shiuz__750 x 100 px_1

Spółki wodne niby po staremu – a jednak po nowemu

Zgodnie z zapisami Art. 441 Ustawy Prawo wodne Spółki wodne są niepublicznymi formami organizacyjnymi, które, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne na zasadzie dobrowolności i mają na celu zaspokajanie wskazanych przepisami ustawy potrzeb w zakresie gospodarowania wodami.

1

 

Zadaniami Spółek wodnych są w szczególności wykonywanie, utrzymywania oraz eksploatacja urządzeń, w tym urządzeń wodnych, służących do:

 • zapewnienia wody dla ludności, w tym uzdatniania i dostarczania wody;
 • ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków;
 • melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach;
 • ochrony przed powodzią;
 • odwadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych.

Spółki wodne, te które są istotne z rolniczego punku widzenia tworzone są głównie w celu melioracji wodnych to znaczy odwadniania i nawadniania gruntów rolniczych. Często również „rolnicze” spółki wodne zajmują się małym retencjonowaniem wody, co w sytuacji suszy jest przydatne a gdy wody jest nadmiar, małe zbiorniki mogą pewne ilości przyjąć aby pola nie zostały zalane.

W ramach realizacji swoich zdań spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej państwa udzielanej w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja.
Ponadto Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, jako dotacje celowe udzielane na podstawie umowy zawartej przez jednostkę samorządu terytorialnego ze spółką wodną.

2

 

Źródłem środków pieniężnych niezbędnych do realizacji zadań spółki wodnej są:

 • składki członkowskie i inne świadczenia wynikające ze statutu uiszczane przez członków spółki,
 • świadczenie pieniężne podmiotów, które korzystają z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniają się do zanieczyszczania wody dla której ochrony spółka wodna została utworzona – jest ono ustalane przez starostę i podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • świadczenia pieniężne uzyskane z działalności prowadzonej przez spółkę,
 • pomoc finansowa udzielona przez państwo w formie dotacji przedmiotowej z budżetu państwa oraz dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przeznaczonej na bieżące utrzymywanie wód, urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

Do utworzenia spółki wodnej konieczne jest:

 • pisemne porozumienie co najmniej 3 osób fizycznych lub prawnych,
 • uchwalenie jej statutu przez osoby zainteresowane oraz
 • dokonanie wyboru organów spółki tj. zarządu, komisji rewizyjnej gdy spółka liczy więcej niż 10 członków i ewentualnie innych organów przewidzianych w statucie.

Kolejnym krokiem zmierzającym do utworzenia spółki jest zatwierdzenie przez właściwego miejscowo starostę jej statutu, co następuje w drodze decyzji. W przypadku niezgodności postanowień statutu z prawem starosta wzywa spółkę do ich usunięcia. Jeżeli niezgodności nie zostaną usunięte, starosta odmawia w drodze decyzji zatwierdzenia statutu. Gdy decyzja o zatwierdzeniu statutu uprawomocni się, spółka wodna uzyskuje osobowość prawą czyli staje się podmiotem, który może nabywać uprawnienia, zaciągać zobowiązania, jak również stroną w postępowaniach sądowych.
Po uprawomocnieniu się decyzji starosty, zarząd spółki wodnej w terminie 30 dni jest zobowiązany zgłosić Wodom Polskim jej utworzenie w celu wpisania spółki do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, a na mocy art. 441 ust. 4 nowego prawa wodnego spółki wodne zobowiązane zostały do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

3

 

Zgodnie z art. 444 wspomnianej już ustawy Spółki wodne mogą łączyć się w związki spółek wodnych. Do związków spółek wodnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółek wodnych, z tym że prawa i obowiązki przysługujące wobec spółek wodnych staroście w stosunku do związków spółek wodnych wykonuje wojewoda.

Na mocy przepisu art. 205 prawa wodnego do utrzymania wodnych urządzeń melioracyjnych zobowiązana jest spółka wodna o ile urządzenia te są objęte jej działalnością. Jeżeli spółka nie wykonuje powyższego obowiązku właściwy organ Wód Polskich może wydać decyzje ustalającą zakres i termin ich wykonania.
Jednak wobec braku przepisu egzekwującego jej wykonalność, wydanie decyzji może nie odnieść pożądanego efektu.

M. Ceglarek

 


 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: spółki; wodnych; spółek; urządzeń; ustawy; spółka; statutu; wodnej; wód; państwa; terytorialnego; dofinansowanie; samorządu; realizacji; ochrony; dotacji; budżetu; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »