Rząd przyjął program pomocy dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe

rolnictwo.jpg6 sierpnia br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego, przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Program zakłada, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mogła udzielać pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, na których powstały szkody, w wyniku powodzi, huraganu, gradu i deszczu nawalnego. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie też udzielać poręczeń lub gwarancji spłaty tych kredytów.
 
 
 
 
Prezes KRUS, na indywidualny wniosek rolnika, będzie udzielał pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty. Możliwe będzie także umarzanie w całości lub części bieżących składek, na indywidualny wniosek rolnika, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym  produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny.

Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych będzie mógł odraczać i rozkładać na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości zasobu własności rolnej skarbu państwa, a także umarzać raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy.

ARiMR udzieli pomocy na wznowienie produkcji rolnej producentom rolnym, którzy ponieśli szkody (wskutek powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego) w wysokości 100 zł na 1 ha upraw rolnych lub 10 zł na 1 m kw. upraw znajdujących się w tunelach foliowych lub szklarniach, kwalifikujących się do likwidacji. Przewidywana wielkość pomocy wynika z możliwości budżetu państwa.

Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast będą mogli stosować ulgi w podatku rolnym za 2013 r. w związku ze szkodami spowodowanymi przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalany.


O pomoc w ramach programu będą mogli ubiegać się rolnicy i producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej szkody spowodowane przez powódź, huragan, grad lub deszcz nawalny w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, oszacowane przez komisje powołane przez wojewodów – wyniosą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej (w stosunku do produkcji z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody albo 3 lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody z pominięciem roku o wielkości produkcji najwyższej i najniższej). Pomoc będzie można także otrzymać za szkody – przewyższające 1050 zł – w przypadku szkód w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach, innych budynkach służących do produkcji rolniczej, tunelach foliowych, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych. Kwota pomocy będzie pomniejszona, jeżeli producent rolny w dniu wystąpienia ww. zjawisk atmosferycznych nie miał ubezpieczonych co najmniej 50 proc. upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich od co najmniej jednego z ryzyk.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.aa

Redaktor: Katarzyna Kuznowicz   

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

rolnictwo
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: produkcji; pomocy; szkody; rolnej; będzie; rolnych; działach; tytułu; płatności; specjalnych; spowodowane; rolnictwa; deszczu; huraganu; ; powodzi; ; także; gospodarstwach; huragan; ; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »