shiuz__750 x 100 px_1

Uproszczenie przepisów dla przydomowych oczyszczalni ścieków

 

W dniu 20 marca 2020 r. Zarząd KRIR na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystąpił do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej P. Marka Gróbarczyka w sprawie uproszczenia przepisów dla przydomowych oczyszczalni ścieków. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w piśmie z dnia 31 marca 2020 r. odpowiedziało, że w związku z licznymi sygnałami dotyczącymi zarówno problemów związanych z interpretacją i stosowaniem przepisów w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków, jak i obciążeniami natury administracyjnej i finansowej przy realizacji tego rodzaju inwestycji, Ministerstwo podjęło prace legislacyjne w powyższym zakresie.

 W myśl art. 33 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), w ramach zwykłego korzystania z wód, właściciel nieruchomości może w jej obrębie wprowadzać do 5 m3 na dobę ścieków oczyszczonych w stopniu wymaganym ustawą — Prawo wodne. Zatem wprowadzanie na terenie własnej nieruchomości ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków w ilości nieprzekraczającej 5 m3 stanowi zwykłe korzystanie z wód, które nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Należy jednocześnie mieć na uwadze, że przy wprowadzaniu ścieków do środowiska w ramach zwykłego korzystania z wód, powinny zostać spełnione wymagania określone w szczególności w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

 Wymaga jednak podkreślenia, że zgodnie z art. 33 ust. 2 ww. ustawy, prawo do zwykłego korzystania z wód nie uprawnia do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawnej. Poprzez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów.

 W związku z powyższym, w przypadku wykonywania wylotu służącego do odprowadzania ścieków do środowiska z przydomowej oczyszczalni ścieków (również m.in. w formie drenażu rozsączającego, studni chłonnej), każdorazowo konieczne jest dokonanie oceny, czy będzie miał on wpływ na kształtowanie zasobów wodnych (wpływ na stan i skład wód podziemnych znajdujących się w gruncie, na którym usytuowany jest dany wylot) — od tego bowiem zależeć będzie kwalifikacja takiego obiektu jako urządzenie wodne i ewentualne

 

 

 Źródło
 Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza
 http://www.wmirol.org.pl

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: oczyszczalni; ścieków; wód; przydomowych; korzystania; wodnych; ; Żeglugi; zwykłego; wód; ; Śródlądowej; morskiej; gospodarki; środowiska; ścieków; ; urz;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »