Sprawy rolnictwa na Sejmowej i Senackiej Komisjach Rolnictwa i Rozwoju Wsi w czasie 40 posiedzenia Sejmu

sejm

Środa, 19 kwietnia 2017 r.

Godz. 11:00 Posiedzenie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do Przygotowania Projektu Inicjatywy Ustawodawczej w Zakresie Spółdzielczości Rolniczej. Posiedzeniu przewodniczył poseł Zbigniew Ajchler. Omówiono uwagi do projektu ustawy o spółdzielniach rolników (druk Nr 1425) zgłoszone w ramach konsultacji publicznych. Proponowane w projekcie ustawy rozwiązania dotyczące zwolnień podatkowych skutkują ubytkiem dochodów z podatków od nieruchomości oraz CIT co budzi zaniepokojenie Związku Gmin Wiejskich. Podczas dyskusji uwaga gości i posłów skupiła się na problemach polskiej spółdzielczości. Podkreślano, że spółdzielczość pozwala na zmniejszenie kosztów produkcji, np. poprzez wspólne korzystanie z maszyn. Zastanawiano się także, jak przekonać rolników, że organizowanie się w celu wspólnej działalności gospodarczej jest korzystne.

Godz. 18:00 Posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawienie i dyskusja o informacji Agencji Rynku Rolnego dotyczącej prognozy sytuacji na podstawowych rynkach rolnych. W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pan Jacek Bogucki, który omówił tendencje obserwowane na głównych rynkach rolnych. Informację o sytuacji na rynkach: zbóż, wieprzowiny, wołowiny i cielęciny, drobiu, mleka i przetworów mlecznych oraz cukru przedstawił pan Łukasz Hołubowski prezes ARR. Po pytaniach, komentarzach uczestników posiedzenia i wyjaśnieniach prezesa ARR, uwaga gości i senatorów skupiła się na problemach strat poniesionych przez producentów rzepaku i owoców w wyniku przymrozków występujących w ostatnim czasie na terenie Polski oraz zagrożeń w realizacji ubezpieczeń rolniczych przez firmy, które przystąpiły do systemu ubezpieczeń upraw rolnych.

Czwartek, 20 kwietnia 2017 r.

Godz. 12:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1308). Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Norbert Kaczmarczyk. Projekt ma na celu modyfikację definicji legalnej rolnika indywidualnego. Po przeprowadzonej dyskusji Komisja przyjęła wniosek o odrzucenie ww. projektu ustawy. Komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o odrzucenie projektu z druku nr 1308 wybierając na sprawozdawcę – posła Roberta Telusa.

Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1429). Uzasadnienie projektu przedstawiła posłanka Paulina Hennig-Kloska. Projekt ma na celu wprowadzenie dodatkowych wyłączeń z zakresu stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – zgodnie z projektem przepisy tej ustawy nie będą stosowane do nieruchomości rolnych będących użytkami rolnymi położonymi w granicach administracyjnych miast oraz do nabycia udziałów lub ich części we współwłasności tych nieruchomości. Po przeprowadzonej dyskusji Komisja przyjęła wniosek o odrzucenie ww. projektu ustawy. Komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o odrzucenie projektu z druku nr 1429 wybierając na sprawozdawcę posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Godz. 14:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 1481). Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pan Jacek Bogucki. Projekt ma na celu wprowadzenie przepisów umożliwiających planowanie wydatków budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej, które prowadzą szkoły rolnicze i leśne, na realizację operacji w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Komisja przyjęła sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia wybierając na sprawozdawcę – posła Jana Dudę.

Piątek, 21 kwietnia 2017 r.

Godz. 10:00 Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozpatrzono rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424). Uzasadnienie projektu przedstawił minister środowiska – pan Jan Szyszko. Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Projekt dotyczy ustanowienia w krajowym porządku prawnym obowiązku powiadomienia właściwych polskich władz o lokalizacji upraw GMO, obowiązku jej zgłoszenia i sposobu podania do publicznej wiadomości. Po ożywionej dyskusji Komisje powołały podkomisję nadzwyczajną, do której skierowały ww. projekt. Przewodniczącym podkomisji został wybrany poseł Jan Duda. W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pani Ewa Lech, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska pan Andrzej Szweda-Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pan Zbigniew Król oraz prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych pan Wiktor Szmulewicz.

Wtorek, 25 kwietnia 2017 r.

Godz. 16.00 Posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W posiedzeniu uczestniczyły: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pani Ewa Lech oraz dyrektor Departamentu Dopłat Bezpośrednich pani Joanna Czapla. Po wprowadzeniu pani Ewy Lech Informację na temat wsparcia dla rolnictwa ekologicznego w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" w ramach PROW 2014-2020 przedstawiła pani Joanna Czapla podkreślając możliwość otrzymania płatności ekologicznej do nowo nasadzonych plantacji sadowniczych na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2017 poz. 807) oraz przeniesienie wybranych gatunków z grupy upraw sadowniczych do grupy upraw jagodowych prowadzonych na gruntach ornych.

Komisja zapoznała się ze stanem prac nad zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym. (Dz. U. z 2016 poz. 777). Projekt nowelizacji z uwagami partnerów społecznych i uchwałą w sprawie jego nowelizacji Rady do Spraw Rolnictwa Ekologicznego zawierającą uwagi szczegółowe dotyczące działań w przypadku określonych naruszeń po końcowych pracach redakcyjnych zostanie skierowany do podpisu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wnioski ogólne uchwały Rady do Spraw Rolnictwa Ekologicznego w sprawie nowelizacji przedmiotowego projektu dotyczące organizacji systemu ustanawiania działań minimalnych wykraczają poza upoważnienie ustawowe do wydania projektowanego rozporządzenia co wymaga zmiany ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 2009 Nr 116 poz.975 z późn. zm.)

Godz. 17.30 Rozpatrzenie przez senacką Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowanej do niej przez Marszałka Senatu, uchwalonej przez Sejm na 40 posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (druk senacki 492, druki sejmowe nr 1428 i 1464). Uzasadnienie przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pan Jacek Bogucki. Ustawa ma na celu m.in. umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi upoważnienia do pełnienia funkcji jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wyłącznie jednostki sektora finansów publicznych; umożliwienie fundacji pełniącej funkcje jednostki centralnej w latach 2016 i 2017 ubieganie się o przyznanie pomocy technicznej z tytułu kosztów poniesionych w tym okresie na finansowanie realizacji zadań tej jednostki. Po dyskusji w wyniku głosowania Komisja przyjęła sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia wnosząc o przyjęcie przez Senat uchwalonej ustawy bez poprawek.

opracowanie: Grzegorz Anczewski

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

sejm
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rolnictwa; rozwoju; ustawy; projektu; ; projekt; posiedzenie; przyjęła; komisji; komisja; przedstawił; posiedzeniu; dyskusji; uzasadnienie; sejmowej; zmianie; wiejskich; ministerstwie; ramac;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »