Konferencja prasowa ministra Stanisława Kalemby

Konferencja prasowa ministra Stanisława Kalemby Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba przedstawił na dzisiejszej konferencji prasowej, która odbyła się w Sejmie RP, informacje dotyczące dwóch zagadnień. Po pierwsze – poniedziałkowych rozmów z ministrem rolnictwa Czech Petrem Bendlem i po drugie – decyzji Komisji europejskiej dotyczącej wyłączenia z finansowania unijnego 79,9 mln euro dla gospodarstw niskotowarowych (PROW 2004-2006).

W kontekście wizyty w Pradze minister poinformował o otwarciu nowego etapu we wzajemnych kontaktach, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego. Podkreślając wolę ściślejszej współpracy dodał: – Bezpośredni kontakt był bardzo potrzebny. Obie strony uważają, że zarówno polska i czeska żywność spełnia wszystkie unijne normy.

Szef polskiego resortu rolnictwa zwrócił również uwagę na bardzo dobrą atmosferę rozmów pomiędzy polskimi i czeskimi służbami odpowiedzialnymi za kontrole żywności. Poinformował również o wymianie poglądów na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, które w większości są zbieżne. Różnice wynikają z odmiennej struktury gospodarstw w obu krajach, gdyż w Czechach mamy do czynienia z gospodarstwami dużymi i bardzo dużymi. Z tego powodu strona czeska nie zgadza się na jakiekolwiek odstępstwa od dyscypliny finansowej dla gospodarstw małych.

W dalszej części konferencji minister Stanisław Kalemba odniósł się do kwestii wyłączenia z finansowania unijnego 79,9 mln euro dla gospodarstw niskotowarowych (PROW 2004-2006).

Przypomniał, że działanie w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 skierowane było wyłącznie do nowych państw członkowskich, w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb gospodarstw produkujących na własne potrzeby, a także sprzedających część swojej produkcji i będących w trakcie restrukturyzacji.

W Polsce wnioski zbierane były w ramach dwóch naborów: od 1 lutego do 23 marca 2005 r. oraz 6-16 listopada 2006 r. Działanie miało charakter wieloletni i finansowane było z następujących budżetów: PROW 2004-2006 (do maja 2008 r.) i jako zobowiązanie PROW 2007-2013. W PROW 2007-2013 nie przeprowadzono nowych naborów wniosków.

Ogółem pomoc otrzymało 157 656 beneficjentów, w tym 122 715 otrzymało 5 płatności, natomiast 34 941 (tj. 22%) tylko 3 płatności, w wyniku nieosiągnięcia celów pośrednich. Począwszy od dnia 22 grudnia 2005 r. na realizację działania wypłacono łącznie kwotę 880 285,7 tys. EUR w tym 678 358,8 tys. euro z budżetu wspólnotowego 201 926,9 tys. euro z budżetu krajowego.

Wydawanie decyzji o przyznaniu płatności w ramach pierwszego i drugiego naboru zakończono w czerwcu 2007 r.

W czerwcu 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycję korekty finansowej w wysokość 79 903 343,33 euro dla wydatków poniesionych do dnia 15 października 2010 r. Natomiast dopiero 6 maja br. administracja RP otrzymała decyzję wykonawczą Komisji z 2 maja 2013 r. wyłączającą z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFORG), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oaz Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Stanisław Kalemba wyraźnie zaznaczył, że rozmowy z Komisją Europejską trwały od 2011 r. i na każdym etapie strona polska przedstawiała szczegółowe wyjaśnienia w odniesieniu do poszczególnych zarzutów. W wyniku tego Komisja Europejska wycofała część zastrzeżeń, które były prezentowane na początkowym etapie postępowania.

Polska działała zgodnie z prawem i zdaniem MRiRW pomoc wypłacona dla 157 656 właścicieli gospodarstw rolnych o najniższych dochodach rolniczych w istotny sposób wpłynęła na rozwój najsłabszych polskich gospodarstw rolnych i pozytywnie ustosunkowała polskie środowisko rolnicze do członkowstwa Polski w UE. W ostatnio wystosowanym do Komitetu ds. Funduszy Europejskich proteście z 20 marca 2013 r., Polska podkreśliła, że korekta finansowa jest niewspółmierna do zastrzeżeń.

W związku z decyzją wykonawczą Komisji z 2 maja 2013 r. o wyłączeniu z finansowania wspólnotowego części wydatków poniesionych na przedmiotowe działanie, Polska, po szczegółowej analizie dokonanej przez ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministerstwo spraw zagranicznych, złoży do Sądu Unii Europejskiej skargę o stwierdzenie nieważności przedmiotowej decyzji w części wyłączającej z finansowania wspólnotowego wydatki w zakresie tego działania. – Wykorzystamy wszystkie możliwości i całą dostępną procedurę odwoławczą – zapewnił minister Kalemba.

Polska nie jest odosobnionym krajem, na który KE nałożyła w ostatnim czasie korekty finansowe w ramach WPR. W decyzji z dnia 2 maja br. korekty finansowe zostały nałożone na 14 państw członkowskich. Porównując wysokość korekt nakładanych na Polskę w zakresie polityki rozwoju obszarów wiejskich z korektami dla innych państw członkowskich UE należy zauważyć, że na kwotę korekty wpływ ma zarówno fakt, iż Polska jest największym beneficjentem II filaru WPR (korekty są naliczane jako procent środków na dane działanie), jak i duże rozdrobnienie sektora rolnego w Polsce, zwiększające liczbę beneficjentów, złożoność prowadzonych działań i tym samym ocenę służb Komisji co do ryzyka dla środków UE.

Galeria zdjęć:

125ml milk

Konferencja prasowa ministra Stanislawa Kalemby width209
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: gospodarstw; rozwoju; finansowania; rolnictwa; ; komisji; decyzji; korekty; ramach; polska; minister; funduszu; europejskiego; bardzo; części; zakresie; wspólnotowego; państw; europej;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »