Szkolenie dla ekspertów przyrodniczych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez ekspertów przyrodniczych”.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (Dz. U. z 2018, poz. 627) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821 z późn. zm.).

 

Szkolenie adresowane jest do osób spełniających określone poniżej kryteria dla kandydatów na ekspertów przyrodniczych, którzy mogą być wpisani na listę ekspertów prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie i dostępną na stronie internetowej www.cdr.gov.pl.

Na listę ekspertów przyrodniczych może być wpisana osoba, która:

  1. Posiada wyższe wykształcenie przyrodnicze. Wykształcenie wyższe przyrodnicze to ukończone: studia wyższe na kierunku: biologia lub leśnictwo, lub inny kierunek studiów wyższych lub studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dziedziny nauk biologicznych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS.
  2. Ukończyła szkolenie, o którym mowa w tytule informacji;
  3. Zdała egzamin na eksperta przyrodniczego z zakresu wiedzy objętej szkoleniem;
  4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, co potwierdza przedłożeniem aktualnego zaświadczenia wydanego przez Krajowy Rejestr Karny;
  5. Złożyła wniosek o wpis na listę ekspertów przyrodniczych.

         

Osoby, które znajdują się na liście ekspertów przyrodniczych  prowadzonej przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie posiadają uprawnienia do doradzania w zakresie sporządzania dokumentacji przyrodniczej oraz planu działalności rolnośrodowiskowej w części sporządzanej na podstawie tej dokumentacji w zakresie Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego wg zasad PROW na lata 2014-2020.

Szkolenie będzie prowadzone w formie stacjonarnej w terminach:

  • I termin: 2-4 marca* 2019 r. (szkolenie dla absolwentów studiów podyplomowych „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym, oceny oddziaływania na środowisko”)
  • II termin: 5-7 marca* 2019 r.

 

Miejsce szkoleń: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów.

Obowiązkowy koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 421,00 zł (dydaktyka).

Uczestnicy pokrywają również  koszty: noclegu i  wyżywienia (szczegółowe informacje w karcie zgłoszenia).

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania II terminu  szkolenia w przypadku, gdy liczba chętnych będzie niższa niż 20 osób.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa proszę przesłać do 28 lutego 2019 r. na adres: a.korczykowska@cdr.gov.pl lub na fax 22 729 72 91. Do karty zgłoszenia należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie (dla osób z II terminu). O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty należy dokonać na: CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO w BRWINOWIE 05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99.
Nr konta 61 1130 1017 0020 1234 5520 0004  (do 28 lutego 2019 r.) z dopiskiem „Szkolenie dla ekspertów przyrodniczych”.
Faktura zostanie wystawiona na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu należy niezwłocznie powiadomić organizatora. Jeśli zgłoszenie rezygnacji odbędzie się w okresie krótszym niż 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia wpłaty nie będą zwracane.

Ze względu na zajęcia praktyczne wskazane jest, żeby uczestnicy szkolenia posiadali ze sobą laptop z oprogramowaniem Excel.

Egzamin

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, którym zostało wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  i które wniosły opłatę za egzamin. Brak potwierdzenia opłaty w dnia egzaminu skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

Terminy  egzaminów:

             I termin: 4 marzec* 2019 r. godz. 9.45

             II termin: 7 marzec* 2019 r . godz. 9.45

             III termin: 20 marzec* 2019 r.  godz. 11.00

             IV termin: 27 marzec* 2019 r. godz. 11.00

Koszt egzaminu wynosi 75 zł. Wpłatę za egzamin należy dokonać na:
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO w BRWINOWIE 05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99.
Nr konta 61 1130 1017 0020 1234 5520 0004 z dopiskiem „Egzamin ekspercki”.

Wpłaty należy uiścić na co najmniej 2 dni robocze przed dniem egzaminu.

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Marta Gajewska, tel. 22 1256222, e-mail: m.gajewska@cdr.gov.pl.

Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych: Anna  Korczykowska, tel. 22 125 6210, e- mail: a.korczykowska@cdr.gov.pl

*podane terminy mogą ulec zmianie, o czym organizator powiadomi na co najmniej 4 dni przed planowanym terminem


Do pobrania

Karta zgłoszenia uczestnictwa - I termin

Karta zgłoszenia uczestnictwa - II termin

Harmonogram szkolenia - I termin

Harmonogram szkolenia - II termin

 

 

 Źródło
 Centrum Doradztwa Rolniczego
 http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: doradztwa; ekspertów; rolniczego; termin:; przyrodniczych; brwinowie; należy; rozwoju; zgłoszenia; centrum; szkolenia; uczestnictwa; marzec*; pszczelińska; szkolenie; najmniej; 05-840; list;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »