ARiMR będzie udzielała pomocy producentom świń

Dzięki zmianie rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która weszła w życie 7 sierpnia br. producenci świń otrzymają wsparcie.

1

Z uwagi na wprowadzenie wyższego poziomu wymagań bioasekuracyjnych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF, uruchomiona zostanie pomoc dla wszystkich producentów trzody w formie refundacji kosztów zakupu mat dezynfekcyjnych, sprzętu niezbędnego do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz niezbędnych produktów lub środków do przeprowadzenia tych zabiegów, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych. W bieżącym roku wysokość refundacji będzie wynosić do 75% poniesionych kosztów, w następnych latach nie będzie przekraczać 50%.

Producentom trzody, którzy ze względu na brak możliwości spełnienia wymogów zabezpieczających gospodarstwo otrzymają decyzję powiatowego lekarza weterynarii o czasowym zakazie utrzymywania w gospodarstwie rolnym świń lub zakazu wprowadzania świń do gospodarstwa rolnego, przysługiwać będą rekompensaty. Wysokość rekompensaty będzie obliczana jako iloczyn średniej rocznej liczby świń utrzymywanych w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wydano zakaz utrzymywania świń w gospodarstwie, jednak nie więcej niż 50 sztuk dla jednego producenta świń, kwoty 0,36 zł oraz liczby dni obowiązywania w danym roku kalendarzowym zakazu utrzymywania świń.

2

Obie formy pomocy do tej pory przysługiwały tylko producentom na obszarach objętych ograniczeniami w związku z wystąpieniem ASF. Wprowadzenie wsparcia na terenie całej Polski w postaci refundacji kosztów poniesionych na bioasekuracją oraz rekompensat za tymczasowe zaprzestanie produkcji świń jest zgodne z postulatami zgłaszanymi przez Wielkopolską Izbę Rolniczą do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na dzień dzisiejszy nie został podany dokładny termin przeprowadzenia naboru wniosków o przyznanie powyższych form pomocy.

Dodatkowo w nowej regulacji prawnej pozwala się także na obniżenie płaconego przez kredytobiorców oprocentowania preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina) do wysokości 0,5% w skali roku. Obniżenie oprocentowania dotyczy jednak producentów rolnych, którzy w dniu wystąpienia szkód posiadali ubezpieczenie co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub d ziale specjalnym produkcji rolnej co najmniej od jednego z ww. ryzyk.

W 2018 r. przewidziano również możliwość ubiegania się o preferencyjne kredyty obrotowe na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej przez producentów rolnych, którzy ze sprzedaży produktów rolnych uzyskali co najmniej 10 tys. zł, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o udzielenie kredytu bankowego. Kredyty te mogą być przeznaczone na zakup: nawozów mineralnych, środków ochrony roślin lub pasz, kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, roślin motylkowych grubo- i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw lub kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień, hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek, kózek lub rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów – z wyłączeniem zakupu na eksport oraz pszczelich matek użytkowych lub reprodukcyjnych.

Maria Deresińska
Źródło: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 lipca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: świń; będzie; najmniej; produkcji; producentom; liczby; środków; poniesionych; którzy; utrzymywania; producentów; refundacji; pomocy; rolnych; ; udzielała; kosztów; zak;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »