Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej

2 lipca br. odbyły się obrady Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Tym razem delegaci WIR spotkali się w Dziekanowicach (gmina Łubowo) w powiecie gnieźnieńskim. Obradom przewodniczył Zbigniew Stajkowski Członek Zarządu WIR i Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w powiecie gnieźnieńskim. Funkcję sekretarza obrad powierzono Adamowi Kachniarzowi Delegatowi na WZ WIR z powiatu gnieźnieńskiego.

prezydium

Po ukonstytuowaniu się Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków Walne Zgromadzenie WIR przystąpiło do obrad. Realizując program posiedzenia Walne Zgromadzenie bez zastrzeżeń przyjęło sprawozdanie z pracy Zarządu WIR za okres od 7 kwietnia do 10 czerwca 2018 r. Następnie dyskutowano o aktualnej sytuacji w rolnictwie, czego efektem było przyjęcie dwóch stanowisk:

W dalszej części obrad Walne Zgromadzenie zapoznało się z informacją o sposobie realizacji wniosków przyjętych podczas obrad w dniu 25 kwietnia 2018 r. oraz, po zaprezentowaniu przez Komisję Uchwał i Wniosków, przegłosowało do realizacji wnioski zgłoszone przez Rady Powiatowe w ramach bieżącego posiedzenia. Wnioski dotyczyły m.in. suszy i zapowiadanego wsparcia ze strony ministerstwa rolnictwa dla rolników, którzy w wyniku suszy ponieśli straty. Rady Powiatowe wnioskowały o objęcie wsparciem także producentów warzyw gruntowych oraz krzewów i drzew owocowych. Przyjęto także wniosek o zmianę przepisów w zakresie procedury zgłaszania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi polegającą na objęciu obowiązków przyjmowania zgłoszeń przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji. Wnioskowano również o wystosowanie prośby do Polskiego Związku Łowieckiego o podanie wyników inwentaryzacji zwierząt w obwodach łowieckich oraz sprawozdania z wykonania planu odstrzału dzików w kwietniu i maju bieżącego roku w poszczególnych obwodach Wielkopolski. Ma to związek z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF i koniecznością ochrony wielkopolskich gospodarstw przed wniknięciem choroby.

21

 

Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia były również sprawozdania z pracy przedstawicieli WIR w gremiach doradczych działających przy instytucjach z otoczenia rolnictwa. Wiceprezes WIR Bogdan Fleming przedstawili sprawozdanie z pracy przedstawicieli WIR w Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Następnie Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdania z pracy przedstawicieli WIR w ramach Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego oraz w Terenowej Radzie Społecznej przy OT KOWR w Poznaniu.

W drugiej części Walnego Zgromadzenia udział wzięli zaproszeni goście, wśród których byli szefowie struktur wojewódzkich instytucji działających w otoczeniu rolnictwa oraz samorządowcy z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Starosta Gnieźnieński Beata Tarczyńska witając delegatów Wielkopolskiej Izby Rolniczej podziękowała za prace na rzecz społeczności rolniczej.

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu Wojciech Perczak omówił realizację przetargów na dzierżawę ziemi według nowych kryteriów, podkreślając jednak, że pełna ocena zmian możliwa będzie dopiero po zakończeniu procedur przetargowych. Zainteresowanie dzierżawą ziemi jest róże w zależności od rejonu Wielkopolski. Średnio do przetargu przystępuje 20 rolników. Obecnie KOWR przygotowuje się do rozdysponowania 1,7 tys. ha gruntów w ramach majątku Raszewy. Przetargi rozpocząć się mają już w lipcu i sierpniu.

56

 

Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Wiesława Nowak w swoim wystąpieniu odniosła się do problemów oddziału z tytułem prawnym do centr wystawowych znajdujących się na terenie Wielkopolski oraz zmniejszającej się ilości doradców. Zapewniła o zaangażowaniu pracowników WODR w szacowanie szkód w ramach komisji klęskowych oraz gotowości do podjęcia się szacowania szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną. Pani Dyrektor poinformowała, że zgłosiła zapotrzebowanie na przeszkolenie wszystkich doradców WODR w zakresie szacowania szkód na gruncie prawa łowieckiego. Jak poinformował Dyrektor oddziału poznańskiego Centrum Doradztwa Rolniczego Mariusz Tatka szkolenia te będą mogły rozpocząć się dopiero po uprawomocnieniu się ustawy, jednocześnie podkreślając, że koszt takich szkoleń jest wysoki.

 

Prawo łowieckie i nowe zasady szacowania szkód łowieckich w uprawach rolnych budzą duże zastrzeżenia wśród delegatów WIR. Najwięcej obaw rolnicy zgłaszają w stosunku do zapisu, który daje możliwość do oszacowania szkody nawet w sytuacji nieobecności rolnika czy pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Stwarza to duże pole do nadużyć po stronie myśliwych, którzy będą sporządzać protokół. Na obawy te próbował odpowiedzieć Poseł na Sejm RP Zbigniew Dolata, który jest członkiem Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawił on genezę przyjętych rozwiązań, przypominając że początkowo zadania te przypisano sołtysom. Po ich zdecydowanym proteście podjęto decyzje o przekazaniu tych kompetencji pracownikom Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Kolejne wystąpienie koncentrowało się wokół zagadnień dotyczących przekwalifikowania gruntów rolnych i leśnych. Procedurę w tym zakresie omówił Bartosz Budych Kierownik Oddziału Rolnictwa i Łowiectwa Urzędu. Następnie Pani Grażyna Husak-Górna reprezentująca Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu omówiła zmiany w zakresie struktury i kompetencji instytucji zarządzających zasobami wodnymi na gruncie nowej ustawy Prawo wodne. Ustawa powołała do życia Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie, które w sposób kompleksowy zajmować się będzie całą gospodarką wodną. Tym samym nastąpiło całkowite przeorganizowanie instytucji odpowiedzialnych za zarzadzanie wodami, które do końca ubiegłego roku podległe były Urzędom Marszałkowskim. W myśl nowych przepisów obszar całego kraju objęty został programem działań mającym na celu zmniejszenie zanieczyszczeń wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Program ten wprowadza bardzo istotne ograniczenia w zakresie rolniczego wykorzystania nawozów, przechowywania odchodów zwierzęcych i planowania prawidłowego nawożenia azotem poszczególnych rodzajów upraw. Nowe Prawo wodne reguluje również górne stawki opłat za pobór wód, które odprowadzane są już na rzecz Wód Polskich a nie samorządów jak do tej pory.

34

 

Podsumowując wystąpienia zaproszonych gości Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski zaapelował o współpracę wszystkich instytucji, szczególnie w okresie kiedy jeszcze nie wszystkie przepisy są doprecyzowane. Jednocześnie przekazał informacje o planowanej przez WIR organizacji cyklu spotkań szkoleniowo - informacyjnych z zakresu nowego prawa wodnego oraz pięciu subregionalnych konferencji dotyczących szacowania szkód w uprawach rolniczych. Inicjatywy te realizowane będą na przełomie września i października br.

Podczas Walnego Zgromadzenia miało również miejsce wręczenie odznaczenia nadanego przez Wielkopolską Izbę Rolniczą pod nazwą "Medalion im. Dr Aleksandra Hrabiego Szembeka za Działalność Na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielkopolskiej". Medalion ten przyznano Panu Józefowi Tomczakowi wieloletniemu Kierownikowi Biura Powiatowego WIR w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim.

Korzystając z okazji, że Walne Zgromadzenie odbywało się na terenie powiatu gnieźnieńskiego, członkowie Walnego Zgromadzenia WIR i zaproszeni goście mieli możliwość zapoznać się z historią pierwszych Piastów i zwiedzić Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach. Dodatkowo podczas spotkania zaprezentowana została bogata kolekcja eksponatów poświęconych historii Bolesława Chrobrego Pierwszego Króla Polski, którą przygotował regionalista Pan Tadeusz Panowicz.

Opracowanie: Katarzyna Strzyż

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

125ml milk

prezydium
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: zgromadzenie; walnego; zgromadzenia; doradztwa; szkód; rolnictwa; wielkopolskiej; zakresie; rolniczego; rolniczej; szacowania; oddziału; również; komisji; ramach; ośrodka; sprawozdani;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »