Magazynowanie paliw w gospodarstwie.

W gospodarstwie rolnym które musi z różnych względów organizacyjnych, w celu prowadzenia płynnej działalności, w celu zminimalizowania kosztów itd. posiadać i magazynować na swoim terenie olej napędowy musi wiedzieć że przy ich składowaniu obowiązują szczególne zasady postępowania, dotyczące także przepisów przeciwpożarowych. które każdy rolnik powinien znać.


W 2010 r zmieniły się przepisy dotyczące zasad magazynowania czy też przechowywania produktów naftowych pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego.. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063) ropę naftową i produkty naftowe z wyjątkiem gazu płynnego, ze względu na temperaturę zapłonu dzieli na 3 klasy. Do III klasy zalicza się produkty naftowe o najwyższej temperaturze zapłonu od 328,15 K (55oC ) do 373,15 K ( 100oC ). W Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 7 czerwca 2010 Nr 109 poz. 719) w rozdziale 3 § 11.1 zapisano ,że dopuszcza się przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym, o pojemności do 5 m3.


Dwupłaszczowe zbiorniki charakteryzują się podwójną konstrukcją ścian w celach dodatkowego zabezpieczenia przed wyciekiem paliwa. Zbiornik wewnętrzny jest obudowany drugim – zewnętrznym, którego pojemność wynosi 110% pojemności wewnętrznego. Taka konstrukcja w przypadku np. wystąpienia rozszczelnienia wewnętrznego powoduje, że paliwo nie wycieka bezpośrednio do gruntu i nie zanieczyszcza środowiska naturalnego tylko gromadzi się w płaszczu zewnętrznym.


Większość rolników w chwili zakupu i montowania zbiornika objęta jest tzw. dozorem uproszczonym co oznacza, że do urządzeń tego typu nie wydaje się decyzji zezwalającej na jego użytek. Nie potrzebna jest także decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Dotyczy to jednak tych, którzy zakupią zbiornik o pojemności do 2,5 tys. litrów.


Sytuacja ulega zmianie kiedy zasoby naszego zbiornika wynoszą lub przekraczają 2,5 tys. litrów. Wówczas obejmowani jesteśmy tzw. dozorem ograniczonym (zbiorniki do 15 m3). W tym przypadku, prócz uiszczania corocznych opłat do Urzędu Dozoru Technicznego w wysokości 118,50 zł, możemy spodziewać się kontroli przeprowadzanej raz na 2 lata. Dlatego wybierając zbiornik o takiej pojemności warto przede wszystkim pamiętać o tym, aby miał on zaprojektowane otwory inspekcyjne, które umożliwią oględziny wewnętrzne, jego czyszczenie, naprawę i ewentualne badania. Zbiornik, którego pojemność wynosi lub przekracza 2,5 m3, powinien być także wyposażony w urządzenie sygnalizujące powstanie wycieku i elementy zabezpieczające przed przenikaniem płynu do gruntu.

 

Źródło
Podlaska Izba Rolnicza
http://pirol.pl

917ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

dotyczące Ministra powinien zabezpieczenia zapłonu pojemność wynosi naftowe naftowych którego produktów decyzja decyzji potrzebna użytek. zezwalającej jednak zasoby zmianie naszego wynoszą przekraczają litrów. Sytuacja zakupią uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Dotyczy którzy środowiskowych objęta bezpośrednio gruntu zanieczyszcza środowiska wycieka paliwo wystąpienia rozszczelnienia wewnętrznego powoduje, naturalnego gromadzi montowania uproszczonym oznacza, urządzeń zakupu chwili płaszczu zewnętrznym. Większość rolników wydaje ograniczonym ewentualne naprawę badania. Zbiornik, przekracza czyszczenie, wewnętrzne, otwory inspekcyjne, umożliwią oględziny wyposażony urządzenie gruntu.   Źródło płynu Podlaska Rolnicza http://pirol.pl przenikaniem zabezpieczające sygnalizujące powstanie wycieku elementy zaprojektowane pamiętać uiszczania prócz corocznych opłat Urzędu przypadku, (zbiorniki Wówczas obejmowani jesteśmy przypadku Dozoru Technicznego wybierając Dlatego takiej przede wszystkim przeprowadzanej kontroli wysokości 118,50 możemy spodziewać litrów. obudowany przeciwpożarowego.. Zgodnie Rozporządzeniem Gospodarki względem przechowywania znać. W zmieniły przepisy magazynowania listopada sprawie rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące płynnych, stacje warunków technicznych, powinny odpowiadać rolnik każdy płynnej działalności, zminimalizowania kosztów prowadzenia organizacyjnych, gospodarstwie rolnym różnych względów posiadać magazynować zasady postępowania, przepisów przeciwpożarowych. szczególne obowiązują terenie napędowy wiedzieć składowaniu transportu naftowej m3. Dwupłaszczowe zbiorniki charakteryzują podwójną dwupłaszczowym, naziemnym potrzeby własne użytkownika, zbiorniku konstrukcją ścian drugim – zewnętrznym, wewnętrznego. wewnętrzny Zbiornik celach dodatkowego wyciekiem paliwa. płynnych przechowywanie temperaturę dzieli klasy. zalicza względu płynnego, usytuowanie (Dz.U. naftową wyjątkiem najwyższej temperaturze rozdziale § zapisano dopuszcza czerwca Administracji 328,15 373,15 Rozporządzeniu Wewnętrznych konstrukcja

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »