Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu

W dniu 26 czerwca 2019 r. odbyło się drugie w kadencji 2019-2023 posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu, w skład której wchodzi przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej Grzegorz Wysocki.

1

W pierwszym punkcie Rada zapoznała się z sytuacją nauczycieli i uczniów w Wielkopolsce po wprowadzeniu reformy edukacji. Temat zaprezentowała Joanna Wąsala, Prezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. W swoim wystąpieniu Pani Prezes zdiagnozowała następujące problemy oświaty:

1) problemy nauczycieli:

a) chaos prawny spowodowany przez:
- wielość i niestaranne zmiany przepisów prawa oświatowego, dotyczące zatrudniania, zwalniania i awansu zawodowego nauczycieli,
- przepisy resortowe tworzone w zmieniane pośpiesznie, bez należytych konsultacji i uwzględniania opinii partnerów społecznych,
- problemy ze stosowaniem przepisów w szkołach – rozbieżne interpretacje, brak znajomości prawa wśród kadry kierowniczej i pracowników,
- nowelizację Karty Nauczyciela w czerwcu 2019 r. – projekt poselski niekonsultowany z partnerami społecznymi.
b) brak stabilizacji zatrudnienia nauczycieli:
- narastająca dysproporcja między średnią płacą nauczyciela a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej,
- zwolnienia wynikające z likwidacji gimnazjów i zmian organizacyjnych w szkołach,
- umowy na czas określony, często tylko do zakończenia zajęć w szkołach,
- brak gwarancji przedłużenia umowy czasowej na następny rok,
- ograniczenia etatu,
- uzupełnienie etatu w jednej lub w kilku szkołach,
- obligowanie nauczycieli do przechodzenia na świadczenie kompensacyjne lub emeryturę.
c) narastająca biurokracja – co trzeci nauczyciel poświęca 6 godzin tygodniowo na wypełnianie szkolnej dokumentacji. Jak się to ma do pensum nauczyciela?

2) problemy szkół – dyrektorów, uczniów i organów prowadzących:

a) problemy organizacyjne:
- podwójny rocznik w szkołach średnich w roku szkolnym 2019/2020,
- brak odpowiedniej liczby izb lekcyjnych i pracowni,
- problemy z rekrutacją, różne zasady rekrutacji dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych,
- niewystarczająca liczba miejsc w bursach,
- likwidacja zajęć rozwijających uzdolnienia, wyrównujących deficyty edukacyjne, przygotowujących do egzaminów zewnętrznych,
b) problem z zapewnieniem kadry nauczycielskiej – praktycznie w całym województwie brakuje nauczycieli przedmiotów zawodowych i ścisłych – samo miasto Poznań wykazuje vacaty dla 713 etatów,
c) zwiększenie liczebności klas i zmianowości w szkołach,
d) utrudniony dojazd uczniów do szkół w powiecie,
e) uczniowie, którzy będą powtarzać klasę, stracą dwa lata nauki – uczeń kl. I dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2019/2020 nie otrzyma promocji do klasy II, w roku szkolnym 2020/2021 stanie się uczniem klasy I 4-letniego liceum ogólnokształcącego (różne programy nauczania i dodatkowy stracony rok).

Kuratorium Oświaty w Poznaniu reprezentował na spotkaniu Wicekurator Zbigniew Talaga. Wicekurator potwierdził, że obecna sytuacja w oświacie nie jest łatwa, ale nie może też zgodzić się z wieloma przedstawionymi tezami. Sam jako były dyrektor szkoły wie, co to znaczy gdy nie można przedłużyć z kimś umowy lub gdy dobry nauczyciel odchodzi z zawodu. Co do miejsc w szkołach – jest ich przygotowanych wystarczająco dużo, ale wiadomym jest, że nie wszyscy dostaną się do tych swoich wymarzonych szkół. Nie wszyscy też muszą uczyć się w liceach, a rynek pracy czeka na absolwentów techników i szkół zawodowych. W kwestii biurokracji w szkołach, najwięcej tak naprawdę zależy od danej szkoły, bo z wymogów MEN nie wynika aż tak bardzo rozbudowana buchalteria.

W kolejnym punkcie posiedzenia Grzegorz Potrzebowski, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, wraz ze swoim zastępcą Michałem Kurzawskim, przedstawili założenia Strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 r. (Strategii Wielkopolska 2030). Wizja przedstawiona w Strategii mówi o tym, że Wielkopolska 2030 to region przodujący w kraju, liczący się w Europie i szanujący jej uniwersalne wartości, świadomy swojego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, spójny, zrównoważony i dostępny terytorialnie, otwarty na nowe idee i ludzi, silny nowoczesną gospodarką, aspiracjami i wiedzą swoich mieszkańców, zapewniający im bardzo dobre warunki życia, pracy i odpoczynku. W przedstawionej zaś misji samorząd województwa umacnia krajową i europejską pozycję Wielkopolski, rozwija jej potencjał społeczny i gospodarczy, podnosi poziom życia mieszkańców oraz dba o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Dokument jest obecnie w końcowej fazie opracowania i we wrześniu będzie poddany konsultacjom społecznym.

2

Następnie Rada przystąpiła do spraw proceduralnych. W pierwszej kolejności przyjęto uchwałę w sprawie zasad wydawania opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu kadencji 2019-2023 o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1265, ze zm.) do zakresu działania wojewódzkich rad rynku pracy należy składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, w tym opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie. W celu ujednolicenia postępowania w zakresie merytorycznym wyżej cytowanego przepisu, Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Poznaniu, w zakresie kompetencji ustawowych, opracowała do stosowania zasady wydawania swoich opinii w kadencji 2019-2023.

W kolejności Rada procedowała nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 7/2019 Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Nowy wykaz zawodów refundowanych opracowany został na podstawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 227) oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego określonej w ww. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. Uwzględnia również zawody, w których rzemieślnicy prowadzą naukę zawodu młodocianych pracowników, zgłoszone przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu oraz wykaz zawodów rzemieślniczych, opracowany przez Związek Rzemiosła Polskiego w marcu 2019 r.

Szerokie określenie zakresu zawodów refundowanych pozwoli organom prowadzącym szkoły realizować politykę kształcenia i szkolenia zawodowego, dając podstawę do planowania kierunków edukacji w formach szkolnych i pozaszkolnych w oparciu o analizy i prognozy trendów na wielkopolskim rynku pracy.

W dyskusji nad wykazem zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej zauważył, że występują takie zawody, jak: pracownik pomocniczy fryzjera, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, a także pracownik pomocniczy: krawca, mechanika, ślusarza i stolarza, nie ma natomiast żadnej wzmianki o pracowniku pomocniczym rolnika. Ustawa o pomocniku rolnika obowiązuje od ponad roku (weszła w życie 18 maja 2018 roku), a mimo to nie znajduje to odzwierciedlenia w innych krajowych przepisach. W odpowiedzi Przewodniczący Rady prof. Józef Orczyk stwierdził, że Krajowa Rada Izb Rolniczych powinna w tej spawie wystąpić z wnioskiem do odpowiednich ministerstw.

Na koniec posiedzenia członkowie Rady zapoznali się z materiałami o charakterze informacyjnym oraz publikacjami i opracowania własnymi WUP w Poznaniu:

  • Informacja dotycząca przyznanych i wydatkowanych środków Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych w 2018 roku, [Pobierz]
  • Informacja dotycząca wysokości środków Funduszu Pracy przydzielonych dla samorządów powiatowych Wielkopolski na finansowanie programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, w tym środków na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2019 roku, [Pobierz]
  • Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2018 roku, [Pobierz]
  • Niepełnosprawni bezrobotni w Wielkopolsce w 2018 roku, [Pobierz]
  • Zwolnienia grupowe w Wielkopolsce w 2018 roku. [Pobierz]

Opracowanie: Biuro WIR, Poznań

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ; problemy; poznaniu; zawodów; młodocianych; opinii; środków; szkół; pracowników; [pobierz]; zgodnie; zakresu; zatrudnienia; zawodowego; polityki; pracownik; za;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »