ZNOWELIZOWANA USTAWA PRAWO ŁOWIECKIE

Szanowni Rolnicy!

W związku z wejściem w życie w dniu 12 kwietnia br. ustawy z dnia 22 marca 2018 r. Prawo łowieckie informujemy, iż w świetle nowych przepisów podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych jest organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz) właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Wniosek o szacowanie szkód w szczególności powinien zawierać:

– imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania lub adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela lub posiadacza gruntów rolnych;

– wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

– wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące:

– sposobu i terminu zgłaszania szkód,

– szczegółowy sposób dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód,

– szczegółowy sposób ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody,

– wzory protokołów

pozostają bez zmian i zachowują moc prawną do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych określonych w drodze rozporządzenia przez Ministra Środowiska w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie.

W świetle nowych przepisów szacowanie szkody, na które składają się oględziny i ostateczne szacowanie odbywa się z udziałem zespołu tworzonego przez:

– przedstawiciela gminy;

– przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;

– właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela/posiadacza gruntów lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód!

Właścicielowi/posiadaczowi gruntów rolnych oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

W celu rozpatrzenia odwołania nadleśniczy lub jego przedstawiciel dokonuje odpowiednio oględzin lub szacowania ostatecznego, podczas których mają prawo brać udział członkowie zespołu. W tym spotkaniu, na pisemny wniosek członka zespołu może brać udział również przedstawiciel właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody izby rolniczej.

Wypłata odszkodowania następuje ze środków dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Niezadowolone z decyzji strony mogą wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

 

 Źródło
 Podlaska Izba Rolnicza
 http://pirol.pl

125ml milk

jelonek 300x212
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: wystąpienia; względu; miejsce; zarządcy; obwodu; szacowanie; dzierżawcy; gruntów; szacowania; przepisów; nowych; łowieckiego; życie; wskazanie; przedstawiciel; oględzin; posiadacz;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »