Informacja o spotkaniach w województwach dot. gospodarstw opiekuńczych

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przedstawia informację o szkoleniach, które planuje przygotować w I półroczu 2017 r. dla przedstawicieli lokalnych grup działania. Tematyka planowanych szkoleń:
- Ochrona danych osobowych i zarządzanie bazami danych,
- Metodyka zarządzania procesem Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w zgodzie z zasadami podejścia LEADER,
- Plan komunikacji w LSR - ewaluacja oraz metodyka realizacji z uwzględnieniem roli doradztwa dla wnioskodawców,
- Projekty grantowe - metodyka zarządzania procesem realizacji oraz ewaluacja procedur w LSR.


1. Ochrona danych osobowych i zarządzanie bazami danych

 • trzydniowe szkolenie stacjonarne, dla pracowników biur oraz członków Zarządu LGD termin: 24-26 kwietnia 2017 r. – miejsce CDR O/Kraków, ul. Meiselsa 1.

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zasadami ochrony danych osobowych, regulacjami prawnymi a także prawidłowym funkcjonowaniem oraz stosowaniem przepisów dotyczących w/w zagadnień w praktyce.

W ramach realizacji programu szkolenia uczestnicy otrzymają:

 • informacje praktyczne na temat, czy w związku z wykonywanymi obowiązkami przetwarzane są dane osobowe i czy ewentualna procedura przetwarzania danych osobowych w miejscu pracy jest zgodna z aktualnymi regulacjami prawnymi,
 • wskazanie jak, zapobiec odpowiedzialności odszkodowawczej oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej,  administracyjnej oraz karnej związanej z wadliwymi procedurami ochrony danych osobowych,
 • zweryfikowane przykłady aktualnie istniejących procedur funkcjonujących w firmach oraz stowarzyszeniach pod katem ewentualnych nieprawidłowości oraz braków,
 • wskazania prawne, co do sposobu wykorzystywania danych osobowych w codziennej praktyce - zwrócenie uwagi uczestnika na najistotniejsze części regulacji z zakresu danych osobowych, które osoba mająca dostęp do danych osobowych powinna wiedzieć.

Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzony test sprawdzający uzyskaną wiedzę, polegający na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań przez wskazanie poprawnej odpowiedzi spośród trzech propozycji. Uzyskanie 70% tj. 14 poprawnych odpowiedzi będzie podstawą do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

(proponowany harmonogram szkolenia)


2. Metodyka zarządzania procesem Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w zgodzie z zasadami podejścia LEADER

 • trzydniowe szkolenie stacjonarne dla członków władz i pracowników LGD termin: 26-28 kwietnia 2017 r. – miejsce CDR O/Kraków.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników – członków władz i pracowników biur LGD, w wiedzę i umiejętności do sprawnego zarządzania procesem rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zgodzie z zasadami podejścia LEADER. Celem szkolenia jest także skierowanie uwagi uczestników, na możliwość stosowania formalnych procedur w kontekście szerszego spojrzenia na procesy rozwoju obszaru wywoływane i kształtowane realizacją lokalnej strategii rozwoju.

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Źródła kształtowania formuły RLKS w bieżącej perspektywie programowej UE .
 2. Idea RLKS i jej powiązanie z podejściem LEADER.
 3. Metodyka zarządzania rozwojem lokalnym przez stowarzyszenie typu partnerstwo
  trójsektorowe.
 4. Nowe spojrzenie na proces oceny i wyboru operacji do finansowania w kontekście
  doświadczeń pierwszych naborów wniosków o przyznanie pomocy.
 5. Rola organu decyzyjnego w procesie ewaluacji procedury formalnej oceny zgodności
  wniosków z Programem i LSR.
 6. Rola organu decyzyjnego w procesie ewaluacji i zmian lokalnych kryteriów oceny.
 7. Rola doradztwa dla wnioskodawców w eliminowaniu wnioskodawców „obcych”
  podejściu LEADER.

W programie szkolenia, obok wykładów, zaplanowane zostały zajęcia warsztatowe dotyczące krytycznej analizy procedur własnych LGD obejmujących ocenę formalną i zgodności operacji z LSR, w zakresie pozwalającym na eliminowanie wniosków wątpliwej jakości (nastawionych na uzyskanie wsparcia a nie realizację LSR) jak i zasad postępowania w procesie ewaluacji lokalnych kryteriów oceny i wyboru operacji do finansowania oraz procesu zmiany tych kryteriów, w kontekście doświadczeń, po zakończonych naborach i ocenie wniosków, a także seminarium na temat: Jak stosować procedury obowiązujące LGD wobec nowej fali „obcych” podejściu LEADER wnioskodawców i „nie dać się zwariować”.

Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzony test sprawdzający uzyskaną wiedzę, polegający na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań przez wskazanie poprawnej odpowiedzi spośród trzech propozycji. Uzyskanie 75% poprawnych odpowiedzi będzie podstawą do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

(proponowany harmonogram szkolenia)


3. Plan komunikacji w LSR – ewaluacja oraz metodyka realizacji z uwzględnieniem roli doradztwa dla wnioskodawców

 • trzydniowe szkolenie stacjonarne dla członków władz i pracowników LGD, termin: 22-24 maja 2017 r. - miejsce CDR O/Kraków, ul. Meiselsa 1.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników – członków władz i pracowników biur LGD, w wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzenia ewaluacji planu komunikacji w LSR oraz do zarządzania realizacją tego planu. Celem szkolenia jest także wzrost kompetencji uczestników w zakresie analizy i oceny przydatności usług doradczych w komunikowaniu się LGD z lokalnymi społecznościami, w tym z zastosowaniem metod partycypacji społecznej.

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Komunikacja społeczna: cele, narzędzia, kanały oraz sprzężenie zwrotne.
 2. Komunikacja wewnątrz partnerstwa.
 3. Komunikacja partnerstwa z lokalnymi społecznościami z zastosowaniem metod partycypacji społecznej
 4. Plan komunikacji: cele, zakres, zastosowanie i cechy skuteczności.
 5. Ewaluacja planu komunikacji: cel, metoda postępowania, zastosowanie wyników ewaluacji.
 6. Doradztwo dla wnioskodawców jako istotne narzędzie komunikacji LGD z lokalnymi społecznościami.
 7. Metodyka doradztwa zwłaszcza radzenie sobie doradcy z „trudnym” klientem.

Szkolenie ma charakter warsztatowy dlatego obok wykładów, zaplanowane zostały zajęcia warsztatowe z zakresu sposobów prowadzenia badania ewaluacyjnego planu komunikacji jako dokumentu oraz analizy skuteczności zastosowanych narzędzi i określania kosztów działań komunikacyjnych, a także warsztaty z zakresu metodyki doradztwa dla wnioskodawców. Zaplanowane zostało również seminarium na temat: Jakie rezultaty przyniosła dotychczasowa realizacja planów komunikacji i jak wpływa na jakość zarządzania procesem realizacji LSR?

Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzony test sprawdzający uzyskaną wiedzę, polegający na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań przez wskazanie poprawnej odpowiedzi spośród trzech propozycji. Uzyskanie 75% poprawnych odpowiedzi będzie podstawą do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

(proponowany harmonogram szkolenia)


4. Projekty grantowe – metodyka zarządzania procesem realizacji oraz ewaluacja procedur w LSR

 • trzydniowe szkolenie stacjonarne dla członków władz i pracowników LGD, termin: 07-09 czerwca 2017 r. – miejsce CDR O/Kraków, ul. Meiselsa 1.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników – członków władz i pracowników biur LGD, w wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania projektami grantowymi. Celem szkolenia jest także wzrost kompetencji uczestników w zakresie wykorzystania projektów grantowych w procesie aktywizacji lokalnych społeczności. Uczestnikom szkolenia zostanie zaprezentowane przykładowe narzędzie do prowadzenia monitoringu operacyjnego realizacji projektu grantowego.

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Rola i znaczenie myślenia projektowego w aktywizacji lokalnych społeczności.
 2. Miejsce projektu grantowego w zarządzaniu strategicznym rozwojem obszaru.
 3. Ewaluacja procedur grantowych w LSR – różne podejścia w zależności od polityki rozwoju obszaru kreowanej przez LGD.
 4. Finansowanie projektu grantowego i sposoby finansowania grantów, w zależności od podejścia LGD.
 5. Monitorowanie projektu grantowego, ocena osiąganych wskaźników przez grantobiorców, w kontekście wskaźników projektu grantowego zapisanych w LSR.
 6. Identyfikacja zagrożeń w realizacji projektów grantowych oraz sposoby ich eliminowania lub ograniczania.

W programie szkolenia, obok wykładów, zaplanowane zostały zajęcia warsztatowe z zakresu sposobów prowadzenia badania ewaluacyjnego procedur grantowych: planowania, celów, technik i wykorzystania wyników, a także z zakresu finansowania i rozliczania grantów, z uwzględnieniem różnych podejść przez władze LGD. Zaplanowane zostało również seminarium na temat: Jak wykorzystać doświadczenie „małych projektów” PROW 2007-2013 w konstruowaniu i realizacji projektu grantowego? Seminarium będzie miało charakter dyskusji panelowej z udziałem zaproszonych przedstawicieli LGD.

Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzony test sprawdzający uzyskaną wiedzę, polegający na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań przez wskazanie poprawnej odpowiedzi spośród trzech propozycji. Uzyskanie 75% poprawnych odpowiedzi będzie podstawą do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

(proponowany harmonogram szkolenia)

 

Koszt uczestnictwa w w/w trzydniowych szkoleniach obejmujący 2 noclegi w pokojach 2-3 osobowych o standardzie***, wyżywienie, materiały szkoleniowe, koszty dydaktyczne wyniesie ok. 746,00 zł netto (870,93 zł brutto).


Składniki kosztorysu na 1 osobę:

Wyszczególnienie Koszt netto zł Koszt brutto zł
Nocleg 160,00 172,80
Wyżywienie 151,00 163,08
Materiały szkoleniowe  35,00  43,05
Koszty dydaktyczne 400,00  492,00


Celem zgłoszenia uczestników szkolenia należy wypełnić odpowiednią kartę zgłoszeniową podpisaną przez osobę uprawnioną (druki kart w załączeniu).

Zgłoszenia na szkolenia należy przesłać mailem na adres: krakow@cdr.gov.pl lub faksem pod numer telefonu: 12 424 05 05, w terminie do 24 marca 2017 r.

Szkolenia będą mogły być zrealizowane w przypadku, kiedy chęć uczestnictwa w każdym z nich wyrazi co najmniej 25 osób.

Potwierdzenie uczestnictwa oraz ostateczny harmonogram poszczególnych szkoleń zostaną przesłane po zgłoszeniu się wymaganej ilości osób.


- Karta zgłoszenia 

 

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: szkolenia; odpowiedzi; zarządzania; realizacji; ; danych; metodyka; pracowników; także; procedur; członków; uczestników; doradztwa; komunikacji; procesem; ewaluacja; oso;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »