shiuz__750 x 100 px_1

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych podpisana

grunty.jpg16 kwietnia Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Przedmiotowa ustawa ma na celu wprowadzenie do ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych zmian mających przyczynić się do zwiększenia przejrzystości przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także rozstrzygnąć wątpliwości interpretacyjne co do treści postanowień tej ustawy. Przyjęte uchwaloną ustawą zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych polegają na:
 
 
 
  • wprowadzeniu zasady, że przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne wszystkich gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I - III (a więc niezależnie od powierzchni tych gruntów ) wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,
  • wskazaniu, że stroną postępowań w sprawie o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych lub leśnych, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych I leśnych jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), a tym samym przesądzeniu, że stroną takiego postępowania nie może być właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości,
  • rozstrzygnięciu, że dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych są także odsetki od wskazanych w art. 22b ust. 1 ustawy należności i opłat,
  • przesądzeniu, że dochody budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są niepodatkowymi należnościami budżetowymi o charakterze publiczno-prawnym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
  • wskazaniu na marszałka województwa jako organu właściwego do egzekucji należności za zobowiązania z tytułu dochodów związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych.

Uchwalona ustawa wprowadza istotną zmianę zakładającą, że wymóg uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na przeznaczenie gruntów rolnych klas I -lii na cele nierolnicze będzie obecnie dotyczyć wszystkich tak określonych gruntów, a nie tylko gruntów o powierzchni powyżej 0,5 ha, tak jak to było określone dotychczas. Wynika to z faktu, iż zostało uznane, że należy poddać wzmocnionej ochronie możliwość przeznaczania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych o najwyższych klasach bonitacyjnych. Ponadto dotychczasowe brzmienie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych stanowiące, iż zgody ministra wymaga przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych klas I - lii jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha powodowało podejmowanie działań zmierzających do obchodzenia konieczności uzyskiwania zgody ministra na takie wyłączenie poprzez dokonywanie podziału większych nieruchomości na działki nie przekraczające powierzchni 0,5 ha i przekształcaniu ich na grunty o innym charakterze niż rolne. Jednocześnie wprowadzona obecnie zmiana w znacznej mierze ograniczy możliwość wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla wszystkich gruntów rolnych klas I - Ml, ze względu na treść art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
 

Źródło: prezydent.pl

Redaktor: Katarzyna Kuznowicz   


Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

grunty
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: gruntów; rolnych; ustawy; ochronie; leśnych; ministra; ustawa; nierolnicze; województwa; właściwego; wszystkich; powierzchni; przeznaczenie; produkcji; wymaga; możliwość;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »