Zmiana rozporządzenia w sprawie Modernizacji gospodarstw rolnych

Informujemy, iż 5 marca 2012r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał nowelizacje rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ”Modernizacja Gospodarstw Rolnych”.  Zmiana rozporządzenia wynikają m.in. z dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz nowelizacji innych przepisów prawnych.

Nowelizacja ww. rozrządzenia MRiRW dotyczy:

  • W § 13 ust. 2 doprecyzowano –przepisy odnośnie dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy
  • § 14 ust. 1 Doprecyzowano przepisy w zakresie tzw „preselekcji” ( wstępnej oceny wniosków), której istotą jest szybka weryfikacja, czy złożony wniosek zawiera podstawowe informacje pozwalające na jego rozpatrzenie.
  • Skrócenie okresu, na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy, o który jest możliwe przedłużenie terminu na wykonanie przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy  z 6 m-ce do łącznie 30 dni, o które Wnioskodawca może występować po otrzymaniu wezwania ARiMR do złożenia uzupełnienia.
  • W § 13 ust. 2 pkt 14 - wprowadzenie wymogu dołączenia do wniosku kopie co najmniej 2 zapytań dotyczących nabycia nowej rzeczy lub usług skierowanych do różnych dostawców lub wykonawców (zapytań ofertowych) oraz kopie 2 ofert stanowiących odpowiedź na te zapytania wraz z uzasadnieniem wyboru oferty – w przypadku każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, którego koszt przekracza 10 tys. zł netto, dotyczącego inwestycji innej niż określona w pkt 13 (operacja obejmuje inwestycję polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie połączonym z modernizacją).
  • Ponadto we wniosku  o przyznanie pomocy wprowadza się oświadczenie  dotyczące zobowiązania wnioskodawcy do dokonania zakupu przedmiotu postępowania ofertowego.
  • Uchylenie przepisu dotyczącego wymogu dostarczania przez Beneficjenta faktur sprzedaży rzeczy będących przedmiotem leasing, wystawionych przez zbywcę na rzecz finansującego. Faktury dostarczane są obecnie w przypadku operacji obejmujących inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu w celu weryfikacji przez Agencję, czy rata zapłacona z tytułu wykonania umowy leasingowej nie przekroczyła ceny netto nabycia danej rzeczy.

Dostosowano również przepisy do zmian w innych przepisach prawnych.

  • Obowiązkowe będzie przedstawienie Agencji nie tylko świadectwa ukończenia szkoły, ale również zaświadczenia, w którym wskazanym będzie zawód w jakim kształcił się wnioskodawca. (dostosowanie do rozporządzenia MEN w sprawie świadectw dyplomów państwowych  i innych druków szkolnych Dz. U. nr 97 poz. 624 oraz z 2012 poz 205)
  • W związku z wprowadzeniem nowej formy nabywania przez osoby dorosłe kwalifikacji zawodowych, w tym rolniczych, wraz z jednoczesnym znaczącym ograniczeniem dostępu do szkół dla dorosłych, wprowadzono, jako dokument potwierdzający na potrzeby działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” posiadanie wykształcenia średniego rolniczego, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie wymienionym w ust 2 załącznika do rozporządzenia (z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw i dyplomów państwowych )
  • Zmiana wieku emerytalnego w związku ze zmianą ustawy z 11 maja 2012 r. o Emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (Dz. U. z 2009 nr 153 poz. 1227, z późn zm.)

Wnioski w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, wobec których rozpoczęto i niezakończono procedury przed dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia, będą rozpatrywane na starych zasadach. Z wyjątkiem przepisu dotyczącego kwalifikacji zawodowych potencjalnych wnioskodawców, które będą stosowane w brzmieniu z nowelizacji rozporządzenia.

Załącznik:
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ”Modernizacja Gospodarstw Rolnych”

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: sprawie; gospodarstw; rozporządzenia; działania; zmiana; nowelizacji; ramach; innych; dotyczącego; rzeczy; przyznanie; pomocy; §; które; modernizacji;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »