SPOTKANIE FORUM ROLNICZEGO Z MARSZAŁEK ELŻBIETĄ POLAK

W dniu 26 lutego br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Lubuskiego Forum Rolniczego oraz Zarządu LIR z Marszałek Elżbietą Polak i członkiem Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisławem Tomczyszynem. Spotkanie poświęcone było współpracy z samorządem województwa oraz zagadnieniom finansowania rolnictwa i rozwoju wsi w nowym okresie budżetowym w regionalnych programach zarządzanych przez województwo.

Prezes LIR Władysław Piasecki podziękował Marszałek E. Polak za poparcie ostatnich stanowisk LIR wystosowanych w sprawie nowego PROW-u, zaprosił na Debatę Rolną organizowaną w marcu.  Zapytał o koncepcje wydatków zaplanowanych przez premier E. Bieńkowską środków z Funduszu Spójności na obszary wiejskie, które znajdą się w gestii zarządów województw (na kraj 5,2 mld). Ponadto, z jakich wojewódzkich pieniędzy będą mogły korzystać  instytucje rolnicze i rolnicy w latach 2014-2020 na swój rozwój? Wskazał na wiele barier rozwojowych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich – infrastrukturalnych, i innych, gdzie potrzebna jest interwencja regionalna samorządu wojewódzkiego. Prezes odniósł się krytycznie do zapisów stanowiska przyjętego na ostatnim Konwencie Marszałków w sprawach szkód łowieckich, w którym znalazły się zapisy jakoby „izby rolnicze domagały się kolejnych przywilejów dla rolników”, mimo, iż szkody czynione w uprawach od lat są ogromnym problemem, a odszkodowania pokrywają tylko symbolicznie straty, niejednokrotnie po wielu bojach.  Zaproponował udział reprezentacji Forum  Rolniczego w  radach opiniodawczych funkcjonujących w regionie – Radzie Innowacji, radzie rozwoju województwa.

Marszałek E. Polak, zauważając duży potencjał naszych obszarów wiejskich, przedstawiła podział środków LRPO 2020, wskazując m. in. konkretne działania, gdzie mogą skorzystać i ubiegać się o dofinansowanie np. spółki wodne na sprzęt, podobnie jak obecnie OSP zakupują sprzęt ppoż. W obszarach gdzie mamy możliwości i kompetencje, staramy się wspierać rolników, nic nie blokujemy- powiedziała Marszałek Polak. Przedstawiła zaplanowane środki na melioracje, których będzie ok. 700 mln, to więcej niż na drogi w tym okresie, bo ok. 600 mln. Odniosła się do funkcjonowania Zarządu Melioracji, że „tracimy wiele szans w tym zakresie”, gdyż ten urząd powinien zabiegać o większe dosprzętowienie.

Na poddany w wątpliwość przez prezesa Piaseckiego rozmach inwestycji Instytutu Agrotechnicznego, marszałek Polak stwierdziła, że zdrowa żywność to przyszłość, tu będzie się odbywał transfer wiedzy do biznesu, nie mieliśmy dotychczas takiej instytucji. Rolnicy przedstawili w tym miejscu problemy ze sprzedażą bezpośrednią oraz  produktów ekologicznych, uzasadniając , że bez wsparcia wrażliwych sektorów, w tym ekologii nasze rolnictwo nie będzie konkurencyjne.

Zygmunt Jodko, prezes LZR – zaproponował rozwinięcie podejścia regionalnego do rolnictwa, mamy firmy, którym warto pomagać, np. stworzenie giełdy bydła mięsnego, która działałaby w Bieganowie, który jest marką znaną w Europie. Uzgodniono stworzenie koncepcji giełdy bydła, która byłaby pierwszą w Polsce.

Forum upomniało się również o wsparcie zaplecza doradczego dla rolnictwa w zakresie remontowo-innowacyjnym, jako zaplecza szkoleniowo-doradczego i targowego, ośrodka doradztwa służącemu społeczności rolników Ziemi Lubuskiej

Cześć poruszanych problemów dotyczyło również polityki krajowej, jednak by mieć ogląd całościowy na problem rolnictwa rolnicy przedstawili je również – problem sprzedaży bezpośredniej, dostępu do dotowanego wapnowania gleb, krajowego ucięcia wsparcia dla grup producenckich, które dopiero się zorganizowały, funkcjonującej niewydolnej infrastruktury w zakresie dróg i mostów dla nowoczesnego sprzętu rolniczego czy alternatywnych źródeł energii (OZE) oraz trudności prowadzenia inwestycji na gruntach rolnych. To ostatnie zagadnienie zostanie zaproponowane, jako stanowisko na najbliższym Konwencie Marszałków.

Forum Rolnicze doceniło Marszałek Polak, jako sprawnego samorządowca, przedstawiając wiele problemów zaplanowano cykliczne spotkania w celu wymiany zagadnień z obszaru wsi i rolnictwa.

CO NA OBSZARY WIEJSKIE z Funduszu Spójności

Zgodnie z porozumieniem zawartym przez wicepremier E. Bieńkowską z ministrem rolnictwa S. Kalembą, w ramach polityki spójności zostaną wygospodarowane środki na obszary wiejskie (ok. 5,2 mld euro). Będą to środki pozostające w gestii m.in. zarządów województw.

W ramach każdego regionalnego programu operacyjnego zostanie wygospodarowanych ok. 10-11% wartości alokacji, które zostaną skierowane na wsparcie obszarów wiejskich, w wybranych dziedzinach, ale niezwiązanych z działalnością rolniczą. Należy przy tej okazji podkreślić, że regionalne programy operacyjne to nie są programy poświęcone obszarom wiejskim, jednakże można znaleźć takie pola interwencji, które pozwolą alokować na nich środki.

Zarząd Województwa lubuskiego w projekcie RPO Lubuskie 2020 (drugi projekt dokumentu przyjęty 14 lutego 2014 r.) definiuje, jako obszary strategicznej interwencji naszego regionu właśnie obszary wiejskie. Obszary wiejskie, w szczególności o słabym dostępie do usług publicznych, jako obszar strategicznej interwencji (OSI) zostały wskazane w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz w regionalnym programie operacyjnym jako ucieleśnienie terytorialnego podejścia do rozwoju.

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie tego OSI, interwencja RPO będzie ukierunkowana przede wszystkim na eliminację barier rozwojowych oraz zwiększenia dostępności podstawowych usług społecznych. W ramach wybranych osi priorytetowych Programu zostaną zaplanowane specjalne typy działań dedykowane OSI, dla których zostaną przygotowane kryteria wyboru projektów odnoszące się do specyfiki terytorium oraz zapewniające powiązanie tej specyfiki z celami oraz obszarami RPO.

Interwencja skierowana do OSI będzie komplementarna z innymi działaniami zaplanowanymi w ramach RPO oraz w ramach krajowych programów operacyjnych.

Szacuje się, że około 10 % środków Programu zostanie skierowane na rozwój obszarów wiejskich.

Działania w ramach RPO Lubuskie 2020 szczególnie dedykowane dla OSI: obszary wiejskie, w szczególności o słabym dostępie do usług publicznych przeznaczone będą głównie na infrastrukturę społeczną, gospodarkę niskoemisyjną, rozwój cyfrowy czy nowoczesną edukację. (za K. Drożak). Red.

 

Galeria, w spotkaniu uczestniczyli rolnicy– Władysław Piasecki, Zygmunt Jodko, Henryk Ostrowski, Bogusław Pietrow, Andrzej Bawłowicz, Andrzej Kuziemski, Stanisław Myśliwiec, Alfred Kałużny, Rafał Nieżurbida oraz Małgorzata Pałys.

 

GALERIA:
Źródło
Lubuska Izba Rolnicza
http://lir.agro.pl/

125ml milk

DSC 3764 150x150
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: obszary; ; ramach; marszałek; będzie; spotkanie; zostaną; rolniczego; ; województwa; rolnictwa; lubuskiego; które; zostanie; rolnicy; programu; środki; usług; rozwoj;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »