Nie będzie obniżenia wskaźników działań inwestycyjnych w PROW

W dniu 12 stycznia 2021 r. MRiRW odniosło się do wniosku KRIR >>> w sprawie obniżenia wskaźników dotyczących działań inwestycyjnych PROW w związku z trudną sytuacją, która wystąpiła w wielu gospodarstwach rolnych na skutek pandemii COVID-19, a także problemów spowodowanych epidemią ASF i poinformowało, że nie ma konieczności zmiany ogólnych zasad obowiązujących w instrumencie wsparcia [więcej...]

Komisarz UE ds. Rolnictwa w sprawie interwencji na rynku mięsa drobiowego i wieprzowego

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 24.11.2020 r. w sprawie uruchomienia działań interwencyjnych na rynkach mięsa drobiowego i wieprzowego, Komisarz UE ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski informuje co następuje: "Pragnę podziękować za Pańskie pismo z dnia 24 listopada 2020 r., w którym wyraża Pan obawy w związku z sytuacją na polskim rynku wieprzowiny i mięsa drobiowego. Zwraca się Pan również do Komisji z wnioskiem o interwencję [więcej...]

Uprawa konopi siewnych i medycznych tematem posiedzenia Podkomisji stałej ds. biogospodarki i innowacyjności w rolnictwie

Tematem posiedzenia Podkomisji stałej do spraw biogospodarki i innowacyjności w rolnictwie były szanse dla polskiego rolnictwa związane z propozycjami zmian do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie uprawy konopi siewnych i medycznych. Posiedzenie Podkomisji, w ramach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP, odbyło się 14 stycznia br., uczestniczył w nim Sekretarz stanu Ryszard Bartosik. W dyskusji wzięli udział także przedstawiciele [więcej...]

Giełdowy Rynek Rolny: magazyny zwolnione z opłat

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. podjął decyzję o zwolnieniu magazynów przystępujących/działających w Systemie Magazynów Autoryzowanych z opłat do 31 grudnia 2021 r. Giełdowy Rynek Rolny działa na podstawie licencji udzielonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zwolnienie z opłat dotyczy: : złożenia wniosku o autoryzację magazynu zbożowego, przeprowadzenia dodatkowej kontroli autoryzacyjnej, uczestnictwa [więcej...]

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Po analizie przedmiotowego rozporządzenia Podlaska Izba Rolnicza wnosi następujące uwagi: – stawka płatności w Pakiecie 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji oraz Pakiecie 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji powinna być zwiększona o ok. 30 %, zbiory z TUZ są bazą paszową dla zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, otrzymywanie płatności w tych pakietach uzależnione jest od posiadania odpowiedniej obsady [więcej...]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz niektórych innych ustaw

Zaopiniowano pozytywnie. Nowelizacja reguluje procedury przeprowadzania postępowania scaleniowego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Przewiduje w czasie trwania stanu epidemii możliwość przeprowadzenia zebrań związanych ze scaleniami i zabieranie na nich głosu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Projekt przewiduje ponadto zmianę w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie zawiadamiania [więcej...]

Projekt rozporządzenia „Restrukturyzacja małych gospodarstw

Podlaska Izba Rolnicza po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” [więcej...]

Pomoc w spłacie zadłużenia

Od dzisiaj, tj. 14 stycznia 2021 roku, do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, można składać wnioski o przyznanie pożyczki na spłatę zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (Symbol NP3). Pożyczki na spłatę zadłużenia mogą być udzielane nie później niż do 31 grudnia 2021 r. O pomoc w formie oprocentowanej pożyczki może ubiegać się [więcej...]

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »