Znakowanie soków i nektarów, syropów owocowych oraz cukru

Aktualności Rolnicze

W III kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę znakowania soków i nektarów, syropów owocowych oraz produktów przemysłu cukrowniczego (w tym cukru z buraków cukrowych i cukru trzcinowego). Objęto nią łącznie 116 podmiotów, w tym 55 podmiotów zajmujących się produkcją, konfekcjonowaniem i składowaniem oraz 61 sklepów [więcej...]

Wzór świadectwa na eksport MOM na Ukrainę nadal obowiązuje

Aktualności Rolnicze

Wzór świadectwa dla drobiowego mięsa mielonego i/lub mięsa oddzielonego mechanicznie (MOM) z UE na Ukrainę jest negocjowany od początku 2020 r. pomiędzy Komisją Europejską i władzą weterynaryjną Ukrainy. Jednocześnie GIW uzgodnił ze stroną ukraińską wzór świadectwa na eksport MOM z Polski na Ukrainę, który miał obowiązywać do dnia 15 stycznia 2021 r. Zgodnie z ustaleniami podjętymi na szczeblu KE-Ukraina [więcej...]

Brexit a połowy na wodach Wielkiej Brytanii

Aktualności Rolnicze

Sekretarz Stanu Ryszard Bartosik wziął dziś udział w wideokonferencji z Komisarzem UE ds. Środowiska, Oceanów i Rybołówstwa Virginijusem Sinkevičiusem. Spotkanie poświęcone było połowom na wodach Wielkiej Brytanii. W rozmowach uczestniczyli również: główny negocjator UE ds. Brexit Michel Barnier oraz ministrowie i wiceministrowie rolnictwa zainteresowanych krajów członkowskich: Francji, Belgii, Irlandii, [więcej...]

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS przedłużony do 31 stycznia 2021 r.

Aktualności Rolnicze

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 31 stycznia 2021 r. wydłużony został okres na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.   Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, [więcej...]

Nowy formularz dla podmiotów skupujących mleko

Aktualności Rolnicze

KOWR informuje, że od 1 lutego 2021 r. pierwsze podmioty skupujące surowe mleko krowie obowiązywać będzie nowy wzór formularza „Informacja miesięczna o ilości skupionego surowego mleka krowiego” w wersji 4.0. W formularzu tym, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczyła, podmioty deklarować będą Dyrektorowi OT KOWR (właściwemu ze względu [więcej...]

Zasady pobierania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających wypłacanych w 2021 r.

Aktualności Rolnicze

W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w 2021 r. będzie pobierała zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne na takich samych zasadach jak w roku poprzednim.   Zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne Kasa pobierze od wypłacanych emerytur, rent, rodzicielskich [więcej...]

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »