cennik_uslug.pdflink zewnętrzny

Do pobrania

 

 

 

 Źródło
 Centrum Doradztwa Rolniczego
 http://cdr.gov.pl/

125ml milk

external link symbol2
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: szkolenia; doradców; rolniczych; rozwoju; należy; egzaminu; wiejskich; obszarów; zgłoszenia; rolniczego; doradztwa; studiów; części; ukończeniu; zaświadczenia; najmniej; spr;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »