Samodzielnie usunięcie tamy bobrowej jest możliwe

Bóbr europejski (Castor fiber) rozprzestrzenił się na terenie całego kraju, w tym też na terenie całego województwa wielkopolskiego, czyniąc w niektórych regionach duże szkody. Obecnie w Polsce żyje ponad 100 tys. sztuk bobrów, a Wielkopolsce liczebność tego gatunku szacuje się już na ponad 4 tys. sztuk (GUS 2015). Populacja tego gatunku jest bardzo liczna i do tego ciągle ulega zwiększeniu. Zagęszczenie oraz tak duża liczebność tego gatunku powoduje iż szkody wyrządzane przez bobry w rolnictwie i gospodarce leśnej są dotkliwe i zagrażające naturalnej równowadze środowiska naturalnego. Jak podają źródła naukowe dorosła para bobrów rocznie może wyciąć nawet 400 sztuk drzew rocznie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, w myśl, którego gatunek ten jest zaliczany do dziko występujących zwierząt objętych częściową ochroną, wobec tego obowiązują zakazy zapisane w ww. rozporządzeniu. Rozporządzenie to umieszcza go także na liście gatunków objętych częściową ochroną dopuszczonych do pozyskania (§4 rozporządzenia) przez odstrzał z broni myśliwskiej lub chwytania w pułapki żywołowne w okresie od 1 października do 15 marca. Pozyskiwanie wymaga zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o czym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (art. 56 ust. 2 pkt 6) z zastrzeżeniem warunków zawartych w art. 56 ust. 5 wspomnianej ustawy.

1

 

Rolnik może także na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) w związku z art. 51 ust. 1 lub 1a, wnioskować o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności podlegających zakazom w stosunku do dziko występujących lub innych niż dziko występujących zwierząt objętych ochroną w tym niszczenia tam bobrowych. Wniosek taki można złożyć w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł. Rolnik, nawet gdy posiada zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na niszczenie tam bobrowych oraz żeremi musi pamiętać, że te czynności może przeprowadzić zgodnie z terminami określonymi w ustawie o ochronie przyrody tj. od 1 marca do 15 kwietnia albo od 1 sierpnia do końca października.

2

 

Wniosek powinien zawierać miedzy innymi:

 • Opis czynności, na którą może być wydane zezwolenie (w przypadku usunięcia tam bobrowych- mapka lokalizacyjna z wyszczególnieniem rodzaju rowu)
 • liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek, o ile jest to możliwe do ustalenia
 • Wskazanie:
  • miejsca: położenie administracyjne (nr ewidencyjny działki, miejscowość, gmina), w przypadku zezwolenia dot. odstrzału oraz usuwania tam, nor, żeremi bobrowych należy załączyć mapkę z zaznaczonym ciekiem lub obszarem, na którym wykonywane będą czynności,
  • czasu: dzień, miesiąc i rok, kiedy będą wykonywane czynności,
  • zagrożeń wynikających z wykonania wnioskowanych czynności dla gatunków objętych ochroną (w przypadku odstrzału należy wskazać informację o lokalnej populacji gatunków wnioskowanych do odstrzału),
  • sposobu wykonania czynności (wskazanie sposobu, metody i stosowanych urządzeń do chwytania, odławiania lub zabijania zwierząt lub sposobu wykonania innych czynności, na które może być wydane zezwolenie),
  • czy istnieją rozwiązania alternatywne w stosunku do wnioskowanych czynności, jeśli tak należy wskazać jakie.

Należy jednak pamiętać, że niszczenie tam i żeremi bez zezwolenia jest surowo karane. Samowolne dopuszczenie się takich czynności jest traktowane jako wykroczenie, co może skończyć się wysoką karą a nawet tymczasowym aresztem.

3

 

Mając zezwolenie na rozbiórkę tamy bobrowej należy pamiętać, że niszczenie tam powinno się odbywać w terminie od 1 marca do 15 kwietnia albo od 1 sierpnia do końca października.

Do pobrania:
Wniosek

Opracowanie: M. Ceglarek
Zdjęcia: Zenon Słupinski

 

Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: czynności; ochrony; Środowiska; kwietnia; należy; zezwolenia; objętych; przyrody; występujących; gatunku; niszczenie; ochronie; zwierząt; ochroną; żeremi; dyrektora; gatunków; zezwolen;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »