W sprawie wspracia hodowli drobiu w nowej WPR

drobW odpowiedzi na wniosek KRIR >>> w sprawie objęcia wsparciem w nowym okresie programowania hodowli drobiu wolnowybiegowego, tj. kur, gęsi, indyków, Ministerstwo w swojej odpowiedzi z dnia 11 sierpnia 2020 r., informuje co następuje:

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad okresem programowania dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2021-2027. W czerwcu 2018 roku Komisja Europejska przedstawiła pakiet legislacyjny Wspólnej Polityki Rolnej po 2020, obejmuje on trzy rozporządzenia bazowe, które określają podstawowe cele i zasady funkcjonowania WPR w latach 2021-2027. Podstawę dla planowania wsparcia stanowi rozporządzenie w sprawie planów strategicznych WPR. W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (COM/2018/392 finał 2018/0216 (COD)) zdefiniowano trzy cele ogólne, które będą realizowane w ramach WPR, a mianowicie:

 1. wspieranie inteligentnego, odpornego i zróżnicowanego sektora rolnictwa przy zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego;
 2. zwiększenie troski o środowisko oraz intensyfikacja działań w dziedzinie klimatu, aby przyczynić się do realizacji unijnych celów związanych ze środowiskiem i klimatem;
 3. umacnianie struktury społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich.

Wyznaczono również 9 celów szczegółowych:

 1. wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i odporności w całej Unii (w celu wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego);
 2. zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację;
 3. poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości;
 4. przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, a także do zrównoważonej produkcji energii;
 5. wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze;
 6. przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu;
 7. przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;
 8. promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa;
 9. poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, jak też dobrostanu zwierząt.

Obecnie w resorcie rolnictwa trwają prace w zakresie zidentyfikowanych potrzeb, analiz SWOT dla ww. 9 celów szczegółowych. Prace te są prowadzone równolegle z toczącymi się na szczeblu UE negocjacjami dotyczącymi pakietu legislacyjnego, który określa zasady programowania, wdrażania i rozliczania wydatków Wspólnej Polityki Rolnej w okresie 2021-2027. Programując nową WPR, Polska dąży do wykorzystania dostępnej państwu członkowskiemu autonomii dla uwzględnienia krajowych uwarunkowań oraz potrzeb, W projektowaniu interwencji zakłada się silniejsze ukierunkowanie wsparcia na zidentyfikowane potrzeby, sektory, typy gospodarstw, obszary problemowe. Jednocześnie zakłada się kontynuację sprawdzonych już działań i rozwiązań wraz z ich modyfikacją (m.in. w ślad za wnioskami z ocen PROW 2014-2020 i wg przeprowadzonej analizy potrzeb oraz w oparciu o zgłaszane postulaty interesariuszy działających na rzecz sektora rolno spożywczego i obszarów wiejskich, w tym Krajowej Rady Izb Rolniczych).

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że projektowany dokument podlegał będzie szerokim konsultacjom ze wszystkimi interesariuszami, partnerami społeczno — gospodarczymi oraz związkami i organizacjami zrzeszającymi rolników, w tym również z przedstawicielami producentów drobiu. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań, analiz oraz konsultacji publicznych opracowany zostanie zakres instrumentów wsparcia oraz określone zostaną kategorie odbiorców pomocy.

125ml milk

drob
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: europejskiego; rozwoju; sprawie; rolnej; polityki; wspólnej; rolnictwa; wsparcia; strategicznych; 2021-2027.; rozporządzenie; celów; parlamentu; hodowli; drobiu; obszarów; potrze;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »