Szkolenie podstawowe dla kandydatów na doradców rolnośrodowiskowych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na szkolenia podstawowe dla doradców rolnośrodowiskowych pt. „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez doradców rolnośrodowiskowych”.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz.562) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821).

 

Szkolenie adresowane są dla osób spełniających określone poniżej kryteria dla kandydatów na doradców rolnośrodowiskowych, którzy mogą być wpisani na listę doradców prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie na stronie internetowej www.cdr.gov.pl.

 

Na listę doradców rolnośrodowiskowych może być wpisana osoba, która:

  1. Posiada wyższe wykształcenie rolnicze. Wykształcenie wyższe rolnicze to ukończone: studia wyższe na kierunku: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo lub ekonomika rolnictwa lub  inny kierunek studiów wyższych lub studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS.
  2. Ukończyła szkolenie, o którym mowa w tytule informacji;
  3. Zdała egzamin na doradcę rolnośrodowiskowego z zakresu wiedzy objętej szkoleniem;
  4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, co potwierdza przedłożeniem aktualnego zaświadczenia wydanego przez Krajowy Rejestr Karny;
  5. Posiada co najmniej roczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu rolnictwa lub złożyła wniosek o wpis na listę w okresie 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w ramach których zaliczyła zajęcia z doradztwa rolniczego i komunikacji społecznej, za które uzyskała co najmniej 5 pkt ECTS;
  6. Złożyła wniosek o wpis na listę doradców rolnośrodowiskowych.

          Osoby, które znajdują się na liście doradców rolnośrodowiskowych prowadzonej przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie posiadają uprawnienia do świadczenia usług doradczych rolnikom przystępującym do realizacji zobowiązań w zakresie Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz działania Rolnictwo ekologiczne wg zasad PROW na lata 2014-2020.

Szkolenie będzie prowadzone w formie stacjonarnej (6 dni: - poniedziałek-sobota).

 

Terminy szkoleń

 

Miejsce realizacji

Terminy szkoleń

Termin nadsyłania zgłoszeń

Osoby do kontaktu w sprawie rekrutacji

Centrum Doradztwa Rolniczego O/Poznań

10-15.07.2017

30.06.2017

Anna Pabich

tel. 61 823 20 81,

a.pabich@cdr.gov.pl

17-22.07.2017

07.07.2017

Centrum Doradztwa Rolniczego O/Radom

10-15.07.2017

30.06.2017

Agata Ziętek

a.zietek@cdr.gov.pl

tel.: 48 365 69 24

17-22.07.2017

07.07.2017

24-29.07.2017

14.07.2017

Do karty zgłoszenia należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie oraz aktualne zaświadczenie wydane przez Krajowy Rejestr Karny i dokumenty potwierdzające  co najmniej roczne doświadczanie w doradzaniu lub ukończenie studiów nie później niż 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Egzamin

Szkolenie kończy się egzaminem. Egzamin składa się z dwóch części:

I. Sporządzenie planu działalności rolnośrodowiskowej/planu działalności ekologicznej lub obydwu tych planów.

II. Zdaniu egzaminu testowego.

Uczestnik może przystąpić do egzaminu po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia stacjonarnego. O terminie przystąpienia do egzaminu należy powiadomić organizatora najpóźniej w ostatnim dniu szkolenia.

Terminy egzaminów:

12 września 2017 r., godz. 11.00 (CDR O/Radom, CDR O/Poznań).

26 września 2017 r., godz. 11.00 (CDR O/Radom, CDR O/Poznań).

10 września 2017 r., godz.11.00 (CDR O/Radom, CDR O/Poznań).

 

Koszty szkolenia:

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Warunki wyżywienia i zakwaterowania oraz koszty zostaną podane w terminie późniejszym.

 

Program szkolenia

Karty zgłoszenia

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: doradców; rolniczego; doradztwa; centrum; rolnośrodowiskowych; listę; studiów; najmniej; rozwoju; wyższe; wiejskich; szkolenie; rolnictwa; wykształcenie; obszarów; września; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »