WALNE ZGROMADZENIE LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

W dniu 12 grudnia 2016r. w sali konferencyjnej Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Zielonej Górze odbyło się Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej.

Prowadzenie WZ delegaci po-wierzyli Prezesowi Stanisławowi Myśliwcowi, który jednogłośnie został wybrany na przewodniczącego obrad.

Po powitaniu delegatów, zaproszonych gości, pracowników Biura, po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego WZ, członek Zarządu LIR Andrzej Kuziemski przedstawił informację Zarządu z działalności za
11-miesięcy 2016r.

W sprawozdaniu m.in. zestawił ilość odbytych posiedzeń Zarządu, posiedzeń w ramach Lubuskiego Forum Rolniczego, sprawy jakimi Zarząd zajmował się oprócz spraw formalno-organizacyjnych wynikających z obowiązków statutowych, wydane stanowiska Zarządu i Lubuskiego Forum Rolniczego, tematy podejmowane na spotkaniach z Wojewodą Lubuskim, spotkania i działania zmierzające do rozwiązania problemów dotyczących szkód łowieckich, zagadnienia problemowe dotyczące obrotu ziemią rolniczą, zrealizowane przez Biuro LIR projekty i wydarzenia, ilość posiedzeń Rad Powiatowych, jakie najczęściej sprawy były poru-szane i konsultowane u radcy prawnego, współorganizowanie kolonii i zimowiska dla dzieci rolników, odznaczenia i nagrody przyznane delegatom LIR i rolnikom, w tym Statuetki Lubuski Złoty Kłos.

Następnie głos zabierali zaproszeni goście: Józef Malski – zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – poinformował o sytuacji oraz działaniach i przedsięwzięciach inspekcji weterynaryjnej w związku z wykryciem wirusa ptasiej grypy H5N8 na fermie gęsi w Deszcznie w powiecie gorzowskim. Również o obowiązkach właścicieli drobiu i innych ptaków, którzy mieszkają w wyznaczonych strefach zagrożenia: zapowietrzonej i zagrożonej. Przypadek wystąpienia choroby ma bezpośredni związek z ptakami migrującymi.

Przedstawił także aktualną sytuację w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń. W pasie przygranicznym z Białorusią opanowane już zostały zachorowania świń, a potwierdzane są zachorowania dzików.

Teresa Grzywaczewska – dyrektor Biura Regionalnego TUW „TUW” w Gorzowie Wlkp. – poinformowała o ubezpieczaniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatami z budżetu państwa do składek bezpieczeniowych. Jest to jedno z trzech obowiązkowych ubezpieczeń w rolnictwie. Od 1 stycznia 2017r. zmienia się wysokość dopłaty i sposób jej naliczania. Podała również procedury związane z zawarciem umowy ubezpieczenia, uprawy do których przysługują dopłaty, zakres ubezpie-czenia – rodzaje ryzyk, sumy ubezpieczenia, okresy odpowiedzialności, które są zależne od rodzaju ryzyka oraz sankcje jakie są stosowane w przypadku, gdy rolnik nie spełni obowiązku zawarcia mowy tego ubezpieczenia.

Marcin Urbaniak – przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze – podsumował ogólnokrajową inwentaryzację dzików, w wyniku której została oszacowana populacja dzików. Na jej podstawie zostały skorygowane plany odstrzału, również w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji.

Rafał Rosiński – ekspert Agro Banku BGŻ BNP Paribas – przedstawił ofertę banku w zakresie finansowania i kredytowania rolnictwa, czynniki kształtujące ceny płodów rolnych na rynku krajowym, europejskim i światowym, powiązania rynkowe oraz sposoby zabezpieczania się przed ryzykiem poniesienia nieprzewidzianych strat.

Stanisław Tomczyszyn – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego – zwrócił uwagę na ważność i rangę spraw jakimi zajmowała się LIR. Poinformował o zaplanowanych środkach na zabezpieczenie powodziowe województwa oraz na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych. Samorząd wojewódzki będzie realizował projekty dot. budowy dróg lokalnych. Od 1 grudnia prowadzony jest nabór wniosków z zakresu gospodarki wodnościekowej.

Czesław Fiedorowicz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego – oznajmił o zaplanowanej debacie rolnej na jednym z posiedzeń Sejmiku Województwa.

Po przerwie odbyło się głosowanie w sprawie podjęcia uchwał. Walne Zgromadzenie przyjęło uchwały regulujące wysokość diet przysługujących członkom rad powiatowych, Zarządowi LIR, członkom Komisji Rewizyjnej LIR. Przyjęto również uchwałę w sprawie prowizorium budżetowego LIR na 2017r., w sprawie adaptacji budynku na biuro LIR przy ul. Batorego 128B oraz w sprawie przyznawania przez LIR odznaczenia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa oraz za zasługi na rzecz jego rozwoju.

Walne Zgromadzenie przyjęło również wniosek o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań hodowcom drobiu za szkody spowodowane wystąpieniem ptasiej grypy (wniosek zgłoszony przez Prezesa LIR) oraz wniosek zgłoszony przez Bronisława Bacha (delegata LIR z gminy Witnica) – aby grunty rolne znajdujące się w zarządzie parków narodowych były wydzierżawiane rolnikom na tych samych zasadach jak nieruchomości rolne Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa będące we władaniu ANR.

Na zakończenie obrad Prezes LIR Stanisław Myśliwiec złożył serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

E.R.
 

Źródło
Lubuska Izba Rolnicza
http://lir.agro.pl/

125ml milk

WZ OKLADKA 150x150
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ; lubuskiego; również; zgromadzenie; ; sprawie; zarządu; lubuskiej; województwa; ; zostały; członek; sprawy; jakimi; zakresie; rolniczego; ; uwa;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »