Inwestycje poprzez modernizację są bardzo ważne

Fot. Logo PROW 2014-2020

Fot. Logo PROW 2014-2020

- Nowy budżet na „Modernizację gospodarstw rolnych” jest nieco wyższy niż w poprzednim okresie programowania – powiedział minister Marek Sawicki, który ogłosił dziś w Szczecinie nabór wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” dla obszarów wsparcia:

  • rozwój produkcji prosiąt,
  • rozwój produkcji mleka krowiego,
  • rozwój produkcji bydła mięsnego.

- Inwestycje poprzez modernizację są bardzo ważne – podkreślił szef resortu dodając, że – obecnie uruchamiane są dwa segmenty: 900 tysięcy na gospodarstwo i 500 tysięcy dla producentów prosiąt, bydła mlecznego i bydła mięsnego, ale niebawem uruchomimy również segment 200 tysięcy złotych na modernizację w ramach zakupu maszyn i urządzeń.

Minister zwrócił uwagę, że w ramach obecnie uruchamianego wsparcia beneficjenci także mogą kupować niezbędne urządzenia.

- Istotna zmiana w odniesieniu do wcześniejszego programu polega na tym, że w ramach uruchamianego dziś poddziałania, rolnicy będą mogli ubiegać się o środki zespołowo – dwa, trzy gospodarstwa i tę pomoc będzie można sumować – podkreślił minister zwracając uwagę, że – jest to kolejny ukłon w stronę tworzenia grup, organizacji, zrzeszeń.

Nabory prowadzone będą w terminie od 19 października do 17 listopada 2015 r.

Maksymalny poziom pomocy, określany również mianem „intensywność pomocy”,jest zróżnicowany. W podstawowej wersji pomoc przyznaje się w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji, przy czym w przypadku operacji realizowanej przez osobywspólnie wnioskujące lub młodego rolnika wynosi ona 60% kosztów kwalifikowalnych i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc w ramach ww. obszarów przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie:

- 500 tys. zł na jednego Beneficjenta i jedno gospodarstwo, z zastrzeżeniem, że:

- 900 tys. przyznawane jest dla operacji realizowanej w obszarze rozwój produkcji prosiąt.
Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 50 tys. zł.

W przypadku operacji realizowanej w ramach ww. obszarów, pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów związanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem, oraz kosztów ogólnych.

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, które należy dołączyć do wniosku.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji (w przypadku Lubuskiego OR ARiMR oraz Podlaskiego OR ARiMR w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR, tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 106 i w Białymstoku, ul. Lipowa 32A). Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony osobiście albo przez upoważnioną osobę również za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej.

W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw.

W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa.

Pomoc przysługiwać będzie według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy na operację w ww. obszarach, decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie będą zawierać danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie będą przyznane punkty za to kryterium.

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach dla każdego z ww. obszarów.

Informacje na temat typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014–2020 udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl - otwórz)  i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Do pobrania:

Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/

125ml milk

Inwestycje poprzez modernizacje sa bardzo wazne 640x380
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: pomocy; przyznanie; ramach; operacji; ; kosztów; wniosek; przyznaje; przypadku; arimr; ; składa; rozwój; produkcji; modernizację; rolnych”; będą; gospodarstw; obszarze; i;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »