Szkolenie dla ekspertów przyrodniczych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na „Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez ekspertów przyrodniczych”.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (Dz. U. z 2018, poz. 627 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821 z późn. zm.).

Szkolenie adresowane jest do osób spełniających określone poniżej kryteria dla kandydatów na ekspertów przyrodniczych, którzy mogą być wpisani na listę ekspertów prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie i dostępną na stronie internetowej www.cdr.gov.pl.

Na listę ekspertów przyrodniczych może być wpisana osoba, która:

  • Posiada wyższe wykształcenie przyrodnicze. Wykształcenie wyższe przyrodnicze to ukończone: studia wyższe na kierunku: biologia lub leśnictwo, lub inny kierunek studiów wyższych obejmujące przedmioty z dyscypliny nauk biologicznych i dyscypliny  nauk o Ziemi i środowisku w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS lub  studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dyscypliny nauk biologicznych i  dyscypliny  nauk o Ziemi i środowisku w wymiarze co najmniej 30 punktów ECTS.
  • Ukończyła szkolenie, o którym mowa w tytule informacji;
  • Zdała egzamin na eksperta przyrodniczego z zakresu wiedzy objętej szkoleniem;
  • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, co potwierdza przedłożeniem aktualnego zaświadczenia wydanego przez Krajowy Rejestr Karny;
  • Złożyła wniosek o wpis na listę ekspertów przyrodniczych.

Osoby, które znajdują się na liście ekspertów przyrodniczych  prowadzonej przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie posiadają uprawnienia do doradzania w zakresie sporządzania dokumentacji przyrodniczej oraz planu działalności rolnośrodowiskowej w części sporządzanej na podstawie tej dokumentacji w zakresie Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego wg zasad PROW na lata 2014-2020.

Szkolenie będzie prowadzone w formie stacjonarnej w terminie 05-07.04.2020 r. W podanym terminie szkolenie się nie odbędzie. Informację o nowym terminie podamy Państwu gdy będzie możliwość realizacji szkoleń stacjonarnych.

Informacja dla pierwszej grupy uczestników szkolenia

 

 

Miejsce szkolenia: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów.

Obowiązkowy koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 430,00 zł (dydaktyka).

Uczestnicy pokrywają również  koszty: noclegów i  wyżywienia (szczegółowe informacje w karcie zgłoszenia).

Do karty zgłoszenia wysłanej na adres a.korczykowska@cdr.gov.pl lub fax 22 729 72 91, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie. Aktualne zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny należy przesłać /skan/ po zakwalifikowaniu na szkolenie, a oryginał przywieźć na szkolenie.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia terminu naboru. Grupa uczestników może liczyć maksymalnie 30 osób.

Opłatę za szkolenie należy uiścić w terminie wskazanym w mailu potwierdzającym zakwalifikowanie się na szkolenie. Faktura zostanie wystawiona na podstawie karty zgłoszenia.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu należy niezwłocznie powiadomić organizatora. Jeśli zgłoszenie rezygnacji  odbędzie się w okresie krótszym niż 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia wpłaty nie będą zwracane.

Ze względu na zajęcia praktyczne wskazane jest, żeby uczestnicy szkolenia posiadali ze sobą laptop z zainstalowanym pakietem MS Office, wersja Excel 10.

Egzamin

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, którym zostało wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i które wniosły opłatę za egzamin. Brak potwierdzenia opłaty w dnia egzaminu skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu. O terminie przystąpienia do egzaminu należy powiadomić pisemnie organizatora najpóźniej w ostatnim dniu szkolenia. Egzamin przeprowadzany będzie w formie testu końcowego. Aby zaliczyć egzamin wymagane jest 75% prawidłowych odpowiedzi.

Terminy egzaminów:

             I termin: 7 kwietnia 2020 r. godz. 10.45

             II termin: 28 kwietnia 2020 r. godz. 11.00

             III termin: 5 maja 2020 r. godz. 11.00

Koszt egzaminu wynosi 75 zł. Wpłatę za egzamin należy wnieść na:
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO w BRWINOWIE 05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99.
Nr konta 61 1130 1017 0020 1234 5520 0004 z dopiskiem „Egzamin ekspercki”.

Wpłaty należy uiścić na co najmniej 2 dni robocze przed dniem egzaminu.

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Marta Gajewska, tel. 22 1256 222, m.gajewska@cdr.gov.pl.

Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych:  Anna Korczykowska, tel. 22 1256 296, a.korczykowska@cdr.gov.pl


Do pobrania

 Źródło
 Centrum Doradztwa Rolniczego
 http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: należy; ekspertów; doradztwa; szkolenie; terminie; rolniczego; egzaminu; centrum; egzamin; przyrodniczych; rozwoju; brwinowie; wyższe; termin:; wiejskich; obszarów; dyscypliny; będzie;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »