Rewolucyjna zmiana Prawa łowieckiego już obowiązuje!

Od 1 kwietnia 2018 roku obowiązuje nowelizacja ustawy Prawo łowieckie, która została uchwalona przez Sejm RP w dniu 22 marca br.

Nowelizacja ustawy (Dz.U z 2018 r. poz. 651) oprócz szeregu zmian dotyczących funkcjonowania i nadzoru Ministra Środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim przewiduje zakaz udziału w polowaniu osób do 18 roku życia. Zmianie ulega także minimalna odległość od zabudowań mieszkalnych, w obrębie której zakazuje się polowań ze 100 do 150 metrów. Pewne ograniczenia będą dotyczyły polowań na terenach parków narodowych. Myśliwi podczas szkolenia ptaków łowczych i psów myśliwskich nie będą mogli wykorzystywać żywych zwierząt. Właściciele nieruchomości rolnych będą mogli wyłączyć swoje grunty z polowań, jednak przy wyborze takiego rozwiązania muszą się liczyć z brakiem rekompensaty za wyrządzone przez zwierzynę szkody. Izby rolnicze otrzymały także nieznaczne kompetencje przy wyznaczaniu obwodów łowieckich i inwentaryzacji zwierząt łownych. Będą mogły też wnioskować o rozwiązanie koła łowieckiego, jeśli nie będzie ono realizowało ustalonych planów łowieckich.

Szacowanie szkód łowieckich.

Najważniejszą, a za razem najbardziej kontrowersyjną i budzącą wiele wątpliwości zmianą z punktu widzenia rolników jest zmiana zasad szacowania szkód łowieckich.

Na podstawie nowych regulacji wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, rolnik powinien złożyć do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a więc wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Wniosek taki powinien zawierać:

– imię i nazwisko wnioskodawcy,

– jego adres oraz numer telefonu,

– wskazanie miejsca wystąpienia szkody,

– rodzaj uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Od 1 kwietnia 2018 szacowania dokonuje komisja składająca się z przedstawiciela gminy, przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Przedstawicielem gminy z mocy ustawy jest:

  1. przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy – jeżeli została utworzona,
  2. przedstawiciel organu wykonawczego tej gminy – jeżeli jednostka pomocnicza nie została utworzona,
  3. przedstawiciel organu wykonawczego gminy lub organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy właściwej dla przeważającego obszaru całej uprawy, która została uszkodzona – jeżeli szkoda wystąpiła na obszarze więcej niż jednej gminy lub jednostki pomocniczej gminy.

Należy dodać, że jednostką pomocniczą gminy są sołectwa, dzielnice i osiedla.

Szacownie szkód odbywało się będzie w następujących etapach:

  1. Oględziny szkody.

Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia złożenia wniosku. W ciągu 3 dni od wpłynięcia wniosku o szacowanie przedstawiciel gminy zawiadamia pozostałych członków komisji o terminie szacowania.

Z oględzin sporządza się protokół, do którego członkowie komisji mogą wnieść uwagi, w którym zawiera się:

– imiona i nazwiska członków komisji,

– datę sporządzenia protokołu i datę oględzin,

– dane dotyczące szkody tj.:

– gatunek zwierzęcia, które spowodowało szkodę,

– rodzaj, stan i jakość uprawy,

– obszar całej uprawy,

– szacunkowy rozmiar uszkodzonej uprawy,

– szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze,

– szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy,

– czytelne podpisy osób biorących udział w oględzinach.

  1. Szacowanie ostateczne.

Podobnie jak to było do tej pory przeprowadza się także ostateczne szacowanie szkody najpóźniej w dniu sprzętu uprawy. O terminie szacowania ostatecznego przedstawiciel gminy zawiadamia członków komisji w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji lub wniosku o szacowanie.

Podczas ostatecznego szacowania ustala się:

– gatunek zwierzyny – szkodnika,

– rodzaj uprawy lub płodu rolnego,

– stan i jakość uprawy lub płodu rolnego,

– obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego,

– obszar uprawy, która została uszkodzona lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego, – procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze,

– plon z 1 ha,

– wysokość odszkodowania.

Protokół z szacowania musi zawierać dane osób szacujących oraz ich podpisy, może także zawierać ich uwagi.

UWAGA! W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeśli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego w terminie 7 dni od otrzymania wniosku o szacowanie.

Jeśli nie wniesiono odwołania od sporządzonego protokołu, to wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego.

  1. Odwołanie od protokołu.

Jeśli właściciel/ posiadacz gruntów lub zarządca/ dzierżawca obwodu łowieckiego nie zgadza się z wynikiem szacowania ostatecznego może odwołać się do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu.

Szacowania „odwoławczego” dokonuje nadleśniczy do którego wpłynęło odwołanie, ma na to 7 dni od daty otrzymania odwołania. Nadleśniczy powiadamia wszystkich zainteresowanych o terminie szacowania „odwoławczego”.

W szacowaniu odwoławczym mogą brać udział:

– członkowie komisji szacującej wstępnie i ostatecznie szkody,

– przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej, ale tylko na pisemny wniosek jednego z członków zespołu szacującego szkody.

Przedstawiciel izby rolniczej biorący udział w szacowaniu sporządza opinię na temat oszacowania szkody, która stanowi załącznik do protokołu, nie jest ona jednak wiążąca. Protokół z szacowania „odwoławczego” zawiera wszystkie niezbędne dane opisujące szkodę oraz szacowanie, jednak nie zawiera informacji o wysokości odszkodowania. Wysokość odszkodowania określa nadleśniczy w drodze decyzji.

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Od decyzji nadleśniczego służy jako odwołanie tylko powództwo sądowe. Niezadowolona strona ma na to jedynie 3 miesiące od doręczenia decyzji.

Uwaga! W przypadku obwodów łowieckich wyłączonych z dzierżaw i przekazanych w zarząd nadleśnictwa ustalaniem wysokości odszkodowania zajmuje się dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zostało ponadto zobowiązane do przeszkolenia przedstawicieli gmin, przedstawicieli izb rolniczych oraz przedstawicieli dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. Ustawodawca nie przewidział szkoleń dla rolników, choć mają być członkami zespołu szacującego szkody.

Dodatkowo Minister Środowiska najpóźniej do dnia 1 października br. określi w rozporządzeniu wykonawczym:

– sposoby i terminy zgłaszania szkód,

– szczegółowy sposób dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód,

– szczegółowy sposób ustalania i wypłaty odszkodowania za szkody

– wzory protokołów z szacowań.

Do czasu wydania przez Ministra Środowiska nowych przepisów wykonawczych, tj. najpóźniej do dnia 1 października 2018 roku obowiązują zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

 

O kolejnych zmianach, interpretacjach, a przede wszystkim o wprowadzeniu nowych aktów wykonawczych do ustawy Prawo łowieckie będziemy informować na naszej stronie internetowej, a także profilu Facebook.

 

 Źródło
 Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza
 http://www.wmirol.org.pl

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: szacowania; szkód; terminie; dokonuje; została; uprawy; przedstawiciel; ostatecznego; ; także; płodu; odszkodowania; organu; wykonawczego; łowieckiego; szkody; szacowanie; członk&oa;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »