PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014 – 2020

12 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W ramach PROW 2014-2020 do wykorzystania będzie łącznie 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe). W związku z przygotowaniem do wdrożenia programu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło cykl szkoleń poświęconych omówieniu planowanych instrumentów wsparcia oraz zasad ich realizacji. Pierwsze szkolenie odbyło się 16 i 17 grudnia, wzięli w nim udział pracownicy izb rolniczych, doradztwa rolniczego oraz agencji i instytucji działających w otoczeniu rolnictwa.

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych. Program będzie realizował sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich:

  1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.
  2. Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.
  3. Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
  4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.
  5. Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.
  6. Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Środki przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13 513 295 000 euro, w tym: 8 598 280 814 z budżetu UE (EFRROW) i 4 915 014 186 euro wkładu krajowego.

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań. Wsparcie dla sektora rolnego pochodzić będzie z instrumentów mających na celu rozwój gospodarstw rolnych: Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne. Kolejne instrumenty przyczyniające się do rozwoju sektora rolnego to Transfer wiedzy i innowacji, Doradztwo rolnicze oraz nowy instrument Współpraca mający na celu wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych na rzecz innowacji w zakresie produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.

PROW 2014 – 2020 zakłada także wsparcie, w ramach poprawy organizacji łańcucha żywnościowego, inwestycji związanych z przetwórstwem i marketingiem artykułów rolnych, a także na rozwój grup i organizacji producentów oraz systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Kontynuowane będzie ponadto wsparcie budowy i modernizacji targowisk.

W nowej perspektywie kontynuowane będzie także wsparcie na działania mające na celu odtwarzanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych. Nowością będą środki na ochronę gospodarstw rolnych przed tego typu zdarzeniami.

Nowym działaniem w perspektywie 2014 - 2020 będzie Rolnictwo ekologiczne, którego celem jest wsparcie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać i przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego.

W ramach działań rolnośrodowiskowych finansowane będą przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i zachowania bioróżnorodności. Kontynuowane będą płatności na rzecz obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wsparcie w zakresie inwestycji realizujących cele środowiskowe otrzymają gospodarstwa położone na obszarach Natura 2000 i na obszarach narażonych na zanieczyszczenie wód azotanami pochodzenia rolniczego.
Swoją kontynuację w ramach nowej perspektywy będzie miał także program LEADER.

Wielkopolska Izba Rolnicza począwszy od połowy stycznia rozpocznie organizacje Forów Rolniczych, których głównym celem będzie przybliżenie założeń PROW 2014 – 2020. Spotkania z udziałem przedstawicieli instytucji, które będą wdrażać powyższe działania odbywać się będą w każdym powiecie. Szczegółowy program Forów Rolniczych zostanie zamieszczony na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Katarzyna Strzyż


Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: będzie; rozwoju; wsparcie; program; gospodarstw; będą; ramach; rolnictwa; rolnych; ; organizacji; także; obszarach; promowanie; 2014-2020; wiejskich; kontynuowane; obszarów; ; działa;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »