Tworzenie grup producentów i organizacji producentów – PROW 2014-2020

W chwili obecnej mimo wydawałoby się dużej ogólnej liczbie grup stopień zorganizowania naszych rolników jest jeszcze bardzo znikomy w stosunku do producentów w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej.

Proces ten może poprawić obecnie ogłoszony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór wniosków w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" w ramach PROW 2014-2020, które będzie można składać od 30 września do 28 listopada 2016 roku.

 

O wsparcie mogą się ubiegać grupy producentów rolnych założone po 1.01.2014 roku, które zostały uznane i wpisane do rejestru grup producentów rolnych prowadzonych przez Agencję Rynku Rolnego. W skład grupy, która ubiega się o wsparcie mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne i spełniają wymogi ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.) oraz dodatkowe kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1284).

Grupy producentów rolnych mogą być tworzone ze względu na produkt lub grupę produktów, które zostały określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 577).

Pamiętajmy, iż z wsparcia nie mogą korzystać grupy utworzone ze względu na grupę produktów: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone.

Wsparcia nie otrzymają również producenci owoców i warzyw, gdyż tej kategorii produktów nie ujęto w wykazie produktów i grup produktów określonych w rozporządzeniu.

Forma i wysokość wsparcia finansowego:

Pomoc będzie realizowana:

  1. w formie rocznych płatności,
  2. przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie, w której grupa została uznana,
  3. będzie stanowiła procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy.

Z pomocy grupa będzie mogła skorzystać tylko raz w okresie swojej działalności.

Wsparcie wynosi:

  • w pierwszym roku - 10% przychodów netto,
  • w drugim roku - 8% przychodów netto,
  • w trzecim roku - 6% przychodów netto,
  • w czwartym roku - 5% przychodów netto,
  • w piątym roku - 4% przychodów netto.

Limit pomocy wynosi 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.

Wnioski wraz z załącznikami składamy w wyznaczonym terminie do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę grupy. W terminie 90 dni od zakończenia przyjmowania wniosków Agencja dokonuje ustalenia kolejności przysługiwania pomocy przy zastosowaniu kryteriów wyboru określonych w rozporządzeniu. Aby wniosek mógł podlegać dalszemu rozpatrywaniu musimy uzyskać co najmniej 3 punkty.

Decyzja o przyznaniu pomocy zostaje wydana w terminie 60 dni od dnia podania informacji o ustaleniu kolejności przysługiwania pomocy podanej do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.

Wypłata pomocy:

Wniosek o płatność składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę beneficjenta, w terminie 60 dni od dnia zakończenia każdego kolejnego 12 miesięcznego okresu prowadzenia działalności przez grupę producentów.

Proces tworzenia "grupy" jak również warunki przyznawania pomocy może nie są proste, ale warto skorzystać z tego wsparcia. Łączenie się producentów poszczególnych produktów aby sprostać wymaganiom i oczekiwaniom odbiorców na dzisiejszym rynku to nie potrzeba, to konieczność. Jeśli mamy problemy lub potrzebujemy pomocy zwracajmy się do doradców, którzy pomogą w założeniu "grupy" i spełnieniu wszystkich kryteriów uprawniających do uzyskania wsparcia. Życzymy optymizmu i udanych pomysłów w tym temacie.

 

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: producentów; pomocy; produktów; względu; rolnych; przychodów; będzie; które; terminie; producentów; organizacji; netto; ; ramach; produktów; ; 2014-2020; grupę; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »