shiuz__750 x 100 px_1

Posiedzenie Komisji ds. BHP w Rolnictwie Indywidualnym w OIP w Poznaniu

W dniu 15 marca b.r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu, skupiającej przedstawicieli pochodzących z różnych organizacji społecznych, samorządu terytorialnego, inspekcji pracy oraz instytucji związanych z rolnictwem, w tym m.in. Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

W pierwszej części spotkania omówiono przedsięwzięcia podjęte przez Państwową Inspekcję Pracy na rzecz ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym w 2015 roku. Podkreślono fakt dobrze układającej się współpracy z poszczególnymi partnerami lokalnymi w tym zakresie, m.in. z Wielkopolską Izbą Rolniczą, która stara się popularyzować zagadnienia z zakresu bhp w czasie organizowanych przez siebie forów rolniczych, konferencji czy targów.

Kolejnym punktem programu było podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do właściwego Ministra, dotyczącym nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bhp przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie. Najważniejszą z proponowanych do wprowadzenia zmian jest uwzględnienie ryzyka związanego z wdrożeniem nowych technologii z użyciem maszyn rolniczych, które nie były eksploatowane przed datą wejścia w życie przedmiotowego aktu prawnego. Do wielu wypadków dochodzi obecnie podczas pracy przy obsłudze różnego typu kombajnów, sieczkarni polowych oraz ładowarek teleskopowych. Cennym działaniem prewencyjnymi byłoby zatem wypracowanie takiego rozwiązania, które zwiększyłoby u rolników świadomość występowania potencjalnych zagrożeń podczas pracy przy określonych maszynach i urządzeniach, np. zobowiązanie producenta lub dystrybutora danej maszyny czy urządzenia do szczegółowego instruowania swoich klientów o możliwych zagrożeniach, wiążących się z ich użytkowaniem. W uchwale komisja wskazała również na konieczność wprowadzenia do przepisów zapisów mówiących o tym, że niedopuszczalne jest wykonywanie czynności obsługowych maszyn zawieszanych w momencie ich podniesienia z użyciem podnośnika hydraulicznego ciągnika oraz, że zabrania się usuwania blokady elementów roboczych stołu podającego masę pochodzenia roślinnego do rękawów foliowych w sytuacji niewyłączenia napędu maszyny. Te dwie, wymienione powyżej okoliczności są powodem wielu tragicznych wypadków w rolnictwie. Członkowie komisji wskazali również na zasadność zobowiązania rolników do przechowywania maszyn i narzędzi do prac rolniczych i melioracyjnych pod zadaszeniem w sposób zapobiegający okaleczeniu ludzi i zwierząt. Wprowadzenie tego wymogu jest szczególnie istotne, w odniesieniu do dzieci, które nierzadko mają dostęp do miejsc, do których mieć go nie powinny.

I tym samym, ponownie poruszaną kwestią był problem dużej liczby wypadków z udziałem małoletnich. Żadna instytucja nie jest prawnie zobowiązana do prowadzenia statystyki wypadków z ich udziałem. Co więcej, sami rodzice, których dzieci, odbywają formalnie praktykę zawodową we własnym gospodarstwie rodzinnym bagatelizują nierzadko potrzebę przeszkolenia ich w zakresie bhp. Inni zaś, często nieświadomie zlecają swoim dzieciom prace, których nie powinny wykonywać w danym wieku, ze względu na ryzyko wystąpienia u nich poważnych problemów zdrowotnych w przyszłości.

Ostatnim punktem spotkania było omówienie tematu dotyczącego bezpieczeństwa pracy przy magazynowaniu i stosowaniu środków ochrony roślin. Wskazano, że wciąż wielu rolników nie do końca zdaje sobie sprawę z zagrożenia jakie wiąże się z niewłaściwym ich przechowywaniem oraz stosowaniem. Niestety nadal zdarzają się sytuacje wykonywania zabiegów bez odzieży ochronnej, palenia papierosów w obrębie opryskiwacza czy przypadkowego składowania opakowań ze środkami ochrony roślin, co sprawia, że są one dla wszystkich dostępne. Ponadto zwrócono uwagę, że rolnicy indywidualni bardzo rzadko proszą dodatkową osobę o asekurację na czas wykonywania zabiegu, a wdychanie oparów z pestycydów jest bardzo niebezpieczne. Rehabilitacja po ewentualnym wypadku jest żmudna, a powrót do dobrego stanu zdrowia niezwykle trudny.

Zwrócono również uwagę na problem podróbek środków ochrony roślin, pojawiających się na rynku, jak również na nowe zagrożenie, jakim jest traktowanie ich jako alternatywy dla już dobrze sklasyfikowanych w prawie narkotyków przez niektórych dilerów. Zachowanie czujności przez odpowiednie służby jak i samych rolników jest zatem konieczne.

Opracowała: Anna Czerwińska

 

Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: wypadków; rolników; również; ochrony; komisji; rolnictwie; indywidualnym; które; których; maszyn; posiedzenie; wprowadzenia; dzieci; ; bardzo; problem; narzędzi; wy;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »