Artykuł o Tematyce Ekologicznej Zasady rejestracji w BDO

W dniu 24 stycznia 2018 r. został uruchomiony przez Ministerstwo Środowiska elektroniczny Rejestr-BDO, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Rejestr-BDO stanowi pierwszy moduł Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Od dnia 1 stycznia 2020 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zostaną uruchomione dwa kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów wyłącznie w formie elektronicznej. W dniu 16 grudnia br. planowane jest produkcyjne uruchomienie systemu.

Wskazane w przepisach podmioty muszą zatem uzyskać stosowny wpis do Rejestru-BDO, natomiast podmioty, które zostały już zarejestrowane, powinny aktywować konta (zalogować się do Rejestru-BDO). Niedopełnienie ustawowego obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru-BDO oraz brak aktywacji konta, może spowodować poważne ograniczenia w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarowania odpadami od 1 stycznia 2020 roku.

Obowiązkowi rejestracji w Bazie BDO podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. W art. 50 ustawy o odpadach wymienia się szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru BDO na wniosek. Wskazani w ustawie przedsiębiorcy muszą sami złożyć wniosek o wpis do Rejestru, który prowadzi marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

Obowiązkiem wpisu do Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. Dotyczy to również jednoosobowych działalności gospodarczych oraz większych gospodarstw rolnych.

Poniżej lista przykładowych podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO:

1

 • sklepy spożywcze,
 • sklepy wielkopowierzchniowe,
 • firmy budowlane, remontowe,
 • gabinety lekarskie,
 • gabinety stomatologiczne,
 • gabinety kosmetyczne,
 • zakłady fryzjerskie,
 • producenci baterii i akumulatorów,
 • producenci pojazdów,
 • producenci opakowań,
 • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
 • warsztaty samochodowe,
 • warsztaty rzemieślnicze,
 • zakłady produkcyjne,
 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

Za działanie niezgodne z przepisami podmiotom zobowiązanym do uzyskania wpisu do Rejestru BDO grożą następujące sankcje karne:

 • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny,
 • za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny,
 • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5.000 zł – 1.000.000 zł,
 • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5.000 zł – 1.000.000 zł,
 • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2.000 do 10.000 zł.

Obowiązkowi uiszczenia opłaty rejestrowej i rocznej podlegają wyłącznie przedsiębiorcy:

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele,
 • wprowadzający baterie lub akumulatory,
 • wprowadzający pojazdy,
 • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań,
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • wprowadzający na terytorium kraju opony,
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa. Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do krajowego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS).

Opłata rejestrowa/roczna wynosi: 100 zł dla mikroprzedsiębiorców i 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę rejestrową, najwyższą. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Opłatę roczną należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszania do końca lutego za dany rok. Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa. Numery kont znajdują się na stronach internetowych właściwych urzędów. Dla województwa wielkopolskiego numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę rejestrową i opłatę roczną, to: PKO BP O/Poznań 95 1020 4027 0000 1002 1329 5771. Nieuiszczenie wymaganej opłaty rejestrowej skutkuje odmową wpisu do rejestru.

Rolnik posiadający gospodarstwo do 75 ha jest zwolniony z obowiązku wpisu do rejestru wytwórców odpadów, o ile nie podlega wpisowi do rejestru z urzędu (na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). W związku z powyższym podmioty te są zwolnione również z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości w tym zakresie.

Natomiast rolnik posiadający powyżej 75 ha ziemi nie jest z tego obowiązku zwolniony i na wszystkich gospodarstwach rolnych powyżej 75 ha spoczywa obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru-BDO, prowadzenia ewidencji odpadów oraz składania corocznego sprawozdania. Rolnicy podlegający pod wpis BDO i wytwarzający odpady w ramach działalności rolniczej będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji tych odpadów w systemie BDO. Trzeba więc zadbać o uzyskanie wpisu do Rejestru-BDO oraz aktywację konta.

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: www.bdo.mos.gov.pl znajdują się szczegółowe informacje na temat obowiązku rejestracji, szkoleń, instrukcje obsługi BDO oraz filmy instruktażowe. Można również sprawdź, czy jest się zobowiązanym do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO wypełniając specjalną ankietę.

W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (telefony kontaktowe: 61 626 64 24, 61 626 64 66, 61 626 64 59, 61 626 64 40, 61 626 64 69).

Opracowanie: Biuro WIR

Do pobrania:
Rozporządzenie w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rejestru; wprowadzający; ; działalności; odpadów; prowadzenia; uzyskania; obowiązku; producenci; ewidencji; ustawy; również; rejestru-bdo; opłaty; terytorium; uiszcza; kt&oa;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »