Szkolenie dla ekspertów przyrodniczych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na "Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez ekspertów przyrodniczych".
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz.562) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821).


Szkolenie adresowane są dla osób spełniających określone poniżej kryteria dla kandydatów na ekspertów przyrodniczych, którzy mogą być wpisani na listę ekspertów prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie na stronie internetowej www.cdr.gov.pl.

Na listę ekspertów przyrodniczych może być wpisana osoba, która:

  1. Posiada wyższe wykształcenie przyrodnicze. Wykształcenie wyższe przyrodnicze to ukończone: studia wyższe na kierunku: biologia lub leśnictwo, lub inny kierunek studiów wyższych lub studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dziedziny nauk biologicznych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS.
  2. Ukończyła szkolenie, o którym mowa w tytule informacji;
  3. Zdała egzamin na eksperta przyrodniczego z zakresu wiedzy objętej szkoleniem;
  4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, co potwierdza przedłożeniem aktualnego zaświadczenia wydanego przez Krajowy Rejestr Karny;
  5. Złożyła wniosek o wpis na listę ekspertów przyrodniczych.

 

Osoby, które znajdują się na liście ekspertów przyrodniczych prowadzonej przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie posiadają uprawnienia do doradzania w zakresie sporządzania dokumentacji przyrodniczej oraz planu działalności rolnośrodowiskowej w części sporządzanej na podstawie tej dokumentacji w zakresie Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego wg zasad PROW na lata 2014-2020.

Szkolenie będzie prowadzone w formie stacjonarnej w dniach 26-28 stycznia 2018 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 408,00 zł (dydaktyka). Uczestnicy pokrywają również koszty: noclegu i wyżywienia (szczegółowe informacje w karcie zgłoszenia).

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku, gdy liczba chętnych będzie niższa niż 20 osób.

Termin napływu zgłoszeń upływa 22 stycznia 2018 r. Kartę zgłoszenia uczestnictwa proszę przesłać do 22 stycznia 2018 r. na adres: j.dabrowska@cdr.gov.pl lub na fax 22 729 72 91. Do karty zgłoszenia należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty należy dokonać na: CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO w BRWINOWIE 05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99.
Nr konta 61 1130 1017 0020 1234 5520 0004 (do 24 stycznia 2018 r. z dopiskiem „Szkolenie dla ekspertów przyrodniczych”.

Faktura zostanie wystawiona na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu należy niezwłocznie powiadomić organizatora. Jeśli zgłoszenie rezygnacji odbędzie się w okresie krótszym niż 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia wpłaty nie będą zwracane.

Ze względu na zajęcia praktyczne wskazane jest, żeby uczestnicy posiadali ze sobą laptop z Excelem
 

Egzamin

a) do egzaminu mogą przystąpić osoby, którym zostało wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i które wniosły opłatę za egzamin. Brak potwierdzenia opłaty w dnia egzaminu skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

b) terminy w których mogą być przeprowadzone egzaminy:

  • I termin: 28 stycznia 2018 r godz. 17.00
  • II termin: 18 lutego 2018 r godz. 17.00
  • III termin: 9 marca 2018 r. godz. 11.00

Koszt egzaminu wynosi 150 zł. Wpłatę za egzamin należy dokonać na: CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO w BRWINOWIE 05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99.
Nr konta 61 1130 1017 0020 1234 5520 0004 z dopiskiem „Egzamin ekspercki”.


W przypadku przystąpienia do egzaminu w I terminie (28 styczeń 2018 r) wpłaty należy uiścić do 25.01.2018 r, w przypadku pozostałych terminów – na co najmniej 2 dni robocze przed dniem egzaminu.


Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Marta Gajewska, tel. 22 729 66 34 do 38 wew. 146, e-mail: m.gajewska@cdr.gov.pl.
Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych: Janina Dąbrowska, tel. 22 729 66 34 do 38 wew. 106, e-mail: j.dabrowska@cdr.gov.pl
 

Do pobrania

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rolniczego; ekspertów; doradztwa; centrum; stycznia; brwinowie; należy; egzaminu; rozwoju; przyrodniczych; wyższe; wiejskich; 05-840; pszczelińska; szkolenie; listę; termin:; zgłoszenia; o;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »