shiuz__750 x 100 px_1

Sprawozdanie z działalności Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej za okres październik 2015 – grudzień 2015

Działania Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej koncentrowały się głównie na realizacji bieżących zadań statutowych samorządu rolniczego województwa podlaskiego. Zarząd PIR kontynuował prace podjęte przez poprzedników, działając w oparciu o ustawę o izbach rolniczych, Statut Podlaskiej Izby Rolniczej, kierunki działania określone przez Walne Zgromadzenie PIR oraz wnioski zgłaszane przez Rady Powiatowe Podlaskiej Izby Rolniczej.

W szczególności zaś Zarząd realizował następujące działania kierunkowe:

1. Dążenie do zmiany ustawy o izbach rolniczych i innych ustaw określające kompetencje samorządu rolniczego.
2. Ochrona dochodów z produkcji rolnej.
3. Wyrównanie dopłat bezpośrednich pomiędzy starymi i nowymi krajami UE, a tym samym stworzenia takich samych warunków konkurencji.
4. Pomoc małym i średnim gospodarstwom rolnym.
5. Umocnienie systemu rolniczych ubezpieczeń społecznych.
6. Stworzenie odpowiedniego systemu rozwiązań na wypadek wystąpienia klęsk oraz niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
7. Opracowanie właściwego systemu szybkiego reagowania w sytuacjach epizootycznych.
8. Współpraca przy tworzeniu nowelizacji prawa łowieckiego.
9. Zachowanie równowagi pomiędzy działaniami środowiskowymi a rolnictwem.
10. Rozwój polityki wschodniej.
11. Ograniczenie biurokracji w pozyskiwaniu środków unijnych.
12. Reaktywacja Cukrowni „Łapy"

Podlaska Izba Rolnicza w ostatnim okresie sprawozdawczym w ramach projektów realizowanych przez Krajową Radę Izb Rolniczych zorganizowała dwa pikniki tzw. „pikniki" – wołowy, mleczny.

W ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2016 -2017 Podlaska Izba Rolnicza złożyła następujące wnioski:
1. Innowacje oraz sprzedaż bezpośrednia na rzecz zrównoważonego i wydajnego rolnictwa;
2. Jakość i marketing produktów spożywczych w kształtowaniu konkurencyjności firm i regionów
3. Rozwój północno-wschodniej Polski na rynku wołowiny
4. Młodzi nadzieją podlaskiego rolnictwa – czyli dlaczego warto zostać na wsi – konkurs na najciekawszy artykuł
5. Małe gospodarstwa rodzinne siłą podlaskiej wsi
6. „Uproszczona rachunkowość w gospodarstwach rolnych w kontekście pozyskiwania środków finansowych na rozwój gospodarstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"
7. Akademia Kobiet Aktywnych
8. Wykorzystanie biomasy rolniczej – czyli ochrona środowiska na wsi – wyjazd studyjny do Czech na targi Biomass
9. Spółdzielczość szansą dla małych gospodarstw – wyjazd studyjny do Francji
W omawianym okresie Zarząd PIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

02 październik br. – Odnosząc się do projektu „Strategii zwalczania ASF dla UE" Podlaska Izba Rolnicza zgłosiła uwagi.

13 październik br. – uwagi do projektu rozporządzenia delegowanego w sprawie czasowego nadzwyczajnego wsparcia dla rolników w sektorze produkcji zwierzęcej.

13 październik br. – wniosek do Wicewojewody Podlaskiego o uregulowanie kwestii związanych z odpłatnością dla wszystkich członków za pracę w komisjach powołanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

21 październik br. – wystąpienie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie określenia priorytetów rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa.

21 październik br. – uwagi do rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalenie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW na lata 2014 -2020.

21 październik br. – w związku z raportem Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej „An economic assessment of GHG mitigation policy options for EU agriculture" Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się o pilną interwencję do Europoseł Barbary Kudryckiej o niepokojący aspekt dotyczący emisji metanu i tlenku azotu (CH4 i N20). Redukcja emisji gazów z obornika i gnojowicy wpływa na redukcję pogłowia żywego inwentarza, który jest bezpośrednim emitorem zanieczyszczeń.

02 listopad br. – wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wypłatę rolnikom zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich.

03 listopad br. – na wniosek Walnego Zgromadzenia PIR wystąpił do Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków, metod uboju i uśmiercania zwierząt. Zapisy w rozporządzeniu są trudne do realizacji w praktyce, gdyż osób posiadających kwalifikacje jest bardzo mało. Ubój gospodarczy na potrzeby własne to tradycja na naszych wsiach, a wprowadzone przepisy zamiast poprawy stanu rzeczy prowadzą do kolejnych utrudnień zwłaszcza dla rolników prowadzących niewielkie gospodarstwa rodzinne.

03 listopad br. – na wniosek rolników Podlaska Izba Rolnicza wystąpiła do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z prośba o wyjaśnienie czy faktycznie zwiększyła się liczba objętych kontrolą w naszym województwie i jakiego zakresu dotyczą.

03 listopad br. – na wniosek Komisji ds. produkcji roślinnej i zwierzęcej zwróciła się do Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie naprawienia wadliwego prawa dotyczącego dochodzenia odszkodowań za szkody wyrządzane przez dziką zwierzynę.

06 listopad br. – odnosząc się do projektu rozporządzenia w sprawie powierzchni preferowanej użytków rolnych będących przedmiotem własności w gospodarstwie rolnym dla każdego województwa Podlaska Izba Rolnicza przekazała uwagi.

16 listopad br. – uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych.

30 listopad br. – wystąpienie do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie aktualnej sytuacji i problemów na rynku trzody chlewnej.

07 grudnia br. – wobec napływających sygnałów od rolników Zarząd PIR wystąpił do Biebrzańskiego Parku Narodowego w sprawie wykupu gruntów.

07 grudnia br. – stanowiska Rad Gmin województwa podlaskiego popierające opinię samorządu rolniczego sprzeciwiają się zwiększeniu obszarów OSN.

08 grudnia br. – diagnoza rolnictwa na terenie województwa podlaskiego przedstawione Krajowej Radzie Izb Rolniczych.

08 grudnia br. – wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwiększenia stawki zwrotu w 2016 producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli Podlaskiej Izby Rolniczej:

• 5 października – posiedzenie Rady Społecznej w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych;

• 6 października – 59 Wystawa – Sprzedaż Ogierów w Janowie;
• 7 października – w Sali Kolumnowej w Sejmie RP odbyła się IV Konferencja Samorządu Rolniczego „Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie w kontekście tegorocznej suszy. Propozycje rozwiązań na przyszłość";

• 16 października – w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbyła się konferencja inauguracyjna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pt. "Nowa Perspektywa PROW";

• 21 października – w Pałacu Prezydenckim odbyła się debata na temat rolnictwa;

• 21 października – posiedzenie Podlaskiego Forum Gospodarczego;

• Od 26 października – 17 listopada – spotkania w Kołach Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Białymstoku;
• 4 - 5 listopada – spotkanie Zarządów, Dyrektorów oraz Księgowych Izb Rolniczych w Jachrance;

• 17 listopada – spotkanie w sprawie uwolnienia województwa podlaskiego od wirusa Aujeszkyego;

• 26 listopada – II Forum Sektora Wołowiny POLSKA WOŁOWINA – WOŁOWINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ;

• 27 listopada – posiedzenie Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym;
• 9 grudnia – II Posiedzenie V kadencji Krajowej Rady Izb Rolniczych;

• 10 grudnia – posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii o aktualnych problemach związanych z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz działaniach podejmowanych przez rząd w celu zminimalizowania negatywnych skutków wirusa dla producentów oraz eksporterów wieprzowiny.

Ponadto przedstawiciele Podlaskiej Izby Rolniczej uczestniczyli w posiedzeniach m.in.: Krajowej Rady Izb Rolniczych, Krajowej Rady Spółdzielczości, Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, Powiatowych Radach Zatrudnienia oraz w posiedzeniach Zespołu Doradczego ds. Rozwiązywania Problemów w Rolnictwie;

Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej uczestniczył w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, Komisji ds. Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej.

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym:

Ponadto na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych PIR wydała opinie w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne i/lub nierolnicze oraz opinie w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych
• odbyły się 5 posiedzeń Zarządu,
• udzielano porad w sprawach szkód łowieckich oraz uczestnictwo delegatów PIR w szacowaniu szkód

Opracowała:
Iwona Denisiuk
Biuro PIR Porosły

Wszystkie wystąpienia i odpowiedzi oraz sprawozdanie dostępne jest do pobrania na stronie internetowej www.pirol.pl w zakładce – Działalność Zarządu

Załączniki:Download this file (Sprawozdanie październik 2015- grudzień 2015.doc)Sprawozdanie październik 2015- grudzień 2015.doc


Źródło
Podlaska Izba Rolnicza
http://pirol.pl

125ml milk

word
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ; sprawie; podlaskiej; rozwoju; październik; rolnictwa; komisji; podlaskiego; listopad; krajowej; rolniczej; października; rolniczych; grudnia; rolnicza; obszarów; rolników; lis;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »