Absolutorium dla Zarządu

W dniu 19 czerwca 2020 w Poznaniu w Zespole Szkół Przyrodniczych obradowało III Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Spotkanie otworzył i poprowadził Prezes WIR Piotr Walkowski, który wybrany został Przewodniczącym obrad, sekretarzem wybrano Zbigniewa Stajkowskiego Wiceprezesa WIR. Członkowie WZ zasiedli w zdezynfekowanych ławach, zgodnie ze wszystkimi wymogami sanitarnymi nałożonymi z powodu rozprzestrzeniania się wirusa covid-19.

1

W pierwszej części obrad Walnemu Zgromadzeniu został przedstawiony wniosek Komisji Rewizyjnej wraz z obszernym uzasadnieniem o udzielenie Zarządowi WIR absolutorium za rok 2019. Walne Zgromadzenie udzieliło jednogłośnie Zarządowi absolutorium za rok 2019.

2

Następnie uczestnicy Zgromadzenia zajęli się zmianami w Statucie WIR, Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia, Regulaminie Pracy Komisji Rewizyjnej oraz Regulaminie Pracy Zarządu. Wprowadzone zmiany dotyczą możliwości przeprowadzenia zdalnych posiedzeń wyżej wymienionych organów Wielkopolskiej Izby Rolniczej w razie zagrożeń uniemożliwiających odbywanie posiedzeń w tradycyjny sposób. Zmiany te zostały przyjęte uchwałami Walnego Zgromadzenia, zgodnymi z obowiązującymi Regulaminem Obrad WZ i Statutem WIR. Walne Zgromadzenie przyjęło także Uchwałę dotyczącą powołania Komisji Statutowej liczącej 11 osób.

3

Następnie wywiązała się dyskusja dotycząca aktualnych spraw, z którymi boryka się wielkopolskie rolnictwo m.in. zagrożeniem ASF i problemami hodowców trzody z tym związanymi, załamania się rynków rolnych, stanem urządzeń wodnych, nierównym traktowaniem rolników w tzw. tarczach antykryzysowych, zagrożeniem ze strony działań prowadzonych przez organizacje pseudoekologiczne i inne. Po dyskusji zostały przyjęte przygotowane wcześniej przez Zarząd WIR następujące stanowiska:


4

W drugiej części III Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej VI Kadencji głos zabrał Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Gość na początku podkreślił, że jest to pierwsze Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej w kraju w dobie pandemii koronawirusa. Obecnie głównym problem w Polsce jest rozprzestrzenianie się Afrykańskiego Pomoru Świń, Który zszedł z pierwszych stron gazet z uwagi na pandemię koronawirusa. Walczymy z wirusem ASF ok. 5 lata z marnym skutkiem. Na ścianie wschodniej w nie ma już małych gospodarstw produkujących świnie. Musimy odrodzić produkcje warchlaków w Polsce. Musimy odbudować stada podstawowe. Dziś ubojnie są stanie bić ok. 30 mln sztuk świń. 11 mln tuczników pochodzi z tuczu sprowadzanych prosiąt, 9 mln to produkcja rodzima a pozostałe to importowane gotowe tuczniki. Muszą zapaść decyzje polityczne pozwalające na wznowienie produkcji polskich prosiąt. Walczymy o nowe rynki świata, ale dla polskich tuczników a nie sprowadzanych z zagranicy. Powinniśmy przestawić konkretne propozycje jak ten stan zmienić. ASF będzie w całym kraju i musimy się nauczyć z tym żyć. Stanowiska są ważne, ale ważne jest opracowanie planu powrotu do produkcji trzody chlewnej w Polsce – podkreślił Wiktor Szmulewicz. Izba Rolnicza musi być mądrością zbiorową. Konkurowanie między sobą może skończyć się nienajlepiej. Szanuje wiarygodność poszczególnych Izb, nie neguje ich. Stanowiska, czy opinie powinny być wypracowane wspólnie przez wszystkie Izby, jako stanowiska KRIR. Nie może być tak, że szesnaście różnych stanowisk w jednej sprawie trafia do ministerstwa. Wtedy nie ma żadnego przebicia. Jeżeli trafia jedno spójne stanowisko z KRIR poparte przez wszystkie wojewódzkie izby wtedy takie stanowisko ma siłę przebicia.

Z ramienia Krajowej Rady w różnych gremiach zasiadają przedstawiciele samorządu rolniczego. Miedzy innymi w Coopa-Cogeca – Wikror Szmulewicz, w zespołach Copy-Gogeca – między innymi: Jan Maciszewski, Mirosław Borowski, Danuta Lebioda, Zenon Bistram. Również w organizacjach i funduszach krajowych zasiada z ramienia KRIR wielu przedstawicieli samorządu rolniczego. Z Wielkopolskiej Izby Rolniczej w zespole owoców i warzyw przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zbigniew Stajkowski, a Prezes Piotr Walkowski jest szefem zespołu trzodowego przy MRiRW.

5

Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz został zobowiązany do przesłania listy wraz z kontaktami wszystkich osób wyznaczonych przez KRIR do jej reprezentowania w różnych gremiach. Lista po otrzymaniu zostanie opublikowana na stronach Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Kolejną kwestią, do której odniósł się Prezes Szmulewicz była sprawa nierównego traktowania gospodarstw w pomocy wynikającej z traczy antykryzysowej. Trzeba pomóc ludziom, którzy wpadli w kłopoty finansowe, bo przepisy, które mówią o pomocy są martwe. Następną sprawą, którą należałoby rozwiązać, to jest kwestia bardzo długich terminów rozpatrywania wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W momencie, gdy przychodzi do realizacji przedsięwzięcia, to okazuje, że się biznesplany są nieaktualne, bo ceny zdążyły się istotnie zmienić.

Prezes KRIR podniósł też temat planów polityki Unijnej „Od pola do stołu”, gdzie w założeniach planuje się zmniejszyć miedzy innymi nawożenie o 50%, ilość stosowanych środków ochrony roślin o 50%. Taka polityka w skali UE spowoduje znacznie zmniejszenie produkcji rolniczej, a powstała w ten sposób luka spowoduje napływ żywności z poza UE np. Argentyny Brazylii czy USA o wątpliwej jakości i zdrowotności. Musimy się przeciwstawić takiemu rolnictwu – stwierdził Prezes KRIR.

Kolejnym tematem, do którego odniósł się Prezes KRIR była sprawa gospodarowania ziemią i zmiana w ustawie przepisów dotyczących dzierżaw związanych z produkcją zwierzęcą. Izby domagają się od lat zwiększenia swoich kompetencji, tak aby głos samorządu rolniczego był decydujący w wydawanych opiniach i przepisach dotyczących spraw rolniczych, a nie tylko załączoną opinią nie braną pod uwagę.

6

Prezes WIR Piotr Walkowski zauważył, że wszystkie poruszane przez Prezesa KRIR kwestie są zawarte w przyjętych wcześniej przez Walne Zgromadzenie Stanowiskach, które następnie wręczył Prezesowi Wiktorowi Szmulewiczowi. Prezes Piotr Walkowski podkreślił także, że do 98% projektów aktów prawnych dotyczących rolnictwa jest opiniowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, a w ok. 95% są wskazane rozwiązania.

Jednym z ostatnich punktów obrad Walnego Zgromadzenia było przyjęcie wniosków zgłoszonych przez Rady Powiatowe WIR:

Rada Powiatowa we Wrześni

  • Wniosek o pomoc prawną w modyfikacji przepisów dotyczących uiszczania podatku od gruntów wydzierżawionych na działalność gospodarczą (np. panele fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe).
  • Wniosek o modyfikację przepisów dotyczących składowania odpadów biodegradowalnych. Według istniejących przepisów jest możliwość zwolnienia z części opłaty za śmieci właścicieli nieruchomości, którzy zagospodarowują odpady biodegradowalne we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach.

 

Rada Powiatowa w Chodzieży

  • Wniosek o interwencję do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu, który jest następcą prawnym Państwowych Gospodarstw Rolnych w sprawie zapłaty zaległych i obecnych składek melioracyjnych na terenie powiatu chodzieskiego.

 

Rada Powiatowa w Lesznie

  • Wniosek o przywrócenie rekompensat za spadek cen trzody chlewnej w skupie w strefach niebieskich ASF. Jest to duży problem ekonomiczny dla rolników, przez nich niezawiniony. Spadki cen nie wynikają z pogorszenia jakości produktu, ale tylko i wyłącznie z ograniczeń administracyjnych.

 

Na zakończenie Przewodniczący obrad Walnego Zgromadzenia podziękował wszystkim za udział i życzył bezpiecznych powrotów do swoich gospodarstw. Na zbliżające się tegoroczne zbiory Prezes życzył obfitych plonów praz dobrych cen. Z uwagi na zbliżające się wybory prezydenckie, Prezes Piotr Walkowski, podkreślił, że Izby Rolnicze są organizacją apolityczną i nie popierają żadnego z kandydatów. Niech każdy zagłosuje zgodnie ze swoimi przekonaniami.

Marta Ceglarek

Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: sprawie; prezes; ; walnego; dotyczących; zgromadzenie; wielkopolskiej; musimy; gospodarstw; zgromadzenia; rolniczej; absolutorium; przepisów; trzody; walkowski; różnych; wiktor; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »