Absolutorium dla Zarządu przyjęto jednogłośnie!

W dniu 20 kwietnia bieżącego roku odbyło się VIII Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej V kadencji. Spotkanie miało miejsce w sali Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski.
Przewodniczącym obrad WZ został wybrany Jan Pauliński, który jest delegatem do WZ z Rady Powiatowej WIR w Słupcy, a sekretarzem wybrano Jolantę Nawrocką – Członka Zarządu WIR i Przewodniczącą Rady Powiatowej WIR w Koninie.

1

 

W pierwszej części spotkania Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdania Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej z działalności statutowej i finansowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej za rok 2016 oraz udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi za rok 2016. Wniosek o udzielnie absolutorium przygotowała Komisja Rewizyjna, po uprzedniej kontroli wydatkowania środków finansowych i działalności statutowej za rok 2016. Komisja nie miała większych zastrzeżeń co do działań prowadzonych przez Zarząd WIR. Komisja podkreśliła wzorowe prowadzenie dokumentacji księgowej oraz bardzo skrupulatne sprawozdanie roczne z działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej, obejmujące wielokierunkowość i wielość działań podejmowanych przez Zarząd WIR. Dalej WZ przyjęło zmiany w Statucie Wielkopolskiej Izby rolniczej poszerzające zakres podejmowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą działań o:

  • krzewienie i pielęgnowanie wielkopolskiej kultury ludowej,
  • kultywowanie historii i tradycji wielkopolskiego folkloru,
  • upowszechnianie wiedzy o postawach patriotycznych i społecznych postaci związanych z wielkopolskim folklorem i ludowością,
  • jednoczenie środowiska rolniczego dla harmonijnego rozwoju społeczności lokalnych na terenach wiejskich.

Druga część Walnego Zgromadzenia poświecona była dyskusji na najbardziej nurtujące rolników sprawy. Jako pierwszy zajął głos pan Wojciech Perczak Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu. Dyrektor poinformował, iż obecnie Agencja jest w trakcie organizowania i rozstrzygania przetargów ograniczonych ofertowych. Skala przedsięwzięcia oraz warunku udziału w rolników w przetargach i bardzo duże zainteresowanie powodują opóźnienia w rozstrzyganiu przetargów. W Wielkopolsce stosuje się najostrzejsze kryteria przetargowe w kraju, jednak to nie ogranicza ilości chętnych na wydzierżawienie ziemi. Agencja na etapie kwalifikacji ma możliwość poproszenia o uzupełnienie ewentualnych braków, natomiast już w przetargu nie ma takiej możliwości uzupełnienia dokumentacji. Jednak te rolnicy, mimo wyjaśnień wyrażają niezadowolenie z nierozstrzygnięcia przeprowadzonych już przetargów. Wielu ma unieruchomione wpłacone wadia, które mogliby by przeznaczyć na inne pilne potrzeby np zakup nawozów, czy środków ochrony roślin. Profil rolników wygrywających przetargi jest zgodny z oczekiwaniami. W 90% są to młodzi rolnicy, prowadzący produkcję zwierzęcą.

2

 

Jak podkreślali delegaci, te kryteria nie są do końca sprawiedliwe, bo eliminują one rolników starszych, chcących jeszcze powiększać i rozwijać gospodarstwa, tak by mogli przekazać w pełni rozwinięte i dobrze prosperujące swoim następcom.

Kolejną sprawą wywołującą gorące dyskusje jest sprawa przedłużania umów dzierżaw. Są głosy przeciwne jak i dające rację tym, co przedłużają umowy dzierżawne. Najczęściej przedłuża się umowy dzierżawne tym rolnikom, którzy gdyby brali udział w przetargach, to przegraliby ze względu na wiek.

Dyrektor Perczak podkreślił, iż są to trudne do podjęcia decyzje. Trzeba rozważyć uwarunkowania danego gospodarstwa i ocenić, czy ma ono szanse wydzierżawić grunty agencyjne podchodząc do przetargu czy też nie, oraz jakie skutki ekonomiczne i rozwojowe będzie miała dla danego gospodarstwa utrata gruntów.

3

 

Kolejnym ważnym tematem poruszanym była sprawa tzw. obszarów OSN. W imieniu pani Magdaleny Żmudy, Dyrektor RZGW w Poznaniu, temat omówiła pani Grażyna Husak-Górna - Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Zasobami Wodnymi. Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie azotem ze źródeł rolniczych wyznaczane są przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Obszary takie są weryfikowane co 4 lata. Do tej pory obszarami OSN były objęte niewielkie powierzchnie. Dla każdych z nich były wyznaczone programy działań. Jednak z uwagi na to, że Polska to kraj o charakterze rolniczym, Komisja Europejska dążyła do uznania całego kraju jako obszar OSN. Komisja zarzuciła także Polsce niepełne i niewystarczające wyznaczenie wód wrażliwych, nie wzięcie pod uwagę wszystkich punktów pomiarowych. Po ostatniej weryfikacji okazało się, że cały region wodny Warty powinien zostać objęty obszarem OSN.

W projekcie nowego Prawa wodnego zakłada się objęcie całego kraju strefą OSN i opracowanie jednego programu działań dla całego kraju. Jednak jak zapewniła pani Dyrektor G. Husak-Górna nie będzie on bardzo uciążliwy dla rolników. Niektóre działania pokrywają się z dotychczasowymi, a inne zostały przedyskutowane i zliberalizowane, tak by nie obciążać dodatkowo rolników. Walne Zgromadzenie WIR zawarło także te postulaty w swoim stanowisku.

Dodatkowe wymogi wynikające z programów działań dla gospodarujących na terenach OSN, to również kolejne koszty, które podniosą nakłady na produkcję. Rolnicy obawiają się także obniżki plonów z uwagi na niższe dopuszczalne dawki stosowania nawozów, a w dalszej kolejności znacznej utraty dochodów – podkreślił Prezes Piotr Walkowski. Rolnicy nie rozumieją dlaczego OSN-y mają obejmować cały kraj. Produkcja zwierzęca nie jest przecież równomiernie rozmieszczona w całej Polsce. Są regiony o bardzo małej koncentracji produkcji zwierzęcej i małej ilości zwierząt w przeliczeniu DJP/ha. Dlatego też postanowiono pilnie wystosować stanowcze pismo w tej sprawie do naszych władz.

4

 

Następnie Zbigniew Król – Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim przekazał informacje, iż zasady szacowania szkód spowodowanych przez niekorzystne warunki atmosferyczne zostały ujednolicone, a obecnie protokoły znajdują się w fazie testów. Pan Dyrektor podziękował serdecznie panom B. Flemingowi, a szczególnie K. Pabiszczakowi, którzy pracują w zespole ds. szacowania szkód przy wojewodzie za wkład w pracę zespołu i usprawnienie prac zespołów szacujących szkody.

Tematem wywołującym duże emocje było niewątpliwie szacowanie szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań za wyrządzone szkody przez dziką zwierzynę. Pan Zbigniew Zieliński – Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu i delegaci obecni na spotkaniu zgodnie stwierdzili, iż liczebność zwierzyny dzikiej znacznie wzrosła. Nie tylko dziki wyrządzają znaczne szkody, również jeleniowate, których populacja uległa znacznemu zwiększeniu. Jak informują rolnicy – zaczynają się już także problemy z wilkami i żubrami. Żubr jest zwierzęciem wyrządzającym bardzo duże szkody, gdyż jest on sporych rozmiarów i potrzebuje o wiele więcej pokarmu.

Poruszono również problem zagospodarowania patrochów od upolowanej zwierzyny, znajdowanej przez rolników na polach i w lasach. To jest niesprawiedliwie, bo rolnik musi utylizować pozostałości po uboju zwierząt gospodarskich i musi mieć na to dokument, a myśliwy nie ma takiego obowiązku. Pan Z. Zieliński poinformował, że istotnie jest to problem, zwłaszcza w obliczu zagrożenia ASF. Obecnie trwają prace nad uregulowaniem tej kwestii.

Wielkopolska Izba Rolnicza spotkała się Okręgowymi Łowczymi z terenu województwa wielkopolskiego i w wyniku dyskusji ustalono, że zostaną zorganizowane spotkania o charakterze forów rolniczo-łowieckich w każdym powiecie. Pan Z. Zieliński podkreśli, iż jest to bardzo dobra inicjatywa, ale też duże przedsięwzięcie, chwaląc Zarząd WIR, za wyjście z tą propozycją.

W wyniku dyskusji Walne Zgromadzenie przyjęło następujące stanowiska:

 

5

 

Walne Zgromadzenie wypracowało i przyjęło także 20 wniosków, między innymi:

  • w sprawie umożliwienia hodowcom drobiu oraz trzody chlewnej wykorzystywania w mieszankach paszowych stosowanych w żywieniu powyższych gatunków mączek mięsno-kostnych krzyżowo (tj. dla drobiu mączka pochodzenia trzodowego, dla trzody – drobiowego),
  • w sprawie zwiększenia dofinansowania z budżetu centralnego Państwa na propagowanie rozwoju zasobów rodzimego białka roślinnego w kraju, poprzez podwojenie/potrojenie proponowanej stawki dopłat do zużytego materiału siewnego roślin strączkowych, tj. łubinów, grochu siewnego, bobiku, wyki oraz soi),
  • wystąpić do Prezesa Rady Ministrów o wprowadzenie odszkodowań dla rolników za szkody wyrządzone w uprawach i hodowli przez zwierzęta dziko żyjące prawnie chronione (takie jak: żurawie, łabędzie, kormorany, wydry, itp.),
  • wystąpić do MRiRW w sprawie zwiększenia środków pieniężnych na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolniczych,
  • podjąć działania w sprawie respektowania praw własności ziemi w aspekcie istnienia i funkcjonowania obwodów łowieckich,
  • podjąć działania w sprawie zabezpieczeń i właściwej utylizacji odpadów pochodzących z upolowanych zwierząt.

WIR

 

Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: sprawie; wielkopolskiej; zgromadzenie; rolników; stanowisko; bardzo; ; dyrektor; szkód; działań; także; rolniczej; komisja; zarządu; jednak; działalności; absolutorium; śro;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »