shiuz__750 x 100 px_1

Posłowie wrócą do tematu funkcjonowania stadnin i hodowli koni arabskich

logo sejm rpKomisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji zadań określonych w ustawie o wyścigach konnych oraz w zakresie nadzoru właścicielskiego nad torem wyścigów konnych na Służewcu w Warszawie.Informację przedstawił wiceprezes NIK – Wojciech Kutyła.

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała, jak w latach 2013-2014 Polski Klub Wyścigów Konnych realizował zadania określone w ustawie o wyścigach konnych oraz jak Klub prowadził nadzór właścicielski nad torem wyścigów konnych na Służewcu. NIK ocenia, że PKWK właściwie nadzorował prowadzenie toru wyścigów konnych, działał na rzecz poprawy hodowli koni i rozwoju wyścigów.

Ustalone przez Izbę nieprawidłowości dotyczyły głównie nieściągania zaległych należności za wynajem boksów i stajni, które powstały przed majem 2008 r., przed przekazaniem przez Klub toru w dzierżawę Totalizatorowi Sportowemu. W latach 2013-2014 podmioty zalegające z opłatami spłaciły 101 tys. zł, czyli zaledwie 10% całości zadłużenia. Według stanu na 31 grudnia 2014 r. zadłużenie, które powstało przed 2008 r., wynosiło ponad 643 tys. zł. Działania windykacyjne podjęte przez Klub w latach 2009-2012 w celu odzyskania zaległości okazały się nieskuteczne.

Właścicielem toru jest Skarb Państwa, a nadzór nad nim powierzono Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych. Podczas wyścigów są organizowane zakłady pieniężne. Działalność w zakresie zakładów wzajemnych może być prowadzona wyłącznie w formie spółki handlowej, dlatego organizatorem wyścigów jest Totalizator Sportowy, który od 2008 r. dzierżawi od Klubu tory na Służewcu, a zakłady organizuje Spółka Traf – Zakłady Wzajemne, wchodząca w skład grupy kapitałowej Totalizatora Sportowego. Nadzór właścicielski nad torem wyścigów cały czas sprawuje PKWK. Kontrola NIK wykazała, że robił to prawidłowo.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prawidłowo sprawował nadzór nad PKWK.

Komisja przyjęła informację.

Następnie, komisja przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wyścigach konnych (druk nr 356). Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Piotr Olszówka (PiS).

Projekt dotyczy zmiany organizacji Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz trybu powoływania i odwoływania Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Komisja przyjęła poprawkę zakładającą, że Prezesa PKWK powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa po zasięgnięciu opinii Rady.

Komisja przyjęła sprawozdanie. Sprawozdawca – poseł Ryszard Bartosik (PiS).

W posiedzeniu uczestniczyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ewa Lech.

 

Na posiedzeniach w dniu 13 kwietnia 2016 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 403). Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki. Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Dotyczy on umożliwienia jednostkom samorządu terytorialnego otrzymywania środków przeznaczonych na finansowanie z wyprzedzeniem, czyli przed zawarciem umowy o przyznanie pomocy na przedsięwzięcia przewidziane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Komisja przyjęła sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia. Sprawozdawca – poseł Zbigniew Dolata (PiS).

Na kolejnym posiedzeniu Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 385). Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki. Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Dotyczy on wdrożenia do polskiego porządku prawnego zmian wynikających z wejścia w życie rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i spożywczych oraz poprawy funkcjonowania systemu oznaczeń geograficznych produktów rolnych i spożywczych, a także doprecyzowania przepisów aktualnie obowiązującej ustawy. Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki.

Po zakończeniu pierwszego czytania Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną, do której skierowała ww. projekt. Przewodniczącym podkomisji został poseł Zbigniew Dolata (PiS).

Następnie, Komisja wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim. Informację przedstawił minister rolnictwa i rozwoju wsi – Krzysztof Jurgiel.

Minister poinformował, iż wyniki kontroli ujawniły nieprawidłowości w działaniu stadniny pod kierownictwem byłego prezesa Marka Treli. Minister stwierdził m.in., że działalność stadniny w zakresie hodowli koni przynosiła straty; w stadninie nie był zatrudniony na podstawie stałej umowy o pracę weterynarz; część zawieranych przez stadninę umów była niekorzystna. Stwierdzono nieprawidłowość w umowie najmu mieszkania między spółką a prezesem; nieterminowo regulowano zobowiązania stadniny oraz były nieprawidłowości w stosowaniu stawek i nieegzekwowaniu należności za pobyt koni.

Minister zapowiedział, że w najbliższym czasie zostanie sporządzony program rozwoju stadniny w Janowie Podlaskim. Przypomniał, że powołał Radę ds. Hodowli Koni, która dokona oceny i analizy SWOT hodowli koni. Dodał, że Agencja Nieruchomości Rolnych ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Stadniny Koni Arabskich w Janowie Podlaskim. Nabór potrwa do 30 maja.
W trakcie dyskusji posłowie opozycji i obecni na posiedzeniu przedstawiciele branży hodowców koni w Polsce zadawali pytania dotyczące stadniny, m.in. powodów odwołania jej kierownictwa. Pojawiły się kontrargumenty wobec stwierdzeń przedstawicieli resortu rolnictwa. Podkreślano niekompetentne działania obecnego zarządu stadniny w Janowie Podlaskim, godzące w podstawy polskiej hodowli koni arabskich. Zgłaszano sprzeciw przeciwko metodom zmian, posługiwaniu się insynuacją, wybiórczym traktowaniem raportu NIK, podawaniem nieprawdziwych danych i szkodzeniu bezpośrednio wizerunkowi i pozycji międzynarodowej polskiej hodowli koni arabskich. Poruszono m.in. sprawę padnięcia klaczy Prerii i Amry, należących do Shirley Watts, oraz kwestię nieznanego miejsca pobytu jednej z najdroższych klaczy z Janowa, która nie wróciła do stadniny w terminie po pobycie poza krajem.

Komisja postanowiła wrócić do tematu funkcjonowania stadnin i hodowli koni arabskich na jednym z najbliższych posiedzeń.

W posiedzeniu uczestniczyli: główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa – Andrzej Chodkowski oraz zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Maria Fajger.

 

Na kolejnym posiedzeniu w tym dniu, Komisja wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sytuacji na rynku owoców miękkich.

Trudna sytuacja występuje przede wszystkim na rynku czarnej porzeczki, której ceny w latach 2014-2015 spadły do rekordowo niskich poziomów.

Komisja przyjęła informację.

Komisja wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji przez Polskę planu naprawczego w zakresie uznania grup producenckich owoców i warzyw.

Kontrola Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w 2013 r. wykazała, że polskie władze nie wdrożyły skutecznych procedur kontroli zapobiegających nieprawidłowościom wynikającym z przyjętych zbyt ogólnych kryteriów kwalifikacji i wymogów kontrolnych oraz brak odpowiednich wytycznych na szczeblu krajowym i unijnym. Plan działań naprawczych realizowany jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Komisja przyjęła informację.

Komisja wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zadaniach i funkcjonowaniu Centralnej Biblioteki Rolniczej.

Celem biblioteki jest gromadzenie i udostępnianie specjalistycznego, naukowego zbioru informacji dotyczących wsi i rolnictwa, rybactwa i gospodarki żywnościowej oraz nauk pokrewnych. Według informacji – CBR realizuje swoje zadania statutowe, zapewnia ciągłość rozwoju kulturalnego, promuje kulturę i wiedzę oraz wspiera rozwój intelektualny społeczeństwa.

Komisja przyjęła informację.

W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Rafał Romanowski.

Źródło: sejm.gov.pl


Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

logo sejm rp
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rozwoju; rolnictwa; ; wyścigów; hodowli; stadniny; posiedzeniu; komisja; przyjęła; konnych; projektu; kontroli; ustawy; przedstawił; ministerstwie; informacji; prezesa; ministra; wys;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »