Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

W resorcie rolnictwa został przygotowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Foto. Gospodarstwa na obszarach Natura 2000

Foto. Gospodarstwa na obszarach Natura 2000

Zgodnie z zapisami PROW 2014-2020 w ramach instrumentu wsparcia „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” mogą być realizowane operacje związane z rolniczym wykorzystania łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, w zakresie zwierząt trawożernych. Pomoc w ramach tego typu operacji skierowana jest do rolników gospodarujących na obszarach Natura 2000 i ma ułatwić producentom rolnym prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo obszarach.

Zgodnie z opracowywanymi przepisami o pomoc w ramach tego instrumentu wsparcia może ubiegać się rolnik, będący  posiadaczem gospodarstwa, w którym co najmniej 1 ha trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położony  jest na obszarze Natura 2000 w rozumieniu art. 5 pkt 2b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260).

Pomoc jest przyznawana na operację, polegającą na realizacji inwestycji, która przyczyni się do utrzymania i użytkowania trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, pod warunkiem, iż  inwestycja ta nie będzie negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie będzie sprzeczna z działaniami obligatoryjnymi ustalonymi w planach zadań ochronnych lub planach ochrony dla obszaru Natura 2000.

Katalog kosztów kwalifikowalnych zaproponowany w projekcie rozporządzenia obejmuje koszty związane z działalnością rolniczą zarówno w zakresie produkcji roślinnej jak i zwierzęcej. Do kosztów tych zalicza się m.in. koszty zakupu maszyn, urządzeń i sprzętów stosowanych na trwałych użytkach zielonych, a także budowy (przebudowy, remontu połączonego z modernizacją) budynków inwentarskich lub budowli wykorzystywanych do produkcji zwierząt trawożernych wraz z zakupem instalacji technicznej i wyposażenia.

Limit pomocy, w okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo 500 tys. zł, z tym że w przypadku operacji nieobejmujących inwestycji związanych z budową lub modernizacją budynków inwentarskich, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie – 200 tys. zł. Poziom refundacji kosztów kwalifikowalnych wynosi 50%, a w przypadku operacji realizowanych przez młodych rolników − 60%.

Projekt rozporządzenia jest obecnie w trakcie konsultacji publicznych. Planowany termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 został określony w Harmonogramie planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 w 2017 r., udostępnionym na stronie internetowej MRiRW.

Harmonogram: www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020

 

Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/

125ml milk

Inwestycje w gospodarstwach polozonych na obszarach Natura 2000 640x380
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Natura obszarach położonych gospodarstwach Inwestycje trwałych operacje Rozwoju kosztów rozporządzenia budynków operacji obszarze zielonych 2014-2020 przypadku użytków realizacji – rolników zakresie zwierząt pastwisk związane wsparcia kwalifikowalnych wniosków instrumentu produkcji koszty Rolnictwa planach został obszaru wynosi pomocy 2000” „Inwestycje inwestycji ochrony remontu zakupem instalacji trawożernych modernizacją) budowli wykorzystywanych inwentarskich połączonego urządzeń zarówno roślinnej zwierzęcej. rolniczą działalnością zaproponowany projekcie obejmuje zalicza zakupu zielonych, także budowy użytkach stosowanych maszyn, technicznej sprzętów (przebudowy, adaptacją naboru przyznanie określony Harmonogramie termin Planowany obecnie trakcie konsultacji publicznych. planowanych naborów MRiRW. Harmonogram: www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020   Źródło Ministerstwo http://www.minrol.gov.pl/ internetowej stronie w ramach w 2017 udostępnionym 60%. Projekt − gospodarstwo nieobejmujących związanych budową beneficjenta jednego pomocy, okresie 2014-2020, modernizacją inwentarskich, Poziom refundacji realizowanych młodych inwentarskie budynki innych istniejących w gospodarstwie wyposażenia. Limit użytkowania wykorzystania produkcją zwierzęcą, trawożernych. z rolniczym realizowane 2000 Zgodnie zapisami w gospodarstwach skierowana gospodarujących rolniczej w zgodzie podwyższonymi działalności prowadzenie ułatwić producentom rolnym Gospodarstwa 2014–2020. Foto. sprawie szczegółowych warunków Ministra projekt resorcie rolnictwa przygotowany przyznawania wypłaty Programem Obszarów Wiejskich objętego rolnych” finansowej poddziałania „Wsparcie standardami środowiskowymi przyczyni utrzymania warunkiem, która inwestycji, przyznawana operację, polegającą iż  inwestycja ustalonymi zadań ochronnych obligatoryjnymi działaniami negatywnie oddziaływać sprzeczna 2260). Pomoc przyrody przepisami ubiegać rolnik, opracowywanymi obszarach. Zgodnie obowiązującymi cennych przyrodniczo będący  posiadaczem ustawy kwietnia ochronie rozumieniu położony  gospodarstwa, którym najmniej 2000. Katalog

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »