Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej.."

arimr cd4870e10dW najbliższych dniach ukaże się ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" PROW 2007-2013 w ramach kolejnego, już siódmego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego działania.

 

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 877).

Planowany nabór wniosków skierowany jest do osób, w gospodarstwach których powstały w 2013 lub 2014 roku szkody w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2-11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) tj.:

  • przymrozków wiosennych;
  • ujemnych skutków przezimowania;
  • suszy;
  • powodzi;
  • deszczu nawalnego;
  • obsunięcia się ziemi;
  • lawiny;
  • gradu;
  • huraganu;
  • pioruna.


W przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie mających miejsce zarówno w 2013, jak i w 2014 roku, istnieje możliwość ich uwzględniania, jeśli są spełnione odrębnie kryteria dla szkód mających miejsce w każdym z tych lat, określone w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ww. rozporządzenia MRiRW, przy czym ustalenie kolejności przysługiwania pomocy będzie odbywało się na podstawie wyższej wartości procentowej szkód w produkcji rolnej z jednego z tych dwóch lat, natomiast wartość kwotowa szkód ogółem z tych dwóch lat, na potrzeby obliczania limitu pomocy wynikającego z wartości szkód i kwoty uzyskanego odszkodowania (jeśli dotyczy), może być sumowana.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku nie ulegną zmianie w stosunku do poprzedniego naboru. Ulegnie natomiast nieznacznej zmianie Instrukcja wypełniania dokumentacji, głownie w zakresie wskazania w niej lat, w których wystąpiły szkody dające podstawę do ubiegania się o pomoc finansową.

Wniosek o przyznanie pomocy trzeba będzie złożyć w OR ARiMR, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego. W przypadku Lubuskiego OR ARiMR oraz Podlaskiego OR ARiMR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR, tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 106 i w Białymstoku, ul. Lipowa 32A. Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR (BP ARiMR), znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej OR ARiMR właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o przyznanie pomocy złożony za pośrednictwem BP ARiMR, zostanie przekazany niezwłocznie do właściwego OR ARiMR. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy poprzez nadanie przesyłką rejestrowaną, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano przesyłkę.

W jednym terminie składania wniosków będzie można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa.

Pomoc będzie przysługiwała według liczby punktów przyznanych poszczególnym operacjom na podstawie kryteriów wyboru operacji, określonych w załączniku do ww. rozporządzenia, w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów. Agencja, ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględni wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w OR ARiMR albo za pośrednictwem BP ARiMR w terminie podanym przez Prezesa ARiMR oraz wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w tym terminie, które wpłynęły do OR ARiMR do 30 dnia od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. Prezes Agencji, nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy.

Należy mieć przy tym na uwadze, iż zakończenie realizacji operacji przez Wnioskodawców i złożenie ostatecznego wniosku o płatność musi nastąpić do 30 czerwca 2015 r.

Agencja dołoży wszelkich starań, aby złożone w ramach dziania 126 wnioski rozpatrywane były jak najszybciej, przy czym należy mieć na uwadze, że jakość składanej dokumentacji i jej kompletność ma decydujący wpływ na tempo obsługi wniosków, datę zawarcia umowy i w konsekwencji na czas jaki pozostanie Beneficjentowi na realizację operacji.

Informacje na temat działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

Już dziś zachęcamy Wnioskodawców, którzy będą zainteresowani złożeniem wniosku w ramach działania 126 do zapoznania się z warunkami i trybem przyznawania pomocy finansowej oraz śledzenia na bieżąco informacji o terminie naboru wniosków.

Źródło: ARiMR Departament Działań Inwestycyjnych

 

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

arimr cd4870e10d
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: pomocy; przyznanie; ramach; wniosków; wniosku; produkcji; działania; wystąpienia; szkód; potencjału; wyniku; rolnej; arimr; ; składania; będzie; miejsce; wnioski; działań; terminie;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »