MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH – OBSZAR A,B i C

ARiMR – Rusza kolejny nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”
z PROW 2014-2020. Obejmie trzy obszary: A,B i C.

Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 – 2020 wynosi 900 tys. zł;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego – wysokość wsparcia w całym PROW 2014 – 2020 może wynieść 500 tys. zł;
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego – wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014 – 2020 może wynieść 500 tys. zł.

Limitów pomocy nie można łączyć.

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” w ramach obszarów A,B i C będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów

  • związanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem, lub
  • adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem, lub
  • budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem, oraz
  • kosztów ogólnych.

Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Pomoc nie obejmuje w szczególności kosztów: zakupu zwierząt, nabycia nieruchomości, rzeczy używanych, kosztów poniesionych w związku z realizacją inwestycji odtworzeniowych.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną. I tak w przypadku inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro. Natomiast jeżeli rolnik planuje inwestycje związane z produkcją mleka krowiego (obszar B) czy bydła mięsnego (obszar C) wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość
ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość
co najmniej 10 tys. euro.

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie będą zawierać danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium lub do tego wniosku nie dołączono dokumentów potwierdzających te dane lub potwierdzających spełnienie danego kryterium, nie będą przyznane punkty za to kryterium.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Pod uwagę będzie brane m.in. zwiększenie liczby zwierząt, których inwestycja dotyczy. Punkty będzie można też otrzymać za  uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości żywności. Przy czym trzeba będzie wykazać związek pomiędzy planowaną inwestycją, a systemem w którym rolnik uczestniczy. W przypadku uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego trzeba dodatkowo doprowadzić do tego, aby suma powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w gospodarstwie objętych tym systemem stanowiła co najmniej 50% sumy wszystkich powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w tym gospodarstwie. Na dodatkowe punkty mogą też liczyć rolnicy, którzy mają nie więcej niż 40 lat oraz realizujący inwestycje służące ochronie środowiska naturalnego lub zapobiegające zmianie klimatu.

Agencja nie przyznaje pomocy, jeżeli przyznano mniej niż 4 punkty.

W terminie 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy. Dla każdego z obszarów w ramach którego ogłoszono nabory wniosków: rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego, rozwój produkcji bydła mięsnego zostaną opublikowane po 2 listy (oddzielnie dla województwa mazowieckiego i oddzielnie dla pozostałych województw) – razem 6 list.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR. Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej.

 

Więcej Informacji udziela:

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Lubuskiego Oddziału Regionalny ARiMR

telefon: 095/720 81 73,   e-mail: or04@arimr.gov.pl

Infolinia 0 800 38 00 84, www.arimr.gov.pl oraz  www.minrol.gov.pl

opracowano: Lubuski Oddział Regionalny ARiMR

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Lubuski Oddział Regionalny w Zielonej Górze
serdecznie zaprasza

rolników zainteresowanych ubieganiem się o przyznanie pomocy w naborze
rozpoczynającym się w dniu 29 czerwca 2017 r. oraz przedstawicieli firm/instytucji doradczych zajmujących się przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnej na szkolenie pt.

Zasady przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu
 „Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar A,B i C”
w ramach PROW na lata 2014-2020

 

Lp. Termin szkolenia Miejsce szkolenia (adres)
 

1

2017-06-22  /godz. 10:00/ Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

w Kalsku

 

2

2017-06-29  /godz. 10:00/ Biuro Wsparcia Inwestycyjnego LOR ARiMR

w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 106

 

Źródło
Lubuska Izba Rolnicza
http://lir.agro.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ; będzie; pomocy; gospodarstw; produkcji; gospodarstwa; można; przyznanie; ramach; wielkość; przypadku; których; trwałych; wsparcia; mięsnego; ekonomiczna; zostaną; (obszar; bydł;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »