W Brukseli na temat wołowiny

bydloW dniu 9 kwietnia 2014 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wołowina”. Głównymi tematami poruszonymi podczas zebrania były: przygotowanie posiedzenia grupy doradczej; najnowsze informacje nt. oznaczania pochodzenia mięsa owiec, kóz, wieprzowiny i drobiu; ramy polityki UE w zakresie klimatu i energii do roku 2030.

Przewodniczący grupy roboczej na wstępie zebrania poprosił uczestników o przedstawienie danych rynkowych. Następnie Pani Camelia Gyorffy, koordynująca pracę grupy roboczej „wołowina” zapoznała uczestników posiedzenia z informacjami z Komisji na temat prognoz rynkowych łącznie z produkcją i konsumpcją na świecie.

Zdaniem delegacji francuskiej sytuacja na rynku europejskim i światowym nie jest łatwa z powodu wysokiego poziomu konkurencji a negocjacje z pośrednikami w tym supermarketami są bardzo trudne. Nowa reforma WPR nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów i z perspektywy francuskiej wielu rolników będzie musiało porzucić swoją produkcję. Należy zauważyć ponadto, że import mięsa na rynki europejskie wzrasta i będzie miał tendencje wzrostowe ze względu na umowy handlowe ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Należy jednak chronić naszą europejską produkcję i nie otwierać rynków europejskich na produkty, które nie spełniają warunków określonych przez unijne normy.

W związku z faktem, że sytuacja na rynku europejskim jest bardzo trudna i na najbliższe lata nie przewiduje się poprawy, należy znaleźć rozwiązania i dyskutować w szerszym gronie na temat promocji, ponieważ konsumenci nie mają świadomości, że zwierzęta hodowane na ubój są hodowane naturalnie a tego faktu nie umiemy wykorzystać, zaznaczył przedstawiciel delegacji francuskiej.

Wspólny projekt na rzecz produkcji mógłby być rozwiązaniem dla tej sytuacji, należy podjąć rozmowy i wywierać presję na Komisję w tej kwestii. Model produkcji powinien ulec zmianie w krajach członkowskich ponieważ import mięsa jest nieunikniony w związku z negocjacjami handlowymi z Kanadą i USA, podkreśliła ponownie delegacja francuska.

Następnie pani Francesca Bignami, koordynująca w Sekretariacie grupy robocze dotyczące wdrażania WPR przedstawiła najnowsze informacje na temat pakietu aktów delegowanych. Pierwszy pakiet tych aktów już został przyjęty w marcu, kolejny pakiet będzie przedstawiony jeszcze w kwietniu. Zakończenie aktów delegowanych i wykonawczych odbędzie się w tym samym czasie. W ramach konsultacji Copa-Cogeca przedstawiła swoje poprawki dotyczące miedzy innymi statusu młodego rolnika jak również produkcji i upraw na terenach ekologicznych. Zazielenianie staje się filarem i podstawą wszystkich płatności. Komisja będzie monitorowała zazielenianie i po roku wyda opinię na temat funkcjonowania tego narzędzia biorąc również pod uwagę możliwość spadku ilości gruntów przeznaczonych pod uprawy.

Pan Javier Valle, który dołączył do zebrania powiadomił uczestników posiedzenia o aktualnych informacjach na temat etykietowania i wdrażania rozporządzenia 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności – oznaczanie pochodzenia mięsa wykorzystywanego jako składnik. Delegacja z Francji z niepokojem przyjęła tą informację i podkreśliła, że to hodowcy będą obciążeni kosztami co do identyfikowalności i pochodzenia mięsa.

Następnie Pani Camelia Gyorffy przedstawiła najnowsze informacje na temat działań Komisji w ramach elektronicznej identyfikacji bydła oraz zniesienia dobrowolnego oznaczania wołowiny. W rozporządzeniu Komisja nadmienia również sposób w jaki należy etykietować mięso wołowe przywożone z państw de krajów unijnych, wymagane jest umieszczenie informacji iż mięso pochodzi spoza UE oraz oznaczenie miejsca uboju wraz ze wskazaniem kraju gdzie ten ubój się odbył. W przypadku pojawienia się powtórzeń w oznakowaniu mięsa wołowego Komisja przyjęła przepis co do uproszczenia etykietowania.

Następnie w posiedzeniu grupy roboczej zabrał głos Pan Daniel Azevedo odpowiedzialny w Sekretariacie między innymi za działania związane z negocjacjami handlowymi. Przedstawił najważniejsze informacje dotyczące stanu zaawansowania rozmów z Japonią, Chinami oraz Ukrainą. Zaznaczył, że Copa-Cogeca wniosła o stworzenie wykazu produktów wrażliwych w związku z listą produktów przygotowaną w ramach handlowej umowy z Ukrainą, która ma być podpisana jeszcze w tym roku.  

Następnie powiadomił uczestników posiedzenia, że Komisja planuje podjąć działania wobec Turcji w ramach WTO i złożyć skargę w związku z zatrzymaniem eksportu mięsa wołowego do tego kraju. Komisja przeznaczyła dwa tygodnie aby zgłaszać informacje, komentarze na ten temat. Sekretariat czeka na komentarze na ten temat aby później przekazać je Komisji.

Należy zauważyć, że istniejące w Turcji bariery sanitarne można będzie dyskutować w ramach i rozmów dwustronnych i działań politycznych w celu umożliwienia ponownego eksportu mięsa wołowego do tego kraju.

Jeśli chodzi o negocjacje handlowe z USA w ramach TTIP mięso wołowe zostało uznane za sektor wrażliwy co oznacza, że import tego mięsa do Unii nie może przekroczyć 300tys. ton..

Następnie Pani Camelia Gyorffy przedstawiła informacje na temat klonowania zwierząt w Unii Europejskiej. Komisja zdecydowanie nie zgodziła się z wprowadzeniem żywności na bazie mięsa z klonowanych zwierząt na teren unijny. Kwestia ta dotyczy wszystkich kategorii mięsa. Uzupełniła swoją wypowiedź o informacje na temat testów DNA odnośnie obecności koniny w produktach żywnościowych przetworzonych, zaznaczając że Komisja zadecydowała o zatrzymaniu wsparcia w tej kwestii.

Ostatnim tematem omawianym podczas posiedzenia była kwestia ram polityki UE w zakresie klimatu i energii do roku 2030. Przedstawiciel Sekretariatu zapoznał uczestników posiedzenia z komunikatem Komisji, który został wystosowany do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Komunikat ten zawiera między innymi informacje na temat wskaźników i celów w zakresie konkurencyjnej, bezpiecznej i zrównoważonej energii. Wśród wskaźników co do konkurencyjnej bezpiecznej i zrównoważonej energii znajdą się:

  • rozbieżności w zakresie cen energii między UE a głównymi partnerami handlowymi ustalone w oparciu o sprawozdanie na temat cen i kosztów energii,
  • dywersyfikacja importu energii i udział własnych źródeł energii w zużyciu energii w okresie do 2030 r. także powinna podlegać monitorowaniu,
  • budowa inteligentnych sieci i połączeń międzysystemowych między państwami członkowskimi, szczególnie pilna w przypadku tych państw, które najbardziej pozostają w tyle pod względem realizacji uzgodnionego celu dla państw członkowskich, który zakłada uzyskanie poziomu elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych odpowiadającego co najmniej 10 % ich zainstalowanej mocy produkcyjnej,
  • łączenie rynków energii wewnątrz UE w oparciu o liberalizację rynków gazu i energii elektrycznej już osiągniętą na podstawie przepisów prawa UE,
  • konkurencja i koncentracja rynku na rynkach energii na poziomie krajowym i w regionach z funkcjonalnym łączeniem rynków na poziomie hurtowym,
  • innowacje technologiczne (poziom wydatków na badania i rozwój, patenty UE, poziom konkurencyjności technologii w porównaniu z państwami trzecimi).
     

Komisja będzie przedkładać okresowe sprawozdania i w razie potrzeby proponować środki towarzyszące dotyczące tych wskaźników.

Przedstawiciel KRIR w Brukseli – Małgorzata Verset

125ml milk

bydlo
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: mięsa; energii; komisja; informacje; ramach; będzie; uczestników; należy; posiedzenia; zakresie; przedstawiła; związku; rynków; między; dotyczące; roboczej; który;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »