Walne Zgromadzenie WIR na Krajnie

Pierwsze w tym roku obrady Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej odbyły się 25 kwietnia w Brzostowie, w gminie Miasteczko Krajeńskie (powiat pilski), na terenie historycznej Krajny. Obrady poprzedziły: msza święta w intencji śp. Michała Drzymały, śp. Ks. Bolesława Domańskiego i śp. Konrada Gryni oraz konferencja historyczna pt. "Walka o utrzymanie polskości w zaborze pruskim – Michał Drzymała i ks. Bolesław Domański". Wydarzenia te wpisują się w cykl uroczystości organizowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą pn. "Wielkopolskie drogi do wolności".

1

 

Walne Zgromadzenie rozpoczęło się od wyboru przewodniczącego i sekretarza obrad. Funkcję przewodniczącego powierzono Wiceprezesowi Bogdanowi Flemingowi, który sprawnie poprowadził obrady, natomiast sekretarzem został Piotr Maj – Przewodniczący RP w Pile. Następnie po przyjęciu porządku obrad oraz ukonstytuowaniu się Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków przystąpiono do dalszych obrad.

Uczestnicy obrad zapoznali się ze sprawozdaniem z zaawansowania prac Komisji ds. zakupu lokalu na potrzeby Biura Wojewódzkiego WIR. Przedstawił je przewodniczący tej komisji Marek Pańczyk. Dyskusja nad zakupem nieruchomości na siedzibę WIR toczy się od ubiegłego roku. Komisja przeanalizowała kilka potencjalnych ofert, jednak w dalszym ciągu trwają poszukiwania godnej siedziby dla Biura Wojewódzkiego WIR. Delegaci przyjęli propozycję Zarządu o zorganizowaniu w dniu 11 maja br. Komisji Koordynacyjnej celem głębszej analizy tej sprawy.

2

 

Delegaci Wielkopolskiej Izby Rolniczej zapoznani zostali z informacją o sposobie realizacji wniosków z ostatniego posiedzenia WZ w dniu 29.11.2017 r. oraz sprawozdaniem z działalności Zarządu WIR z ostatnich pięciu miesięcy. Następnie przystąpiono do omówienia wniosków zgłoszonych przez poszczególne rady powiatowe.

Najwięcej winsoków dotyczyło walki z ASF i konieczności wywiązania się z wymogów bioasekuracji. Rady Powiatowe zwracały się o interwencje w następujących kwestiach:

 • zapewnienie środków finansowych dla hodowców trzody chlewnej na koszty związane z bioasekuracją w związku z występującym afrykańskim pomorem świń (ASF),
 • zapewnienie środków finansowych dla hodowców, którzy zrezygnowali z produkcji trzody chlewnej na rekompensatę utraconych przychodów w gospodarstwie przez okres 3 lat,
 • zwolnienie rolników ze spełnienia wymogów programu „Młody rolnik” w sytuacji, gdy obszar, na którym gospodarują zostanie objęty strefą ASF,
 • zwolnienie rolników z obowiązku uzyskiwania świadectw zdrowia dla trzody chlewnej jeżeli żywiec dostarczany jest do ubojni na terenie powiatu i powiatów ościennych, w których nie występuje ASF, i które nie są objęte terenem zapowietrzonym i zakażonym przez ASF,
 • zmiana przepisów w zakresie wystawiania zaświadczeń uprawniających do klasyfikacji półtusz wieprzowych według klasyfikacji EUROP, polegająca na przyznaniu klasyfikatorom uprawnień bezterminowo,
 • konieczność wyegzekwowania na kołach łowieckich maksymalnego zaangażowania w odstrzał i ograniczenie liczebności dzików,
 • zamknięcie przejść dla zwierząt wzdłuż autostrady A2 i dróg szybkiego ruchu, względnie ograniczenie ich w taki sposób, by przejście to było niemożliwe dla dzików. Można w ten sposób wykorzystać istniejącą już infrastrukturę do walki z ASF.

 

3

 

Pozostałe wnioski dotyczyły m.in. następujących zagadnień:

 • zwiększenie kompetencji izb rolniczych w zakresie opiniowania przepisów prawa (konieczność uzyskania zgody a nie, jak to ma miejsce obecnie, tylko niewiążącej opinii),
 • zmiany przepisów dotyczących zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze poprzez umożliwienie rolnikom zakupu specjalnie oznakowanego paliwa rolniczego bez limitu ilościowego,
 • podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji producentów warzyw, w tym ziemniaków, poprzez zablokowanie niekontrolowanego importu warzyw oraz zniwelowanie różnic pomiędzy ceną otrzymywaną przez producenta, a ceną, która płaci konsument,
 • stworzenie programu pomocy dla rolników, którzy zbliżają się do osiągnięcia wieku emerytalnego, ale ze względu na brak następcy lub innych zdarzeń losowych są zmuszeni do rezygnacji z prowadzenia gospodarstwa,
 • konieczność interwencji dotyczącej wyjaśnienia sytuacji notorycznego przedłużania przez ARiMR terminu rozpatrzenia odwołania od odmowy przyznania pomocy finansowej za szkody poniesione na skutek nawałnicy, która miała miejsce w sierpniu 2017 roku,
 • interwencji do Ministra Środowiska w sprawie pilnego przygotowania przepisów wykonawczych do ustawy prawo łowieckie,
 • interwencji do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o przekazanie informacji dotyczących szczegółowych rozwiązań w zakresie OSN i terminu przygotowania przepisów wykonawczych w tym zakresie
 • wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie zasiłku chorobowego z kwoty obecnie obowiązującej 10 zł dziennie do kwoty 80% najniższej emerytury rolniczej, czyli około 800 zł miesięcznie.

Efektem pracy merytorycznej delegatów WZ było przyjęcie łącznie 18 wniosków do dalszej realizacji przez Zarząd WIR.

4

 

Po przegłosowaniu wniosków Rad Powiatowych, uczestnicy obrad przyjęli sprawozdanie Zarządu WIR z działalności statutowej i finansowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej za 2017 rok. Następnie, po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzieleniu Zarządowi WIR absolutorium, przystąpiono do dyskusji i głosowania, w wyniku którego Zarząd WIR uzyskał jednogłośnie absolutorium za ostatni rok działalności. We wniosku o udzielenie absolutorium, Komisja Rewizyjna podkreśliła m.in., że:

 • gospodarka finansowa Izby w roku 2017 prowadzona była racjonalnie, z zachowaniem płynności finansowej,
 • aktywność Izby pozwala na wprowadzenie w wielu przypadkach korzystnych rozwiązań dla rolników,
 • analizując wielość działań Wielkopolskiej Izby Rolniczej i zaangażowanie pracowników Biur Izby – należy zauważyć, że wizerunek Izby staje się coraz bardziej pozytywny, a Izba jest bardziej widoczna na poziomie Gmin i Powiatów.

Następnie Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w II półroczu 2017 roku oraz przyjęło uchwałę upoważniającą do przystąpienia przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w charakterze członka wspierającego do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Polski Rolnik – Polska Wieś" z siedzibą w Poznaniu.

5

 

W kolejnej części obrad Walne Zgromadzenie, w reakcji na bieżąca sytuację w rolnictwie, przyjęło sześć stanowisk w sprawie:

 • afrykańskiego pomoru świń,
 • nowelizacji Prawa Łowieckiego,
 • poselskiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt,
 • ochrony przestrzeni rolniczej na obszarach wiejskich,
 • nowelizacji Prawa wodnego i przepisów dotyczących OSN,
 • przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027.

W końcowej części obrad Prezes Spółki ROL-WIR Sp. z o.o. Paweł Bydałek przedstawił informację o działalności spółki w 2017 roku oraz omówił plany działań na rok bieżący.

6

 

W trakcie dyskusji w wolnych głosach i wnioskach delegaci podjęli temat nowelizacji ustawy o izbach rolniczych. Duże emocje wzbudził temat nowelizacji Prawa łowieckiego. Jarosław Maciejewski – Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego zaprezentował stanowisko sołtysów w sprawie włączenia ich w proces szacowania szkód łowieckich. W toku dyskusji delegaci poparli stanowisko sołtysów, którzy nie posiadają wystarczających sił i środków oraz wiedzy do szacowania szkód łowieckich.

7

 

Żegnając gościnną ziemię krajeńską, delegatom na długo zapadną w pamięci: homilia księdza proboszcza Błażeja Kownackiego, grób bohatera narodowego Michała Drzymały wyniesiony wysoko na krajeńskim cmentarzu, wykłady regionalisty Jerzego Jelonka i dr hab. Jowity Kęcińskiej-Kaczmarek oraz ciekawy krajobraz rolniczy tych terenów.

Stanowiska Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Opracowanie: Biuro WIR

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: nowelizacji; stanowisko; komisji; przepisów; rolniczej; ; wniosków; wielkopolskiej; zgromadzenie; dotyczących; ustawy; działalności; ministra; delegaci; zarządu; dyskusji; zak;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »