W sprawie niezależnej oceny jakości produktów rolno-spożywczych

mlekoZarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek z V Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 2 listopada 2016 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań w sprawie wprowadzenia niezależnej oceny jakości sprzedawanych produktów rolnych.

W odpowiedzi na ww. pismo Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło poniższe wyjaśnienia:

"Na mocy art. 31 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1604 z późn. zm.) ocenę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przeprowadza Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Zgodnie z ww. przepisem ocena jakości handlowej dokonywana jest na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy i polega na sprawdzeniu, czy artykuły rolno-spożywcze spełniają w zakresie jakości handlowej wymagania zawarte w przepisach oraz zadeklarowane przez producenta. W celu dokonania oceny mogą być przeprowadzone również badania laboratoryjne. Za dokonanie oceny i wydanie Świadectwa jakości handlowej wojewódzcy inspektorzy jhars pobierają opłaty określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz.U. z 2015 r. poz. 2328).

Należy również podkreślić, że zgodnie z przepisami ustawy (art. 32 ust. 2 i 3) badania laboratoryjne w związku z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przeprowadzane są w akredytowanych laboratoriach Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych albo w innych laboratoriach posiadających akredytację. Posiadanie akredytacji wskazuje na wysokie kompetencje laboratorium i jego niezależne procedury badawcze. W wyjątkowych przypadkach, wymagających szczególnych specjalistycznych badań, na zlecenie właściwego organu IJHARS badania takie mogą być wykonane w innym wyspecjalizowanym laboratorium.

Dodatkowo w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2016r. poz. 1974) określony został wykaz referencyjności laboratoriów GIJHARS w zakresie niektórych badań wykonywanych w związku z określeniem jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

W celu uniknięcia wątpliwości co do uzyskania obiektywnej oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych próbki artykułów rolno-spożywczych danego rodzaju mogą pobierać stosownie do przepisu art. 35 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy osoby posiadające wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych tego rodzaju, potwierdzoną egzaminem zdanym przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora.

Przedstawiając aktualny stan prawny w zakresie możliwości wykonywania niezależnej oceny jakości handlowej sprzedawanych artykułów rolno-spożywczych uprzejmie proszę o analizę powyższych informacji, a w przypadku dalszych problemów dotyczących wykorzystania wymienionych uregulowań w praktyce, zwracam się z prośbą o przedstawienie konkretnych przykładów i ewentualnych wskazań zmierzających do rozwiązania tych problemów."

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

mleko
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: jakości; handlowej; rolno-spożywczych; artykułów; sprawie; rolnictwa; badania; rozwoju; niezależnej; zakresie; ustawy; (dz.u.; ministra; rolniczych; laboratoryjne; związku; grudnia; produk;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »