shiuz__750 x 100 px_1

Sprawozdanie z działalności Zarządu PIR styczeń 2016- marzec 2016

Działania Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej koncentrowały się głównie na realizacji bieżących zadań statutowych samorządu rolniczego województwa podlaskiego. Zarząd PIR kontynuował prace podjęte przez poprzedników, działając w oparciu o ustawę o izbach rolniczych, Statut Podlaskiej Izby Rolniczej, kierunki działania określone przez Walne Zgromadzenie PIR oraz wnioski zgłaszane przez Rady Powiatowe Podlaskiej Izby Rolniczej.

 

W omawianym okresie Zarząd PIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

 

07 stycznia br. – na wniosek Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich został przesłany do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt Strategii Rozwoju Rolnictwa dla województwa podlaskiego

07 stycznia br. – uwagi do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 „Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i leśnym"

07 stycznia br. – uwagi do rozporządzenia MRiRW dotyczącego poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej dla młodych rolników" objętego PROW na lata 2014-2020.

11 stycznia br. – uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" objętego PROW na lata 2014-2020

11 stycznia br. – uwagi do projektu rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno- środowiskowo – klimatyczne" objętego PROW na lata 2014-2020.

18 stycznia br. – uwagi do projektu zmiany ustawy Prawo Łowieckie złożony w Sejmie przez grupę posłów partii „Kukiz 15".

18 stycznia br. – wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian ustawy Prawo łowieckie oraz zmiany rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08.03.2010r. dotyczących szczegółowych zasad szacowania szkód łowieckich, jak również zmian metodyki szacowania.

18 stycznia br. – wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć na terenie województwa podlaskiego.

22 stycznia br. – wniosek III WZ PIR do Krajowej Rady Izb Rolniczych o wprowadzenie zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.

22 stycznia br. – wystąpienie do Wiceministra Rolnictwa o podjęcie działań mających na celu uznanie Polski za kraj wolny od wirusa Afrykańskiego pomoru świń.

22 stycznia br. – wniosek III WZ PIR do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o graniczenia liczebności stada żubrów bytujących w Puszczy Knyszyńskiej.

26 stycznia br. – wniosek do Wojewody Podlaskiego o podjęcie działań w kwestii wprowadzenia systemu zastępstw w rolnictwie.

27 stycznia br. – uwagi do Krajowej Rady Izb Rolniczych w zakresie szacowania klęsk suszy oraz WPR i PS po 2020.

28 stycznia br. – wniosek do Wojewody Podlaskiego o zmniejszenie populacji bobrów, zniesienie moratorium na odstrzał łosi w województwie podlaskim oraz włączenie do odszkodowań podlegających Skarbowi Państwa szkód wyrządzanych przez żurawie, dzikie gęsi oraz ptaki krukowate.

28 stycznia br. – propozycję zadań do realizacji w ramach „Paktu dla obszarów wiejskich"

28 stycznia br. – wniosek III WZ PIR do Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie starań zmierzających do zmiany przepisów związanych z zabezpieczeniem finansowania komisji powoływanych do szacowania szkód powstałych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

02 lutego br. – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzania odstrzału sanitarnego dzików w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

09 lutego br. – kolejne uwagi do projektu zmiany ustawy Prawo łowieckie złożony w Sejmie przez grupę posłów partii „Kukiz 15".

12 lutego br. – kolejne uwagi do projektu zmiany ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie złożonego przez grupę posłów PiS.

18 lutego br. – wystąpienie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o możliwości pozyskania środków na dofinansowanie programu wapnowania gleb.

03 marca br. – zapytanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie prac nad zmianą prawa wodnego oraz na jakim etapie są prace nad przepisami o obszarach OSN.

04 marca br. – wystąpienie do Wojewody Podlaskiego o zaangażowanie i interwencję do Rządu RP o podjęcie natychmiastowej interwencji na rynku zbytu trzody z terenów objętych ograniczeniami.

09 marca br. – uwagi do projektu MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego PROW na lata 2014-2020.

09 marca br. – uwagi do projektu MRiRW zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów bezpośredniego.

 

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli Podlaskiej Izby Rolniczej:


• 19 stycznia 2016r. posiedzenie Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Wołowego
• 20 stycznia 2016 r. spotkanie w Ministerstwie Środowiska, z inicjatywy Podlaskiej Izby Rolniczej. Nowelizacja ustawy Prawo łowieckie, zrównoważona gospodarka dziką zwierzyną, gospodarowanie rolnicze na terenach chronionych, to główne tematy spotkania, które odbyło się 20 stycznia 2016 r. w Ministerstwie Środowiska, z inicjatywy Podlaskiej Izby Rolniczej.
• 20 stycznia 2016 posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Problemowej do spraw monitorowania sytuacji na rynkach rolnych, rozwoju i opłacalności produkcji rolnej oraz sprzedaży bezpośredniej.
• 21 stycznia 2016 r. spotkanie zespołu informacyjno – promocyjnego PROW 2014-2020, którego celem jest przedstawienie działań informacyjno – promocyjnych ujętych w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarówo Wiejskich na lata 2016-2017
• 24 stycznia 2016 r. w pracach Kapituły edycji Podlaska Marka uczestniczył Prezes Grzegorz Leszczyński
• 25 stycznia 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Przedsiębiorczości działającej jako organ opiniodawczo – doradczy Zarządu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
• 26 stycznia 2016 r. w siedzibie PIR odbyło się posiedzenie z Wiceprezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych Mirosławem Borowskim i Zarządem Podlaskiej Izby Rolniczej, w spotkaniu uczestniczyli również Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszaru Wiejskich oraz ds. Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej oraz Przewodniczący Rady PIR powiatu białostockiego, spotkanie było poświęcone najważniejszym problemom w rolnictwie.
• 29 stycznia 2016 r. „ASF wczoraj! ASF dzisiaj!! ASF jutro !!?" pod takim tytułem odbyła się w Białowieży konferencja poświęcona podsumowaniu działań zapobiegania i zwalczania wirusa afrykańskiego pomoru świń.
• 30 stycznia 2016r w Problemy i przyszłość rolnictwa ale też zagadnienia związane z rozwojem regionu i Programu Rozwoju Łomży, były tematami wiodącymi na sobotniej konferencji zorganizowane w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
• 2 lutego 2016 r. spotkanie Komitetu Organizacyjnego XXIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych
• 3 lutego 2016 r. odbyła się konferencja „Co dalej z doradztwem rolniczym w Polsce?"
• 8 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie z Dyrektorem Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz stowarzyszeniem Ruch Rolników Dolina Biebrzy Przyjazna Człowiekowi Rolnikowi
• 19 lutego 2016 r. spotkanie XIX Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w Białymstoku uczestniczyła Pani Barbara Laskowska.
• 22 lutego 2016 r. spotkanie z hodowcami trzody chlewnej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim
• 23-29 lutego 2016 r. odbyły się konsultację projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020
• 25 lutego 2016 r. Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej w swojej siedzibie gościł delegację z Grodzieńskiego Wojewódzkiego Stowarzyszenia Rolników z Republiki Białoruskiej Spotkanie miało na celu nawiązania współpracy, która w przyszłości mogła by skutkować realizacją wspólnych projektów, w tym min. dotyczących współpracy transgranicznej.
• 26 lutego 2016 r. spotkanie Zespołu ds. funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego, w którym uczestniczył Wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej

Ponadto przedstawiciele Podlaskiej Izby Rolniczej uczestniczyli w posiedzeniach m.in.: Krajowej Rady Izb Rolniczych, Krajowej Rady Spółdzielczości, Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, Powiatowych Radach Zatrudnienia oraz w posiedzeniach Zespołu Doradczego ds. Rozwiązywania Problemów w Rolnictwie;
Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej uczestniczył w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, Komisji ds. Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej.

 

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym:

 

Ponadto na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych PIR wydała opinie w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne i/lub nierolnicze oraz opinie w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych.
• odbyło się 8 posiedzeń Zarządu,
• udzielano porad w sprawach szkód łowieckich

 

Opracowała:
Iwona Denisiuk
Biuro PIR Porosły

 

Załączniki:
Download this file (Sprawozdanie styczeń 2016- luty 2016.doc)Sprawozdanie styczeń 2016- luty 2016.doc

Źródło
Podlaska Izba Rolnicza
http://pirol.pl

125ml milk

word
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ; stycznia; rozwoju; lutego; podlaskiej; sprawie; komisji; projektu; spotkanie; rolnictwa; ustawy; wniosek; krajowej; zmiany; podlaskiego; województwa; rolniczych; odbyło; wiejskich; ob;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »