shiuz__750 x 100 px_1

Do 30 września ARiMR przyjmuje wnioski od firm, które chcą otrzymywać pieniądze za utylizację padłych zwierząt gospodarskich w 2013 r.

Pokrywanie za rolników kosztów utylizacji  zwierząt gospodarskich jest jednym z zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizowanym ze środków z budżetu krajowego i w obecnym kształcie jest ono realizowane  od 2008 roku.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami Agencja finansuje lub dofinansowuje koszty ponoszone przez producentów rolnych,  dotyczące zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie,  rozliczając się bezpośrednio z firmami utylizacyjnymi wykonującymi te usługi. Przy czym ARiMR wypłaca w imieniu rolnika, zwrot poniesionych kosztów związanych z utylizacją tylko tym firmom, które posiadają aktualne umowy z Agencją.  Firmy, które chciałyby podpisać umowy  na świadczenie tych usług od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., mogą składać o to wnioski w Agencji do 30 września br.  Możliwość taką mają jednak tylko  firmy utylizacyjne, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub spalania padłych  zwierząt gospodarskich , zgodnie z przepisami rozporządzenia  rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 21 października 2009 r.

Wzór wniosku o finansowanie lub dofinansowanie oraz szczegółowe informacje dotyczące naboru, zostały opublikowane na stronie internetowej ARiMR w dziale Pomoc Krajowa, Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich - otwórz.

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która mieści się przy ulicy Poleczki 33 lub przesłać pocztą na adres: 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 33. O dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do kancelarii Centrali Agencji lub w przypadku wniosków przesłanych pocztą, data stempla pocztowego.

Do wniosku o finansowanie lub dofinansowanie należy załączyć:

  1. Odpis z właściwego rejestru potwierdzającego prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania ubocznych produktów zwierzęcych, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o finansowanie lub dofinansowanie.
  2. Wypis z Rejestru Podmiotów Powiatowego Lekarza Weterynarii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o finansowanie lub dofinansowanie.

Na podstawie złożonych wniosków i po ich weryfikacji Agencja zawrze umowy z firmami utylizacji zwierząt, w których zostaną określone szczegółowo warunki współpracy oraz limit środków finansowych. Agencja zakłada wysokość łącznego limitu środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie kosztów utylizacji  w 2013 r. do wysokości 66,2 mln zł. Kwota ta została określona na podstawie prognozowanej ilości padnięć zwierząt gospodarskich w 2012 r. oraz średnich cen usług zaoferowanych przez Podmioty utylizacyjne w 2012 r. Agencja pozostawi w budżecie do późniejszego rozdysponowania nie więcej niż 40% środków finansowych z ww. kwoty.
Ostateczny limit środków zostanie określony po ustaleniu planu finansowego ARiMR na 2013 r.

Agencja przypomina, że rolnicy zanim zdecydują się na zlecenie wykonania usług związanych z utylizacją padłych zwierząt jakiejś firmie, powinni zapoznać się listą firm które mają podpisane umowy z ARiMR i z maksymalnymi cenami oferowanymi przez przedsiębiorców działających w ich regionie. Jest to istotne, bo w niektórych wypadkach rolnicy muszą sami pokryć część kosztów utylizacji, co wynika np. z wieku i gatunku padłego zwierzęcia. I tak Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100% koszty unieszkodliwiania bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE). Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48 miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% kosztów poniesionych przez producenta rolnego. W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.

W 2012 roku umowy z ARiMR podpisała umowy na pokrywanie za rolników częściowych lub całkowitych kosztów utylizacji zwierząt gospodarskich z 13 firmami. Są to następujące podmioty: "Energoutil" Jan Laskowski; "ELKUR" Sp. J.; "Jasta" Sp. z o.o.; ZP-H Barbara Rakowska; ZR-P "FARMUTIL HS" S.A.; PPP "BACUTIL" Sp. J.; PP-H "Hetman" Sp. z o.o.; "STRUGA" S.A.; "Saria Polska" Sp. z o.o.; "EKO - STOK" Sp. z o.o.; "Promarol - Plus" Sp. z o.o.; "Utires" PW Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Amba" Sp. z o.o.

Departament Komunikacji Społecznej

Źródło
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »