Nowe prawo łowieckie

dzik24 lutego 2015 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację Prawa łowieckiego. Wzmocnienie uprawnień właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich, bardziej efektywne wykonywanie planów łowieckich przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, szybsze szacowanie szkód spowodowanych przez zwierzynę i sprawniejsza wypłata odszkodowań łowieckich – to jedne z ważniejszych celów proponowanej nowelizacji prawa łowieckiego.

Przede wszystkim wprowadzono przepis o konsultacjach publicznych z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, które mają być włączone do obwodów łowieckich. Na podstawie nowych przepisów właściciele i użytkownicy wieczyści będą mogli wystąpić do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego o wypłatę odszkodowania, gdy objęcie nieruchomości takim obwodem uniemożliwi lub istotnie ograniczy korzystanie z niej na dotychczasowych zasadach.

Nowe prawo przewiduje także, że właściciele i użytkownicy wieczyści będą mogli wystąpić z wnioskiem o ustanowienie zakazu wykonywania polowania na ich nieruchomości objętej obwodem łowieckim, ze względu na swoje przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne. Jednak wniosek taki może dotyczyć tylko nieruchomości zabudowanych. Rozwiązanie to jest kompromisem między prawami właściciela lub użytkownika, który jest przeciwnikiem polowań a koniecznością prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej.

W projekcie noweli ustawy przewidziano także istotne wzmocnienie nadzoru ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim. Ważną zmianą jest też możliwość wypowiedzenia dzierżawcy obwodu łowieckiego umowy dzierżawy w przypadku niezrealizowania przez niego rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej 80 proc. określonej w tym planie minimalnej liczby zwierzyny grubej do pozyskania, w każdym z trzech następujących po sobie lat. Nierealizowanie planu odstrzału jest jedną z głównych przyczyn wzrostu pogłowia zwierzyny i związanego z tym wzrostu odszkodowań łowieckich.

W 2014 r. wypłacono 75 mln zł odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne.

Źródło: premier.gov.pl

125ml milk

dzik
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: nieruchomości; obwodów; łowieckiego; odszkodowań; łowieckich; ; dzierżawcy; obwodu; zwierzyny; łowieckich; wzrostu; wystąpić; wzmocnienie; będą; właściciele; w;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »