Informacja dotycząca szkoleń proponowanych przez CDR w Krakowie dla LGD na II połowę 2016 r.

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przedstawia propozycję realizacji następujących szkoleń, które planuje zorganizować w II półroczu 2016 r. dla przedstawicieli lokalnych grup działania:

1. Biznesplan dla operacji rozpoczęcie lub rozwijanie działalności gospodarczej realizowanej w ramach LSR – szkolenie stacjonarne dla pracowników LGD – termin: 14-16 listopada 2016 rok – miejsce CDR O/Kraków.

2. Budowa zintegrowanych produktów turystyki wiejskiej (programów turystycznych) w ramach realizacji LSR – szkolenie stacjonarne dla przedstawicieli LGD i podmiotów zainteresowanych współpracą w procesie integracji – termin: 28-30 listopada 2016 rok – miejsce CDR O/Kraków.

3. Rola i zadania Biura LGD w procesie wdrażania LSR (organizacja naborów, ocena zgodności z Programem i LSR oraz wsparcie dla organu decyzyjnego) – szkolenie stacjonarne dla pracowników LGD – termin: 21-23 listopada 2016 rok – miejsce CDR O/Kraków.

4. Zasady funkcjonowania organu decyzyjnego oraz metodyka oceny i wyboru operacji (grantów) do finansowania– szkolenie e-learningowe dla członków organów decyzyjnych LGD – termin: październik 2016 rok. 


Tematyka planowanych szkoleń:

1. „Biznesplan dla operacji rozpoczęcie lub rozwijanie działalności gospodarczej realizowanej w ramach LSR”

– trzydniowe szkolenie stacjonarne dla pracowników LGD – termin: 14-16 listopada 2016 rok – miejsce CDR O/Kraków.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników, pracowników biur LGD, w wiedzę i umiejętności do samodzielnego przygotowania biznesplanu w ramach operacji dotyczącej rozpoczęcia działalności gospodarczej i/lub operacji dotyczącej rozwijania działalności gospodarczej oraz wzmocnienie kompetencji w zakresie udzielenia wsparcia w procesie przygotowania biznesplanu potencjalnym wnioskodawcom.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Wprowadzenie do teorii zarządzania w zakresie planowania ekonomicznego tworzenia podstaw przedsięwzięcia gospodarczego.

2. Zasady opracowania biznesplanu.

3. Biznesplan jako istotny element dokumentów aplikacyjnych w procesie ubiegania się o wsparcie w ramach LSR.

4. Zakres problemowy biznesplanu (rozdziały dokumentu).

5. Metodyka budowy (opracowania) istotnych elementów biznesplanu.

6. Błędy w procesie budowy (opracowania) biznesplanu.

7. Metodyka doradztwa w procesie opracowania biznesplanu.

W programie szkolenia, obok wykładów, zaplanowane zostały zajęcia warsztatowe z zakresu opracowania, biznesplanu oraz metodyki doradztwa.

Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzony test sprawdzający uzyskaną wiedzę, polegający na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań przez wskazanie poprawnej odpowiedzi spośród trzech propozycji. Uzyskanie 75% poprawnych odpowiedzi będzie podstawą do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

2. „Rola i zadania Biura LGD w procesie wdrażania LSR” (organizacja naborów, ocena formalna i zgodności z Programem i LSR oraz wsparcie dla organu decyzyjnego)

– trzydniowe szkolenie stacjonarne dla pracowników LGD – termin: 21-23 listopada 2016 rok – miejsce CDR O/Kraków.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników, pracowników biur LGD, w podstawową wiedzę i niezbędne umiejętności do poprawnego przeprowadzenia naboru wniosków
o przyznanie pomocy, oceny formalnej i zgodności operacji z Programem oraz LSR, a także w zakresie wsparcia dla organu decyzyjnego w procesie oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Podstawy wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego rozwojem obszaru w zgodzie
     z podejściem LEADER.

2. Logika interwencji w zgodzie z podejściem LEADER i jej zastosowanie w LSR.

3. Zasady organizacji naborów wniosków zgodnie z LSR.

4. Ocena formalna i zgodności operacji z Programem i LSR.

5. Zasady funkcjonowania organu decyzyjnego.

6. Rola biura w procesie oceny i wyboru operacji do finansowania.

7. Podstawy komunikacji społecznej wewnątrz LGD i LGD z otoczeniem zadaniowym.

8. Podstawy komunikacji interpersonalnej w kontekście współpracy poszczególnych organów i biura LGD.

W programie szkolenia, obok wykładów, zaplanowane zostały zajęcia warsztatowe z zakresu stosowania procedur ogłaszania konkursów (naboru wniosków), oceny formalnej i zgodności operacji z Programem i LSR oraz komunikacji interpersonalnej.

Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzony test sprawdzający uzyskaną wiedzę, polegający na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań przez wskazanie poprawnej odpowiedzi spośród trzech propozycji. Uzyskanie 75% poprawnych odpowiedzi będzie podstawą do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

3. „Budowa zintegrowanych produktów turystyki wiejskiej (programów turystycznych) w ramach realizacji LSR”

– trzydniowe szkolenie stacjonarne dla przedstawicieli LGD i podmiotów zainteresowanych współpracą w procesie integracji i wprowadzania innowacyjnych ofert turystycznych – termin: 28-30 listopada 2016 rok – miejsce CDR O/Kraków.

Celem szkolenia jest inspiracja przedstawicieli LGD i podmiotów sektora turystycznego do podejmowania współpracy w zakresie budowy zintegrowanych produktów turystyki wiejskiej z wykorzystaniem możliwości wsparcia w ramach LSR. Wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu metodyki budowy tych produktów oraz rozwój umiejętności niezbędnych do kreowania istotnych elementów procesu integracji usług i atrakcji turystycznych, a także podstaw marketingu w turystyce wiejskiej.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Rola i znaczenie turystyki dla jakości życia na obszarach wiejskich oraz wykorzystanie potencjału obszaru do budowania marki w turystyce wiejskiej i agroturystyce.

2. Społeczne i psychologiczne uwarunkowania współpracy osób i podmiotów w zakresie budowy zintegrowanych produktów turystyki wiejskiej.

3. turystyki wiejskiej, na tle ogólnych tendencji w turystyce krajowej i międzynarodowej
   z uwzględnieniem nowych zjawisk w turystyce na wsi.

4. Idea, cele i zasady budowy zintegrowanego produktu turystyki wiejskiej.

5. Marketing usług turystycznych.

6. Strategia cenowa w turystyce.

7. Metodyka budowy sieciowego produktu turystyki wiejskiej.

8. Wykorzystanie marki produktu turystyki wiejskiej do budowy marki obszaru/regionu, w zgodzie z założeniami podejścia LEADER opisanymi w PROW 2014-2020.

Szkolenie ma charakter warsztatowy dlatego obok wykładów, zaplanowane zostały zajęcia warsztatowe z zakresu metodyki budowy zintegrowanych produktów turystyki wiejskiej, W trakcie warsztatów, prowadzonych w zespołach celowych, zaplanowano przygotowanie programów turystycznych z wykorzystaniem potencjału obszaru każdej LGD w zgodzie z metodyką budowy zintegrowanych produktów turystyki wiejskiej.

Podstawą do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia będą opracowane programy turystyczne poddane ocenie eksperckiej.

Koszt uczestnictwa w w/w trzydniowych szkoleniach obejmujący 2 noclegi w pokojach 2-3 osobowych o standardzie***, wyżywienie, materiały szkoleniowe, koszty dydaktyczne wyniesie ok. 746,00 zł netto (870,93 zł brutto).

Składniki kosztorysu na 1 osobę:

Wyszczególnienie Koszt netto zł Koszt brutto zł
Nocleg 160,00 172,80
Wyżywienie 151,00 163,08
Materiały szkoleniowe   35,00  43,05
Koszty dydaktyczne 400,00  492,00

 

Planujemy również realizację szkolenia na odległość dla członków organów decyzyjnych, którzy nie mogli uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych pod nazwą:

4. "Zasady funkcjonowania organu decyzyjnego oraz metodyka oceny i wyboru operacji (grantów) do finansowania".

– szkolenie e-learningowe dla członków organów decyzyjnych LGD – termin: październik 2016 rok.

Szkolenie ma charakter uzupełniający i jest skierowane do tych członków organów decyzyjnych, którzy są „nowi” w tych organach i powinni uzyskać podstawy wiedzy z zakresu podejścia LEADER i funkcjonowanie organu decyzyjnego. Technika e-learningowa pozwala na uzupełnienie wiedzy bez konieczności „wyjazdu” z miejsca zamieszkania. Korzystanie z tej techniki jest wygodne ze względu na samodzielne organizowanie procesu samokształcenia.

Szkolenie polega na udostępnieniu przez organizatora, osobom zgłoszonym do udziału w szkoleniu, modułów samokształceniowych, w formie pisanych wykładów, do zapoznania się przez uczestnika, a następnie rozwiązanie testu przejściowego, co jest warunkiem dostępu do następnego modułu samokształceniowego. Zapoznanie się z wszystkimi modułami uprawnia do przystąpienia do rozwiązania testu sprawdzającego nabytą wiedzę. Rozwiązanie testu skutkuje wystawieniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności, dzięki którym uczestnictwo w procesie oceny i wyboru operacji do finansowania będzie kompetentne.

Zakres tematyczny modułów samokształceniowych:

Moduł 1. Istota i uwarunkowania podejścia LEADER w perspektywie finansowej UE 2014-2020, w kontekście wyzwań strategii Europa 2020.

Moduł 2. Lokalna Strategia Rozwoju jako „scenariusz” zmian na obszarze kreowanych i wspieranych przez Lokalną Grupę Działania.

Moduł 3. Logika interwencji w LSR a proces oceny i wyboru operacji (grantów) do finansowania.

Moduł 4. Konstrukcja, rola, zadania i zasady funkcjonowania organu decyzyjnego LGD.

Moduł 5. Procedura jej podstawowe składniki i zastosowanie w procesie oceny i wyboru operacji (grantów) do finansowania.

Moduł 6. Zasady i metodyka postępowania w procesie oceny i wyboru operacji (grantów) do finansowania.

Moduł 7. Lokalne kryteria oceny a cele i wskaźniki lokalnej strategii rozwoju – związek przyczynowo skutkowy warunkujący skuteczność wdrażania LSR.

Koszt szkolenia e-learningowego wynosi: 300 zł za pakiet, w ramach którego będzie mogło wziąć udział 5 uczestników danej LGD. Koszt udziału każdej następnej osoby wynosi 50,00 zł. Po zgłoszeniu uczestników i wpłacie kosztów uczestnictwa każdy uczestnik otrzyma login i hasło do zalogowania się na platformę szkoleniową.

 

Celem zgłoszenia uczestników szkolenia należy wypełnić odpowiednią kartę zgłoszeniową podpisaną przez osobę uprawnioną.

Zgłoszenia na szkolenia należy przesłać mailem na adres: krakow@cdr.gov.pl lub faksem pod numer telefonu: 12 424 05 05, w terminie do 30 września 2016 r.

Szkolenia będą mogły być zrealizowane w przypadku, kiedy chęć uczestnictwa w każdym z nich wyrazi co najmniej 25 osób.

Szczegółowe informacje w tym harmonogram poszczególnych zostaną ogłoszone po zgłoszeniu się wymaganej ilości osób.

 

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ; operacji; procesie; szkolenia; turystyki; budowy; ramach; termin:; wyboru; szkolenie; organu; zasady; produktów; uczestnictwa; stacjonarne; pracowników; odpowiedzi; zakresu; mie;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »