Sejmowa Komisja Rolnictwa na temat PROW 2014-2020

traktorW dniu 23 kwietnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W porządku dziennym znalazła się informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnego kształtu PROW 2014-2020 przesłanego do Komisji Europejskiej w dniu 15 kwietnia 2014 r.

W perspektywie finansowej 2014 – 2020, publiczne wsparcie finansowe adresowane do polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich ukierunkowane będzie na realizację celów sformułowanych w dokumentach UE odnoszących się do polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz celów określonych w krajowych dokumentach strategicznych, w szczególności zaś w „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa”. Celem ogólnym rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, określonym w Strategii jest „poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju” .

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 stanowić będzie jedno z najważniejszych narzędzi realizacji w/w Strategii, przy wykorzystaniu instrumentów wsparcia realizujących 3 cele ogólne Wspólnej Polityki Rolnej.

Głównym celem PROW 2014-2020, spośród trzech niżej wymienionych celów WPR, będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych.

 • (1) poprawa konkurencyjności rolnictwa,
 • (2) zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz
 • (3) zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

PROW 2014 – 2020 będzie realizował także w szczególności wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020.

 • 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich (priorytet przekrojowy).
 • 2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
 • 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
 • 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
 • 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
 • 6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Łączne środki publiczne przeznaczone na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosą 13 513 295 000 euro z czego:

 • 8 598 280 814 euro będą to środki UE (EFRROW)
 • 4 915 014 186 euro wyniesie wkład krajowy.

W ciągu ostatnich miesięcy, projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 był szeroko konsultowany. Konsultacje prowadzone były w trybie on-line i umożliwiły szerokiemu gronu interesariuszy czynny udział w opiniowaniu Programu. Ponadto, mając na uwadze jeszcze pełniejsze jego skonsultowanie, w ostatnim czasie, podjęto decyzję o przeprowadzeniu dodatkowych rozmów z przedstawicielami związków rolników i organizacji branżowych, dzięki czemu możliwe było przygotowanie wersji Programu w jeszcze większym stopniu dostosowanej do potrzeb przyszłych beneficjentów, odzwierciedlającej ich oczekiwania, a tym samym pozwoliły na lepsze jego ukierunkowanie.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych w wyniku konsultacji projektu Programu zaliczyć należy:

 • 1. Włączenie do projektu Programu nowego instrumentu wsparcia w ramach działania „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej”, tj. poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” z alokacją 130 mln euro środków publicznych;
 • 2. Włączenie nowego poddziałania dotyczącego wsparcia „małej infrastruktury” w zakresie dróg lokalnych (3 mln zł na beneficjenta) i inwestycji wodno-kanalizacyjnych (2 mln zł) w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich”;
 • 3. Zmieniono progi dostępu do pomocy odnoszące się do wielkości ekonomicznej wspieranych gospodarstw w ramach następujących instrumentów wsparcia: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, „Premia dla młodych rolników”;
 • 4. W przypadku poddziałania „Modernizacja gospodarstw rolnych”
  • a. Ustanowiono maksymalne kwoty wsparcia inwestycji w zakresie rozwoju produkcji prosiąt w wysokości 900 tys. zł, w miejsce dotychczasowej maksymalnej kwoty – 1,5 mln zł;
  • b. Obniżono poziom wskaźnika GVA (z 20% do 10%), który musi zostać osiągnięty w wyniku realizacji inwestycji oraz doprecyzowano, że nieosiągnięcie wskaźnika z przyczyn niezależnych od beneficjenta nie będzie skutkować sankcjami;
 • 5. W przypadku kilku działań zastąpiono termin „rachunkowość” terminem „ewidencja przychodów i rozchodów” i odstąpiono od wymogu prowadzenia rachunkowości / ewidencji przed złożeniem wniosku o pomoc;
 • 6. W poddziałaniu „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” wprowadzono podwyższony limit kwot wsparcia dla jednego beneficjenta: 3 mln zł, a w przypadku związków grup producentów lub zrzeszeń organizacji producentów – 15 mln zł;
 • 7. Ograniczono pomoc na inwestycje zapobiegawcze do spółek wodnych
 • 8. W ramach poddziałania „Premia dla młodych rolników” wprowadzono możliwość uzupełnienia wykształcenia beneficjentom, którzy w chwili ubiegania się o pomoc nie mają wymaganych kwalifikacji;
 • 9. Wprowadzono zmiany w zakresie degresywności oraz limitów powierzchniowych w ramach działań: „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”, „Rolnictwo ekologiczne” oraz „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)”.

Zobacz działania i poddziałania realizowane w ramach PROW 2014-2020 >>>

125ml milk

traktor
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rozwoju; obszarów; wiejskich; rolnictwa; ramach; ; 2014-2020; poddziałania; będzie; wsparcia; gospodarstw; programu; celów; działania; obszarach; zakresie; organizacji; wprowad;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »