REKRUTACJA NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM

fot  M  DackoDo 9 lipca potrwa rekrutacja na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Uczelnia w roku akademickim 2019/2020 oferuje kandydatom na studia naukę na 30 kierunkach i 73 specjalnościach. Uniwersytet przygotował 3385 miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia, z czego 2120 miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia i 1265 miejsc na studiach stacjonarnych II stopnia.

Najpopularniejsze kierunki na Uniwersytecie Rolniczym to: dietetyka, transport i logistyka oraz technologia żywności i żywienie człowieka, biotechnologia.

LISTA OFEROWANYCH KIERUNKÓW:

architektura krajobrazu
biogospodarka
bioinżynieria zwierząt
biotechnologia
biologia stosowana
browarnictwo i słodownictwo
dietetyka
ekonomia
environmental and plant biotechnology (studia w języku angielskim)
food technology and human nutrition
geodezja i kartografia
gospodarka przestrzenna
international master of horticultural science (studia w języku angielskim)
inżynieria środowiska
inżynieria i gospodarka wodna
jakość i bezpieczeństwo żywności
jakość i bezpieczeństwo środowiska
leśnictwo
ochrona środowiska
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
ogrodnictwo
rolnictwo
sztuka ogrodowa
technologia żywności i żywienie człowieka
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
transport i logistyka
technika rolnicza i leśna
zarządzanie
zarządzanie i inżynieria produkcji
zootechnika

Od semestru letniego oferowane są nowe specjalności na II stopniu studiów stacjonarnych na Wydziale Leśnym:

–– zarządzanie zasobami leśnymi;
–– ochrona ekosystemów leśnych;
–– leśnictwo na terenach zurbanizowanych;
–– geoinformatyka w leśnictwie.


Na studiach niestacjonarnych II stopnia od semestru letniego oferowane są dwie nowe specjalności:

–– zarządzanie zasobami leśnymi;
–– ochrona ekosystemów leśnych.


KILKA SŁÓW NA TEMAT UCZELNI


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 1890 roku funkcjonował jako Studium Rolnicze, przekształcone następnie w 1923 r. w Wydział Rolniczy UJ, który stał się podstawą utworzenia w 1953 r. Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Wyższą Szkołę Rolniczą w 1972 r. przemianowano na Akademię Rolniczą, a w 1978 r. nadano jej imię Hugona Kołłątaja. W 2008 roku Uczelnia uzyskała status Uniwersytetu, stając się tym samym jedynym Uniwersytetem Rolniczym w Polsce.

Uniwersytet Rolniczy jest jedną z wiodących państwowych szkół wyższych w dziedzinie nauk przyrodniczych w Polsce, na której kształci się około osiem tysięcy studentów i około trzystu doktorantów. Uczelnia zatrudnia siedmiuset siedemdziesięciu czterech nauczycieli akademickich, w tym stu czterech profesorów i dwustu siedemnastu samodzielnych pracowników nauki.
Uniwersytet oferuje naukę na kilkudziesięciu kierunkach studiów I, II i III stopnia oraz studiach podyplomowych. Uczelnia zapewnia profesjonalne przygotowanie specjalistów w dziedzinie nauk: rolniczych, leśnych, biologicznych, ekonomicznych, przyrodniczych i technicznych. Uniwersytet Rolniczy łączy tradycję z nowoczesnością, co gwarantuje rozwój intelektualny i zwiększa szanse absolwentów na rynku pracy.

Studenci i pracownicy mają możliwość odbywania zagranicznych staży i praktyk, co daje im możliwość zdobycia cennego doświadczenia. Na przestrzeni ostatnich lat Uczelnia odnowiła lub podpisała umowy o współpracy z blisko 160 uczelniami partnerskimi na całym świecie. Partnerami Uniwersytetu są uczelnie m.in. z USA, Niemiec, Francji, Włoch, Ukrainy, Rosji, Chin, Japonii, Turcji, Słowacji, Ukrainy, Rosji, czy Kazachstanu. W ramach podejmowanej współpracy możliwa jest wymiana doświadczeń, jak również prowadzenie wspólnych badań w ramach programów Unii Europejskiej oraz Programów Ramowych. Stale rozwijana jest oferta kształcenia w języku angielskim oraz realizowana intensywna wymiana kadry w ramach programu Erasmus+ oraz Wyszehradzkiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (VUA). Naukę w języku angielskim oferują Wydziały: Rolniczo-Ekonomiczny, Leśny, Hodowli
i Biologii Zwierząt, Biotechnologii i Ogrodnictwa, Technologii Żywności oraz Inżynierii Produkcji i Energetyki.

Uniwersytet Rolniczy posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora
w 10 dyscyplinach - agronomii, zootechnice, ogrodnictwie, inżynierii rolniczej, ochronie i kształtowaniu środowiska, technologii żywności i żywienia, biotechnologii, leśnictwie, geodezji i kartografii, ekonomii, oraz w 7 dyscyplinach do nadawania stopnia doktora habilitowanego - agronomii, leśnictwie, zootechnice, ochronie i kształtowaniu środowiska, ogrodnictwie, inżynierii rolniczej, technologii żywności i żywienia.

Do dyspozycji pracowników, doktorantów i studentów pozostaje 28 stacji doświadczalnych o łącznej powierzchni około 7 tys. ha. Co roku Uniwersytet prowadzi kilkaset tematów badawczych, organizowanych jest wiele konferencji, sympozjów i seminariów krajowych oraz międzynarodowych stanowiących płaszczyznę do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Od wielu lat Uczelnia łączy rozwój naukowy z gospodarką. Żywność, środowisko i energia to sztandarowe problemy badawcze jakimi zajmuje się Uniwersytet Rolniczy. Pracownicy naukowo-dydaktyczni utrzymują ścisłą współpracę z firmami, izbami rolniczymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej, dzięki której możliwe jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań. Uniwersytet Rolniczy prowadzi innowacyjne badania z zakresu szeroko pojętej produkcji rolniczej
w specyficznych uwarunkowaniach: prawnych (rozdrobnienie gruntów), terenowych (obszary górskie i podgórskie), środowiskowych (opady atmosferyczne, warunki termiczne, glebowe) oraz powiązanych z nimi czynnikami wynikającymi z konieczności rekultywacji terenów poprzemysłowych, a także wpływu skażenia środowiska w tym powietrza na zdrowie ludzi.

Uniwersytet zaangażowany jest w organizację i współorganizację wielu wydarzeń popularyzujących naukę, jak choćby Festiwalu Nauki w Krakowie, Małopolskich Targów Żywności „Zasmakuj z UR”, Forum Green Smart City, czy Ogólnopolskich Dni Owada. Wydarzenia te już na trwałe wpisały się do kalendarza małopolskich imprez.

Uczelnia posiada 1567 miejsc w domach studenckich i oferuje pomoc materialną studentom w postaci szerokiego wachlarza stypendiów. Absolwenci zatrudniani są w najlepszych przedsiębiorstwach działających w Polsce.

Studia na Uniwersytecie Rolniczym to nie tylko edukacja w świetnie zaopatrzonym zapleczu naukowo-dydaktycznym pod okiem wybitnych naukowców, ale również tętniąca życiem społeczność studencka zaangażowana w organizację około 300 imprez o charakterze poznawczym i kulturowym m.in. juwenaliów, spotkań podróżniczych, rajdów studenckie, przeglądów kabaretowych, koncertów, czy akcji charytatywnych. Na Uczelni działają zespoły artystyczne - m.in. Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Męski Chór Środowiska Akademickiego „Agricola”, Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard” czy Studencki Zespół Góralski „Skalni”, gdzie studenci mogą rozwijać swoje indywidualne zainteresowania i pasje. Uczelnia oferuje również kształcenie w zakresie historii, kultury i tradycji regionu, co pozwala nabyć studentom tak ważne kompetencje społeczne.

Studia na Uniwersytecie Rolniczym przeznaczone są dla wszystkich tych, którym bliskie są zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, a także ekonomicznych.

Więcej informacji na temat Uczelni można znaleźć na stronie internetowej – www.urk.edu.pl

Uniwersytet Rolniczy- z natURy najlepsi!

 

 

 

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

125ml milk

fot  M  Dacko
TAGI: rolniczy; uczelnia; rolniczym; uniwersytet; żywności; uniwersytecie; stopnia; studiach; około; stacjonarnych; miejsc; oferuje; języku; inżynierii; ramach; uniwersytetu; również; technolog;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »