Odpowiedź resortu rolnictwa na pismo ws. wsparcia KGW w ramach działania LEADER

Z końcem marca tego roku Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o podjęcie działań wspierających działalność Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na przyszłe lata. Wniosek podyktowany został bezpośrednimi spotkaniami z Członkiniami KGW, jakie zorganizowała Wielkopolska Izba Rolnicza.

Koła Gospodyń Wiejskich dynamicznie rozwijają się, podejmują szereg nowych działań, a przy tym potrzebują dalszego wsparcia oraz rozszerzania ofert finansujących i merytorycznych.

1

Foto: Kevin Schneider z Pixabay

Zauważyliśmy, że jednym z naturalnych kierunków wsparcia wydaje się być program LEADER, który powstał by wspierać lokalnych liderów i pomagać w realizacji podejmowanych inicjatyw na obszarach wiejskich. Zwróciliśmy się do Ministerstwa z prośbą o doprowadzenie, aby w następnym budżecie PROW w ramach działania LEADER, znalazły się działania dedykowane bezpośrednio dla KGW wpisanych do rejestru prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kół działających przy Kółkach Rolniczych i Stowarzyszeń wpisanych do rejestru sądowego (KRS).

W piśmie skierowanym do Ministerstwa podkreśliliśmy, iż wsparcie finansowe powinno dotyczyć zarówno nowo powstałych Kół, jak również już istniejących Kół Gospodyń Wiejskich przy Kółkach Rolniczych działających w oparciu o ustawę społeczno-zawodowych organizacji rolniczych, czy też stowarzyszeń kobiet wiejskich, działających w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach. W odpowiedzi nie znaleźliśmy odwołania w tej sprawie. Temat wsparcia finansowego Kół, które działają na „starych” zasadach będzie kontynuowany, ponawiając zapytanie do Ministerstwa, oczekując bardziej sprecyzowanej odpowiedzi. Brak ujęcia w programie finansowym tych Kół, które działały jeszcze przed wprowadzeniem ustawy o kołach gospodyń wiejskich, nie wpisanych do rejestru jest dla tych Kół krzywdzące oraz skutkować może powstaniem konfliktu w środowisku.

Otrzymaliśmy odpowiedź w tej sprawie. Pełną treść zamieszczamy poniżej:

 

Szanowny Panie Prezesie!

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2020 r. – znak WIR.BW.MK.853.2020 dotyczące wsparcia dla kół gospodyń wiejskich w ramach działania LEADER w nowej perspektywie finansowej, uprzejmie informuję, co następuje.

Koła gospodyń wiejskich (KGW) stanowią bardzo ważny element funkcjonowania obszarów wiejskich. Ich znaczenie dla wdrażania wszystkich instrumentów terytorialnych, w tym LEADERa jest wręcz fundamentalne. W związku z tym trudno jest sobie wyobrazić wdrożenie Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021 – 2027 (PS WRR 2021-2027) bez udziału KGW. Wynika to ze wspólnych celów i cech KGW, przede wszystkim aktywności, oddolności, współpracy i wielkiego zaangażowania w funkcjonowanie lokalnych społeczności, które są nieodzowne we wdrażaniu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Mając na uwadze, udaną dotychczasową współpracę KGW z lokalnymi grupami działania (LGD), w których KGW stanowią dominującą część sektora społecznego, nie należy wyodrębniać kolejnej interwencji PS WRR 2021-2027, gdyż prawdopodobnie spowodowałoby to osłabienie obu stron.

Odnosząc się do sugestii odnośnie do rozszerzenia zakresu wsparcia w ramach interwencji LEADER, należy zwrócić uwagę, iż odmiennie niż dotychczas zakres wsparcia oferowany w ramach danej LSR będzie określony przez LGD, w bardzo szerokich ramach zarysowanych przez Prawodawstwo Unii Europejskiej (ramy te zostały nakreślone jedynie poprzez: cele wraz z przypisanymi do nich wskaźnikami, katalog kosztów niekwalifikowalnych oraz ewentualne wykluczenia wynikające z uwarunkowań branżowych oraz pomocy publicznej). Takie podejście umożliwi stworzenie LSR odpowiadającej potrzebom danej społeczności lokalnej, w tym organizacji pozarządowych będących słyszalnych głosem jej członków.

Ponadto warto zauważyć, iż dla KGW równie interesującą interwencją PS WRR 2021-2027 może być interwencja Smart Villages, która opiera się na realizacji mniej skomplikowanych niż LSR, oddolnych koncepcji rozwoju obszarów wiejskich tworzonych przez lokalne partnerstwa.

Tym samym oczekuje się ze strony KGW wsparcia wdrażania PS WRR 2021-2027, przez aktywne uczestniczenie w przygotowaniach poszczególnych LSR oraz koncepcji Smart Villages, aby drzemiący w lokalnych społecznościach potencjał, przy dostępnym wsparciu ze środków PS WRR 2021-2027, został wykorzystany w sposób jak najbardziej efektywny i odpowiadający lokalnym potrzebom.

Odniosę się również do zawartych w piśmie Pana Prezesa opinii dotyczących braku wsparcia finansowego dla kół gospodyń wiejskich. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2212, z późn. zm.) umożliwiła udzielenie kołom gospodyń wiejskich w latach 2018 – 2019 pomocy finansowej na realizację zadań określonych w art. 2 ust. 3 tej ustawy, tj. w szczególności: prowadzenie działalności społeczno–wychowawczej i oświatowo–kulturalnej, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet, rozwijanie kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej. W 2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzieliła kołom gospodyń wiejskich pomocy finansowej w wysokości 16.295.200,00 zł, a w 2019 r. w wysokości 29.697.000,00 zł.

Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich będzie kontynuowana również w 2020 r. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druk nr 336) został w dniu 15 kwietnia 2020 r. skierowany do I czytania w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP.

Koła gospodyń wiejskich, zgodnie z przepisami ustawy o kołach gospodyń wiejskich, mogą prowadzić działalność zarobkową, w tym działalność gospodarczą oraz pozyskiwać środki na działalność z różnych źródeł, w tym środków z UE.

Ponadto, w związku z panującą epidemią koronawirusa, został przygotowany przez Wiceprezesa Rady Ministrów Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID – 19”. Celem tego Programu jest udzielenie organizacjom pozarządowym wsparcia poprzez dofinansowanie wydatków wynikających z nagłych potrzeb tych organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną. Pomoc ta będzie udzielana, w formie dotacji, przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. O dotację w ramach tego Programu będą mogły ubiegać się m.in. koła gospodyń wiejskich. W szczególności, wsparcie będzie mogło być udzielane na wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań, jeżeli środki finansowe przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID – 19, czy na przygotowanie i realizację działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji, zagrożonego na skutek COVID–19. Projekt powyższej uchwały Rady Ministrów został w dniu 6 kwietnia 2020 r. skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Koła gospodyń wiejskich mogą także skorzystać z prawa do wydłużenia roku podatkowego, przewidzianego w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT). Koła gospodyń wiejskich, które rozpoczęły działalność po 28 listopada 2018 r., mogą złożyć pierwsze zeznanie podatkowe do dnia 37 lipca 2020 r. Termin ten został wydłużony, gdyż pierwotnie zeznanie to należało złożyć do dnia 31 marca 2020 r.

wz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sekretarz Stanu
Szymon Giżyński

Opracowanie: Magdalena Kołodziejek

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: gospodyń; wiejskich; wsparcia; ramach; rozwoju; rolnictwa; kół; ; został; działania; działalność; będzie; wiejskich; ; wiejskich.; ustawy; kołach; które; programu; działa;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »