Pomoc dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku przejścia huraganu – informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

W związku z powstałymi w wyniku przejścia huraganu szkodami w uprawach rolnych oraz hodowlach zwierząt gospodarskich, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął szereg inicjatyw mających na celu pomoc poszkodowanym i usprawnienie działań z tym związanych. Producenci rolni poszkodowani w wyniku huraganu (poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń) po oszacowaniu strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich oraz środkach trwałych wykorzystywanych do produkcji rolnej (poza budynkami mieszkalnymi) mogą ubiegać się o:

 

  1. kredyt preferencyjny obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Kredyt ten może zostać przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego).
  2. kredyt preferencyjny na odtworzenie środków trwałych, który może zostać przeznaczony m.in. na przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, tuneli foliowych i innych budynków i budowli służących do produkcji rolniczej, poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych oraz na remont lub zakup (w miejsce zniszczonych): ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych W chwili obecnej w bankach współpracujących z Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostępne są środki na udzielanie kredytów preferencyjnych. 
  3. udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, pomocy w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;
  4. zastosowanie przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, a od 1 września 2017 r. przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości  Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także umorzenia czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego;
  5. udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na wniosek producenta rolnego.


Zostanie znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Celem nowelizacji jest pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku tegorocznych burz i huraganów. Pomoc będzie przyznawana przez kierownika biura powiatowego ARiMR w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie wniosku złożonego przez rolnika w terminie do 30 września 2017 r. Projekt znowelizowanych przepisów wprowadza ryczałt w wysokości 50 zł za każdy pozytywnie rozpatrzony przez ARiMR wniosek z załączonym protokołem jako zwrot kosztów pracy w komisjach pracowników ODR i izb rolniczych. Projekt rozporządzenia zostanie zmieszczony na stronię BIP MRiRW oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji.


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał w dniu 22-08-2017 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc przeznaczona jest dla rolników w gospodarstwach, których szkody wynoszą co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolniczej i dotyczy odtworzenia takich składników gospodarstwa jak np. maszyny rolnicze, sady, plantacje wieloletnie, infrastruktura techniczna, zwierzęta gospodarskie. Pomoc, maksymalnie do 300 tys. zł na gospodarstwo, przyznaje się w formie refundacji - do 80% kosztów kwalifikowalnych. Termin składania wniosków o przyznanie takiej pomocy do ARiMR planowany jest na pierwszą połowę września br. Budżet tego działania – ponad 200 mln euro.


W przypadku, gdy w wyniku wystąpienia huraganu wystąpiła sytuacja mogąca mieć wpływ np. na powierzchnię lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności lub gdy rolnik nie mógł wypełnić swoich zobowiązań w zakresie przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności, należy złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia oraz dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej. Dokumenty te należy złożyć w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności. W przypadku płatności w ramach PROW 2007-2013 termin ten jest krótszy i wynosi 10 dni.


Jeżeli z powodu warunków agrometeorologicznych niemożliwe było dokonanie wysiewu międzyplonu ścierniskowego deklarowanego jako obszar proekologiczny EFA w ramach zazielenienia w terminie, tj. do dnia 20 sierpnia, rolnik ma możliwość: (i) zmiany elementu EFA na inny (poprzez zmianę do wniosku o płatność), (ii) w przypadku kontroli na miejscu, wskazania innych elementów EFA w gospodarstwie, (iii) w uzasadnionych przypadkach powołanie się na działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności.


Analogiczne działania informacyjne będą prowadzone wobec beneficjentów pozostałych działań PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013. W przypadku, gdy w wyniku wystąpienia huraganu zaistniały np. szkody w gospodarstwie rolnym lub przedsiębiorstwie, należy złożyć do właściwego organu wniosek, zawierający opis sprawy wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami. Dokumenty ww. należy złożyć w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności. W przypadku PROW 2007-2013 termin ten jest krótszy i wynosi 10 dni.

 

 

 

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: produkcji; wyniku; huraganu; rolnictwa; rozwoju; rolnych; płatności; złożyć; wniosek; rolnej; należy; pomocy; ramach; termin; takiej; rolnik; terminie; rozporządzenie; września; przypadku;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »