Obornik króliczy

Autorem artykułu jest Leszek Gacek


Prawidłowe postępowanie z króliczym obornikiem jest obowiazkiem hodowcy. Należy pamiętać o nie zanieczyszczaniu środowiska i nie uwalnianiu do niego dodatkowych biogenów jakim jest azot zawarty w oborniku.

Leszek Antoni Gacek

Prawidłowe zagospodarowanie odchodów zwierząt gospodarskich, zarówno z ferm towarowych jak i z hodowli przydomowych, ma duże znaczenie dla środowiska naturalnego. Z jednej strony odchody stanowią obciążenie dla ekosystemów a z drugiej są wykorzystywane jako nawozy organiczne, zwiększające wydajność produkcji roślinnej. Jednym z takich nawozów jest obornik króliczy powstający w hodowlach o różnej skali produkcji. Brak jest jednoznacznych danych na temat skali jego stosowania i sposobów utylizacji.

Uznając nadrzędność prawa UE nad krajowym, należy zastanowić się nad pojęciami i nazwami zawartymi we wszystkich obowiazujących Ustawach. Podstawą do podjęcia prac legislacyjnych w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego, nie przewidzianych do spożycia przez człowieka jest jak do tej pory Rozporządzenie Rady Europy i Parlamentu 1774/2002. Rozporządzenie to wprawdzie zostanie w najbliższym czasie nowelizowane ale na razie na jego podstawie opracowano przepisy krajowe. Rozporządzenie w swoim zamyśle miało zakazać wywożenia odchodów zwierząt futerkowych mięsożernych (norki, lisy, jenoty) bezpośrednio na pola jako nawóz. Wynika to z faktu dużej emisji odorów z tych odchodów. Zamiar ten został osiągnięty poprzez umieszczenie zapisu o konieczności kompostowania lub spopielania tych odchodów (uznano je za surowce kategorii drugiej, na równi z wnętrznościami zwierząt rzeźnych). W rozporządzeniu wyżej wspomnianym nie ma nic o zwierzętach futerkowych roślinożernych (króliki, nutrie). Za definicję zwierzęcia futerkowego uznano zwierzę utrzymywane lub hodowane do produkcji skór futerkowych. Bardziej precyzyjnym określeniem byłoby jednak określenie zwierzęta futerkowe mięsożerne. W myśl krajowych przepisów (Ustawa o nawozach i nawożeniu) za nawóz naturalny uznaje się obornik, gnojówkę i gnojowice pochodzące od zwierząt gospodarskich z wyjątkiem odchodów pszczół i zwierząt futerkowych. Króliki w myśl Ustawy o hodowli i rozrodzie zwierząt zostały uznane za zwierzęta futerkowe, niestety bez rozgraniczenia na zwierzęta futerkowe mięsożerne i roślinożerne. Rozpatrując zagadnienia związane z zagospodarowaniem obornika od królików należy jednak zastosować przepisy Ustawy o nawozach i nawożeniu z bezpośrednią legitymizacją do rozporządzenia 1774 (ograniczającego w intencjach prawodawców wspomniany obornik do odchodów zwierząt futerkowych mięsożernych). Nie będzie więc żadnym naruszeniem przepisów prawa, zakwalifikowanie odchodów królików jako nawozu naturalnego na równi z odchodami innych roślinożerców Odchody królicze w swoim składzie i nawet konsystencji są bardzo zbliżone do odchodów owiec, kóz i koni, co zostało potwierdzone wieloma badaniami naukowymi. Opinia Ministerstwa jest literalnym wskazaniem obowiązujących przepisów bez uwzględnienia intencji prawodawców i sensu ustanowionych praw.

Problem zagospodarowania obornika króliczego, w porównaniu z obornikiem innych zwierząt gospodarskich, nie jest masowy. W skali kraju jest to rocznie około 3 mln ton uzyskiwanych od 20 mln królików. Królik dorosły wydala do 120 g kału i 400 ml moczu na dobę a królik młody w wieku 40 dni, w tym samym czasie wydala 40 g kału i 180 ml moczu.

Stosowanie w uprawach polowych obornika króliczego, suchego stanowi logiczną alternatywę dla nawozów mineralnych, i w dawce 20 q/ha nadaje się zwłaszcza do upraw ogrodniczych. Magazynowanie suszonego obornika nie powoduje istotnych zmian w jego składzie. Obserwuje się jedynie nieznaczny wzrost białka ogólnego (Zając i inn., 1998). Jest to związane z faktem, że w trakcie składowania zachodzą złożone procesy biochemiczne i chemiczne, które prowadzą do wytworzenia się związków lotnych i rozpuszczalnych w wodzie.

Odchody królicze świeże liczące nie więcej niż 4 dni od pozyskania;

Sucha masa %

pH w HzO

Zaso­lenie g/l św.m.

N-N03 mg/l św.m.

 

P mg/l św.m.

K mg/l św.m.

 

Ca mg/l św.m.

 

Mg mg/l św.m.

 

N ogó­lne % s.m.

 

C org. % s.m

 

N-NH4 % św.m.

 

C/N

28,6

 

7,9

 

6,90

 

258

 

3690

 

2125

 

1420

 

380

 

0,76

 

31,8

 

0,09

 

41,84

 

s.m – sucha masa- św. m - świeża masa;

---

 

dr Leszek Antoni Gacek
www.sima.of.pl

 

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

134ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

wytworzenia prowadzą złożone zachodzą składowania procesy biochemiczne które chemiczne, pozyskania; Zaso­lenie 0,76 1420 2125 31,8 0,09 s.m 41,84 3690 6,90 masa; ---   dr Gacek www.sima.of.pl   Artykuł ogó­lne s.m. 28,6 świeża trakcie faktem, polowych uprawach moczu. Stosowanie suchego stanowi alternatywę logiczną młody pszczół uzyskiwanych około rocznie – Królik królik dorosły mineralnych, nadaje wzrost nieznaczny jedynie białka ogólnego 1998). (Zając Obserwuje składzie. ogrodniczych. zwłaszcza Magazynowanie suszonego istotnych powoduje masowy. krajowych sposobów stosowania danych utylizacji. Uznając nadrzędność zastanowić krajowym, jednoznacznych produkcji. takich Jednym roślinnej. króliczy powstający różnej hodowlach pojęciami nazwami zwierzęcego, pochodzenia produktów przewidzianych spożycia Europy człowieka zakresie legislacyjnych wszystkich zawartymi obowiazujących Ustawach. podjęcia Podstawą wydajność zwiększające uwalnianiu zanieczyszczaniu pamiętać dodatkowych biogenów oborniku. Leszek zawarty Należy hodowcy. artykułu Autorem Gacek Prawidłowe postępowanie obowiazkiem króliczym Gacek Prawidłowe zagospodarowanie ekosystemów obciążenie stanowią drugiej wykorzystywane organiczne, nawozy odchody strony towarowych zarówno przydomowych, znaczenie jednej naturalnego. Parlamentu 1774/2002. futerkowego zwierzęcia definicję uznano zwierzę hodowane utrzymywane nutrie). (króliki, rozporządzeniu rzeźnych). wnętrznościami wyżej wspomnianym roślinożernych zwierzętach skór Bardziej obornik, uznaje naturalny gnojówkę gnojowice gospodarskich pochodzące nawóz nawożeniu) określeniem precyzyjnym byłoby określenie (Ustawa mięsożerne. drugiej, kategorii wywożenia zakazać miało mięsożernych (norki, bezpośrednio jenoty) zamyśle krajowe. zostanie wprawdzie najbliższym nowelizowane opracowano podstawie nawóz. Wynika konieczności zapisu umieszczenie kompostowania spopielania surowce (uznano poprzez osiągnięty emisji dużej odorów odchodów. został Zamiar wyjątkiem

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »